Άρθρο 9 Στελέχωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.

Το άρθρο 239 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του ν. 4257/2014, αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«Άρθρο 239
Στελέχωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.
1. α. Το προσωπικό που την 1η/6/2016 υπηρετούσε στις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στην έδρα κάθε Περιφέρειας και ασχολούνταν με τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των Ο.Τ.Α. και τα θέματα της πειθαρχικής ευθύνης των αιρετών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποσπάται αυτοδικαίως στις οικείες Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας Ο.Τ.Α., για δύο έτη με δυνατότητα ανανέωσης κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου, ανεξαρτήτως τυπικών προσόντων ή κατηγορίας, από το χρόνο έναρξης λειτουργίας κάθε μίας. Το προσωπικό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που υπηρετεί στον Πειραιά και ασχολείται με τον έλεγχο νομιμότητας και τα θέματα της πειθαρχικής ευθύνης των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μετατάσσεται αυτοδικαίως στην Αυτοτελή Υπηρεσία Ο.Τ.Α. Αττικής, από το χρόνο έναρξης της λειτουργίας αυτής.
β. Για τη απόσπαση της προηγουμένης παραγράφου εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την έναρξη λειτουργίας κάθε Α.Υ.Ε. Με την πράξη αυτή, το προσωπικό κατατάσσεται στις θέσεις του οικείου οργανισμού, ακόμα και αν δεν έχει εκδοθεί αυτός και μέχρι την έκδοσή του σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας. Η πράξη αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Μόνιμοι υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας μπορούν με αίτησή τους να ζητήσουν τη μετάταξή τους στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Από τις υποβληθείσες αιτήσεις προτιμώνται εκείνες των υπαλλήλων που διαθέτουν τα προσόντα των παρ. 2 και 3 του άρθρου 217 και ελλείψει αυτών γίνονται δεκτές και αιτήσεις άλλων υπαλλήλων, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 217 του παρόντος. Για την υποβολή αιτήσεων από τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης δεν ισχύουν οι περιορισμοί της παρ. 5 του άρθρου 71 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3801/ 2009 (Α΄ 163). Η αίτηση υποβάλλεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων, συνοδευόμενη από τα στοιχεία εκείνα που αποδεικνύουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων. Με την αίτηση, ο υποψήφιος μπορεί να εκδηλώσει προτίμηση για την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., στην οποία επιθυμεί να υπηρετήσει. Η μετάταξη του προσωπικού αυτού γίνεται κατά παρέκκλιση, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι μετατασσόμενοι κατατάσσονται σε θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας του οικείου οργανισμού και, εφόσον δεν υπάρχουν κενές, καταλαμβάνουν προσωποπαγείς θέσεις. Δεν επιτρέπεται να αποσπασθούν περισσότεροι από οκτώ (8) υπάλληλοι από κάθε φορέα. Ειδικά για τους δήμους δεν επιτρέπεται να μεταταχθούν περισσότεροι από δύο (2) υπάλληλοι από κάθε δήμο, για δε τις περιφέρειες δεν επιτρέπεται να μεταταχθούν περισσότεροι από τέσσερις (4) υπάλληλοι από κάθε περιφέρεια.
3. Με τη διαδικασία της παρ. 2 μπορούν να ζητήσουν τη μετάταξή τους στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. και υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ. Η επιλογή των μετατασσόμενων γίνεται με βάση τα στοιχεία του μητρώου τους. Δεν επιτρέπεται να μεταταχθούν περισσότεροι από τέσσερις (4) υπάλληλοι από κάθε φορέα.
4. Υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας μπορούν με αίτησή τους να ζητήσουν την απόσπασή τους σε Α.Υ.Ε. – Ο.Τ.Α., η οποία γίνεται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε έτη».

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 11:09 | ΝΙΚΟΛΑΣ

  Αξιοτιμε κε Υπουργε

  προς επιρρωσιν των αρχων της διαφανειας και της αξιοκρατιας απαιρεται η θεσπιση συγκεκριμενων κριτηριων – μοριων ως προς την βαθμολογηση και κατ επεκταση αξιολογηση των συμμετεχοντων για την στελεχωση των Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α. και φυσικα την απροσκοπτη δυαντοτητα συμμετοχης υπαλληλων περα απο την κριση των αρμοδιων αρχων στις οποιες υπαγονται

  Με τιμη

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 09:04 | Σάββας Μητρίδης

  Η προταση μου αφορα στη δυνατοτητα μεταταξης στη νεα υπηρεσια και υπαλληλων ΙΔΑΧ γιατι α) συμφωνα με προσφατες κυβερνητικες εξαγγελιες αναμενεται η μετατροπη αυτων των σχεσεων σε σχεση μονιμων υπαλληλων με το δημοσιο β) αρκετες περιπτωσεις υπαλληλων ΙΔΑΧ που απασχολουνται στις υπηρεσιες τους ΑΚΡΙΒΩΣ στο προαναφερομενο αντικειμενο εχοντας πολυετη εμπειρια και προυπηρεσια και γ) σε πολλες περιπτωσεις υπαλληλων συντρεχουν και επιπλεον προυποθεσεις οπως για παραδειγμα επιπλεον τυπικα κριτηρια για τετοιου ειδους θεσεις (μεταπτυχιακοι τιτλοι, διδακτορικοι τιτλοι, συμμετοχη ως μελη σε ακριβως αντιστοιχους επαγγελματικους φορεις)και ειναι αδικο και για τη νεα υπηρεσια να στερηθει υπαλληλων τετοιων δυνατοτητων

