Άρθρο 135 Προβλήτες Δήμου Κερκυραίων

Στο άρθρο 2 του ν. 2971/2001 προστίθεται η εξής παράγραφος:
«εδ. α. Οι ξύλινες, επί ξύλινων και σιδερένιων πασάλων, προβλήτες καθώς και οι τσιμεντένιες ή λίθινες προβλήτες της Κέρκυρας, θεωρούνται προέκταση του αιγιαλού και της παραλίας.
εδ. β. Εκχωρείται στο Δήμο Κερκυραίων (Κέρκυρας) για εκατό (100) έτη, η αποκλειστική χρήση και εκμετάλλευση των παραπάνω προβλητών.
γ. Σε περίπτωση δημιουργίας περισσότερων Δήμων, στη θέση του ενός υφισταμένου σήμερα, η χρήση τους περιέρχεται στον τοπικά αντίστοιχο, νέο Δήμο.
δ. Ο Δήμος μπορεί να εκμισθώνει κάθε προβλήτα, με διαδικασία ανάλογη με αυτήν της εκμίσθωσης του αιγιαλού και της παραλίας.
Οι επιχειρήσεις που έχουν πρόσοψη στη παραλία, έχουν προτεραιότητα προτίμησης στην εκμίσθωση των προβλητών, ανάλογη με αυτήν της εκμίσθωσης των παραλιών.
ε. Η επισκευή, η συντήρηση, ο ευπρεπισμός, ο καλλωπισμός και η αισθητική εναρμόνιση των προβλητών με το περιβάλλον ανήκει αποκλειστικά στο Δήμο Κέρκυρας.
στ. Παρατείνεται για πέντε (5) έτη η προθεσμία αδειοδότησης των προβλητών της Κέρκυρας. Μέχρι τότε, αναστέλλονται όλες οι διαδικασίες κατεδάφισης και είσπραξης των προστίμων που έχουν επιβληθεί.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2016, 23:31 | Γιώργος Καρακατσάνης

  Ένα τεράστιο πρόβλημα για όλες τις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές επιχειρείται να λυθεί μόνο για τον Δήμο Κέρκυρας. Γιατί; Δηλαδή οι προβλήτες που υπάρχουν σε όλα τα υπόλοιπα μέρη της χώρας τί θα γίνουν; Προς τί αυτή η διάκριση; Το θέμα πρέπει να εξετασθεί σοβαρά και το πρόβλημα να αντιμετωπισθεί συνολικά με ρύθμιση που θα περάσει σε νομοσχέδιο του και ύλην αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών.

