Άρθρο 6 Υπηρεσιακές μεταβολές

Το άρθρο 220 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 4257/2014, αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«Άρθρο 220
Υπηρεσιακές μεταβολές
1. Το προσωπικό της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. για τα θέματα που αφορούν στην υπηρεσιακή του κατάσταση υπάγεται στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και για τα πειθαρχικά του παραπτώματα υπάγεται στο κοινό Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και φορέων που υπάγονται σε αυτές.
2. Η μετάταξη και η απόσπαση του προσωπικού της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. σε άλλη υπηρεσία επιτρέπεται, μετά την πάροδο πενταετίας από το διορισμό του, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες περί μετατάξεων και αποσπάσεων διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
3. Οι υπάλληλοι της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση προς επιλογή σε θέσεις Γενικών Διευθυντών Υπουργείων και άλλων δημοσίων υπηρεσιών.
4. Για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που αφορά στην υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού εφαρμόζονται οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.