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 08:27 | αζ

  οι υπάλληλοι των αποκεντρωμένων διοικήσεων δεν ασκούσαν ποτέ κανέναν έλεγχο νομιμότητας .όποιος έχει στείλει καταγγελία το γνωρίζει.γιατί θα το κάνουν τώρα;Χρειάζεται να στελεχωθεί η νέα υπηρεσία από νυν υπαλλήλους του Δημοσίου μέσω κάποιας διαγωνιστικής διαδικασίας.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 00:03 | Ντίνος Τριανταφύλλου

  Πιστεύω ότι λίγο πολύ όλοι οι προηγούμενοι συνάδελφοι σχολιαστές έδειξαν το πρόβλημα. Είναι γεγονός ότι δε γίνεται να αποσπάται αυτοδίκαια υπάλληλος και να μετακομίζει 100 ή 70 χιλιόμετρα. Αυτός είναι και ο λόγος που προφανώς δεν αποσπώνται οι υπάλληλοι των τμημάτων Διοικητικού – Οικονομικού των νομών εκτός της έδρας. Εάν θελήσουν να στελεχώσουν τη νέα υπηρεσία μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με αίτημά τους. Σαφώς θα εξεταστεί και η αλλαγή της δομής των Αποκεντρωμένων. Βέβαια καλό θα ήταν να ξεκαθαριστεί η τύχη των τμημάτων Διοικητικού – Οικονομικού των νομών εκτός της έδρας των Περιφερειών σε αυτό το νομοσχέδιο. Όσον αφορά την προηγούμενη «αμαρτωλή» πενταετία της έλλειψης ουσιαστικού και ανεξαρτήτου ελέγχου νομιμότητας το γνωρίζει και η πολιτική ηγεσία και θα πράξει τα δέοντα με σωστή ως προς το σύνταγμα νομοθέτηση. Είμαι πεπεισμένος ότι θα προσέξει καί τα κωλύματα καί τα ασυμβίβαστα. Ας μην ξεχνάμε ότι επιτέλους θα λειτουργήσει η υπηρεσία που δυστυχώς μέχρι σήμερα κανείς δεν τόλμησε να τη θέσει σε λειτουργία.

 • 1 Σεπτεμβρίου 2016, 08:43 | Δημήτρης Παπαστεργίου

  Η στελέχωση της αυτοτελούς υπηρεσίας από υπαλλήλους των ΟΤΑ δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των ίδιων των ΟΤΑ από τους οποίους θα φύγουν οι υπάλληλοι.

 • 1 Σεπτεμβρίου 2016, 07:28 | Κ.Κ

  Κύριε ΠΑΝΟ.
  Προσλήψεις νέου προσωπικού δεν επιτρέπεται πλην της αναλογίας 10 αποχωρήσεις από το Δημόσιο 1 πρόσληψη με προταιρεότητα το νοσηλευτικό προσωπικό κλπ. Όσο αφορά την στελέχωση κυρίως με προσωπικό(νομικούς μηχανικούς, οικονομολόγους) συμφωνώ. Στο Δημόσιο όμως υπάρχει και αρκετή «λάντζα» για υπαλλήλους ΔΕ κλπ. Οι υπηρεσίες των Τμημάτων Διοικητικού – Οικονομικού υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων δεν είναι υποστελεχωμένες !! Το προσωπικό των Τμημάτων Διοικητικού – Οικονομικού υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που είχαν ως αντικείμενο τον έλεγχο νομιμότητας και δεν υπηρετούσαν στην έδρα κάθε περιφέρειας τι θα κάνουν τώρα ???? αφού πλέον το αντικείμενο του ελέγχου νομιμότητας διενεργείται από τη νέα υπηρεσία ??? θα κοιμούνται ανάσκελα ??. Οι υπηρετούντες νομικοί και μηχανικοί στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις είναι ελάχιστοι δυστυχώς. Αν Αποκεντρωμένες Διοικήσεις είναι υποστελεχωμένες χωρίς πιθανότητα στελέχωσής τους, ας καταργηθούν!