 • 1 Σεπτεμβρίου 2016, 08:17 | Δήμος Χίου

  Τα συγκεκριμένα προβλήματα που αναφέρονται στο άρθρο αυτό δεν απασχολούν μόνο το Δήμο Κέρκυρας, αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζει και ο Δήμος Χίου και άλλα νησιά.Λόγω της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης της χώρας και ιδιαίτερα των νησιωτικών Δήμων του Αιγαίου αλλά και λόγω της αδυναμίας των υποστελεχωμένων Δ/νσεων Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων αυτών να ανταποκριθούν γρήγορα, σε πολλούς νησιωτικούς Δήμους του Αιγαίου, υπάρχουν αρκετά έργα που υλοποίησε το Δημόσιο περισσότερα ως Νομαρχία (πριν την υπόσταση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης), τα οποία μεταφέρθηκαν σταδιακά (Καποδίστριας, Καλλικράτης) στους Δήμους, με αποτέλεσμα να μην προλάβουν οι Δήμοι να τακτοποιήσουν, είτε ως Δήμοι, είτε ως Δημοτικά λιμενικά ταμεία την νομιμότητά τους.
  Σχεδόν στο σύνολό τους τα έργα αυτά αποτελούν κοινόχρηστους χώρους, δεν παρεμποδίζουν κατά τον οιονδήποτε τρόπο την πρόσβαση των πολιτών στην ακτή και ουσιαστικά είναι περιουσία που ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο.
  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στις κατασκευές αυτές συμπεριλαμβάνονται χώροι αναψυχής και περιπάτου, παιδικές χαρές, θωράκιση παραθαλάσσιων δρόμων (εθνικών και επαρχιακών), μικρά λιμάνια, κλπ. Η πρόσβαση των πολιτών τόσο στις ως άνω εγκαταστάσεις όσο και εν γένει στις ακτές κατά κανόνα είναι ελεύθερη και απεριόριστη για όλους.
  Επομένως η δημιουργία αυτών των εγκαταστάσεων έχει γίνει κυρίως για την εξυπηρέτηση των πολιτών και για δημόσιο όφελος. Κατά συνέπεια όλα αυτά τα έργα αποτελούν κατά τύπο και ουσία δημόσια περιουσία. Μ’ αυτή την έννοια η νομιμοποίηση των έργων που έχουν κατασκευαστεί αποσκοπεί:
  • Στη διατήρηση δημόσιας περιουσίας,
  • Στην απόδοση της περιουσίας αυτής για χρήση προς όφελος των πολιτών,
  • Στην αισθητική αναβάθμιση παράκτιων περιοχών,
  • Στην προστασία παράκτιων έργων από τη διάβρωση.
  Σε αντίθετη περίπτωση, δηλ. μη νομιμοποίηση και κατεδάφιση των έργων, το μόνο αποτέλεσμα που μπορούμε να αναμένουμε είναι:
  • η σπατάλη σημαντικών πόρων (χρημάτων, εργασίας, υλικών, μέσων κλπ.),
  • η απώλεια δημόσιας περιουσίας,
  • η διάβρωση των ακτών και η καταστροφή (λόγω έλλειψης θωράκισης) παραθαλάσσιων οδών,
  • η υποβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος

  Για το λόγο αυτό σας προτείνουμε τρείς διαφορετικές ρυθμίσεις τις οποίες μπορείτε να προωθήσετε στο νομοσχέδιο αυτό, είτε στο ίδιο άρθρο είτε σαν ξεχωριστό άρθρο, προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και άλλες περιοχές πλην της Κέρκυρας και να διασφαλιστεί η Δημόσια και Δημοτική περιουσία:

  Πρόταση 1:
  Στο άρθρο 14 του ν. 2971/01 προστίθεται παράγραφος ως εξής:
  α. Οι πλωτές, σταθερές, τσιμεντένιες ή λίθινες προβλήτες καθώς και τα πάσης φύσεως έργα επί της θαλάσσης, του αιγιαλού και της παραλίας στη νήσο Χίο που έχουν κατασκευαστεί από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, θεωρούνται προέκταση του αιγιαλού και της παραλίας.
  β. Εκχωρείται στο Δήμο Χίου για εκατό (100) έτη, η αποκλειστική χρήση και εκμετάλλευση των παραπάνω έργων.
  γ. Σε περίπτωση δημιουργίας περισσότερων Δήμων, στη θέση του ενός υφισταμένου σήμερα, η χρήση τους περιέρχεται στον τοπικά αντίστοιχο, νέο Δήμο.
  δ. Ο Δήμος Χίου μπορεί να εκμισθώνει τις ως άνω προβλήτες και παραλίες, με διαδικασία ανάλογη με αυτήν της εκμίσθωσης του αιγιαλού και της παραλίας.
  Οι επιχειρήσεις που έχουν πρόσοψη στη παραλία, έχουν προτεραιότητα προτίμησης στην εκμίσθωση της προηγουμένης παραγράφου, ανάλογη με αυτήν της εκμίσθωσης των παραλιών.
  ε. Η επισκευή, η συντήρηση, ο ευπρεπισμός, ο καλλωπισμός και η αισθητική εναρμόνιση των προβλητών και του αιγιαλού με το περιβάλλον, ανήκει αποκλειστικά στον Δήμο Χίου.
  στ. Παρατείνεται για πέντε (5) έτη, η προθεσμία αδειοδότησης των πάσης φύσεως έργων επί της θαλάσσης, του αιγιαλού και της παραλίας στη νήσο Χίο.
  Μέχρι τότε, αναστέλλονται όλες οι διαδικασίες κατεδάφισης και είσπραξης των προστίμων που έχουν επιβληθεί.

  Πρόταση 2:
  1. Προσχώσεις που έγιναν από Φορείς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα ή από Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού εντός θαλάσσης ή εντός της ζώνης του αιγιαλού, άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής, καθώς και έργα επί του αιγιαλού ή της παραλίας που υλοποιήθηκαν από τους ως άνω φορείς άνευ αδείας έως και την 31/12/2015, μπορούν να νομιμοποιηθούν, εφόσον δεν θίγεται η κυριότητα του Δημοσίου επ’ αυτών και δεν εμποδίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η ακώλυτη και ελεύθερη πρόσβαση στις κοινόχρηστες ζώνες αιγιαλού και παραλίας.
  2. Για τη νομιμοποίηση των έργων της παρ. 1, ο ενδιαφερόμενος Ο.Τ.Α. μπορεί να υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, συνοδευόμενη κατ’ ελάχιστο από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  – Τοπογραφικό διάγραμμα του έργου, στο οποίο να αποτυπώνονται τα όρια της προς νομιμοποίηση περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των επ’ αυτής αυθαίρετων κατασκευών και τα ισχύοντα όρια αιγιαλού και παραλίας,
  – Τεχνική περιγραφή των έργων,
  – Τεχνική έκθεση υπογεγραμμένη από μηχανικό του ενδιαφερόμενου φορέα (η οποία θα τεκμηριώνεται με αρχειακό υλικό συμπεριλαμβανομένων και αεροφωτογραφιών) ότι το έργο δεν έχει προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον,
  – Βεβαίωση αρμοδίου οργάνου του ενδιαφερόμενου φορέα ότι το έργο αξιοποιείται ως κοινόχρηστο και εξυπηρετεί κοινωφελείς σκοπούς,
  3. Σε περιπτώσεις νομιμοποίησης έργων του παρόντος άρθρου, απαιτείται ο επανακαθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας από την, κατά νόμο, αρμόδια επιτροπή και μετά από την καταγραφή των εκτάσεων που προέκυψαν από τις προσχώσεις ως δημοσίων κτημάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τους σχετικούς νόμους.
  4. Πρωτόκολλα:
  α) Καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης Δημόσιου Κτήματος,
  β) Διοικητικής αποβολής, και
  γ) Κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων,
  που έχουν εκδοθεί και αφορούν προσχώσεις και έργα που τυχόν βρίσκονται επ’ αυτών ή εντός της θαλάσσης ή επί του αιγιαλού, όπως αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, αναστέλλονται προσωρινά για έξη (6) μήνες, εφόσον ο ενδιαφερόμενος Ο.Τ.Α. υποβάλλει αίτηση δηλώνοντας την πρόθεσή του για τη νομιμοποίησή τους.
  Η προσωρινή αναστολή παρατείνεται χρονικά, εφόσον ο Ο.Τ.Α. υποβάλλει πλήρη φάκελο αίτησης για τη νομιμοποίηση, εντός του εξαμήνου της προσωρινής αναστολής, και έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης του φακέλου της αίτησης.
  5. Για τη νομιμοποίηση των έργων της παραγράφου 1 απαιτείται θετική εισήγηση:
  • της αρμόδιας Υπηρεσίας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών,
  • του …………………………………, και
  • του………………………………………
  και, με βάση τις ως άνω εισηγήσεις, έκδοση απόφασης του/της ……………………………….

  Πρόταση 3:
  Παράταση προθεσμίας για έργα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 ( Α 187) και έχουν εκτελεστεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής από το δημόσιο , ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ (Α & Β βαθμού) ή κατά τις παραγράφους 9 & 10 του άρθρου 27 του ίδιου Νόμου αίτηση έκδοσης σχετικής άδειας μπορεί να υποβληθεί εως 31.12.2018 εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής για την έκδοσή της. Με την προσθήκη ότι « Μέχρι τότε αναστέλλονται διαδικασίες κατεδάφισης, απομάκρυνσης & είσπραξης προστίμων, εφόσον έχουν επιβληθεί.»