 • 31 Αυγούστου 2016, 16:14 | ΠΑΝΟΣ

  Γιατί πρέπει να αποσπασθεί το προσωπικό των υποστελεχομένων υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στην νέα Αυτοτελή Υπηρεσία των ΟΤΑ και μάλιστα οποιασδήποτε ειδικότητας. Οι υπάλληλοι αυτοί θα συνεχίσουν να ελέγχουν με τον τρόπο που έχουν μάθει και τα κυκλώματα δεν θα πάψουν να υφίστανται. Η νέα αυτή Υπηρεσία πρέπει να στελεχωθεί αποκλειστικά και ΜΟΝΟ με προσωπικό (νομικούς μηχανικούς, οικονομολόγους) μέσω νέων προσλήψεων. Μόνο σε αυτή την περίπτωση θα μπορέσει να επιτελέσει το πολύ σοβαρό έργο της και να εξελιχθεί σε μια Υπηρεσία πρότυπο για το Δημόσιο.

 • 30 Αυγούστου 2016, 08:41 | Κ.Κ

  Διόρθωση σχολίου.

  ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΣΠΑΤΑΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΣΕ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Διοικητικού – Οικονομικού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ?????

  Το προσωπικό των Τμημάτων Διοικητικού – Οικονομικού υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που είχαν ως αντικείμενο τον έλεγχο νομιμότητας και δεν υπηρετούσαν στην έδρα κάθε περιφέρειας τι θα κάνουν τώρα ???? αφού πλέον το αντικείμενο του ελέγχου νομιμότητας διενεργείται από τη νέα υπηρεσία ??? θα κοιμούνται ανάσκελα ??

 • 30 Αυγούστου 2016, 07:44 | Κ.Κ

  Το προσωπικό που την 1η/6/2016 υπηρετούσε στις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στην έδρα κάθε Περιφέρειας ( και ασχολούνταν με τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των Ο.Τ.Α. και τα θέματα της πειθαρχικής ευθύνης των αιρετών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποσπάται αυτοδικαίως στις οικείες Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας Ο.Τ.Α., για δύο έτη με δυνατότητα ανανέωσης κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου, ανεξαρτήτως τυπικών προσόντων ή κατηγορίας, από το χρόνο έναρξης λειτουργίας κάθε μίας.

  ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΣΠΑΤΑΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΣΕ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΛΟΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Διοικητικού – Οικονομικού ???

  Το προσωπικό των υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (Τμήματα Διοικητικού – Οικονομικού) που είχαν ως αντικείμενο τον έλεγχο νομιμότητας στην έδρα κάθε περιφέρειας τι θα κάνουν τώρα ???? αφού πλέον το αντικείμενο του ελέγχου νομιμότητας διενεργείται από τη νέα υπηρεσία ??? θα κοιμούνται ανάσκελα ???

 • 29 Αυγούστου 2016, 23:12 | Ντίνος Τριανταφύλλου

  Για το συνάδελφο που έχει την άποψη για τη λειτουργία αποκεντρωμένων ανά νομό γραφείων της ΑΥΕ ΟΤΑ ξεκάθαρη απάντηση δίνει η αιτιολογική έκθεση για το άρθρο 4 εάν δεν κάνω λάθος. Πέραν τούτου οφείλω να προσθέσω από την εμπειρία μου ότι εάν συμβεί αυτό θα δημιουργηθεί μεγαλύτερο δημοσιονομικό κόστος αλλά και το πιο σημαντικό που ίσως κανείς δεν αναφέρει είναι ότι στην ουσία δε θα έχει γίνει καμμία αλλαγή. Αυτό το νέο που θα φέρει η λειτουργία αυτής της υπηρεσίας είναι η ανεξαρτησία και ο έλεγχος για τη διαφανή λειτουργία των ΟΤΑ και όχι η συνέχιση των ανίερων τοπικών σχέσεων και κυκλωμάτων με την ανυπαρξία του ελέγχου νομιμότητας μετά τον Καλλικράτη. Μέχρι και η επιτροπή του άρθρου 152 σε κάποιους νομούς είχε καταντήσει απλή νομιμοποίηση δραστηριοτήτων που έχουν καταγγελθεί πολλάκις και καταγραφεί στις εκθέσεις του Γ.Ε.Δ.Δ.

  Η ΑΥΕ ΟΤΑ θα αποτελέσει ένα στοίχημα για τη νομιμότητα και πρέπει να κερδηθεί για να επιστρέψει η εμπιστοσύνη στον πολίτη.

 • 29 Αυγούστου 2016, 12:19 | M.M.

  Οσο αφορά το Άρθρο 9 του σχεδίου που υπαγορεύει για την :
  Στελέχωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.
  Μόνιμοι υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού μπορούν με αίτησή τους να ζητήσουν τη μετάταξή τους στην έδρα της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.
  Θα θέλα να ρωτήσω…..
  Τι θα απογίνει για αυτούς τους υπαλλήλους που το έτος 2011 ελαβαν μερος στην προκήρυξη στελέχωσης της εν λόγω αυτοτελούς υπηρεσιας με αποστολή εμπρόθεσμης & πλήρους αίτησης συνοδευόμενης με τα αποδεικτικά στοιχεία των απαιτούμενων (κατα την συγκεκριμμένη προκήρυξη)τυπικών και επικουρικών προσόντων τους…???? στην συνέχεια η ιδια διαδικασία επαναλήφθει το έτος 2014 με βάσει το Ν. 4257/2014…?? δηλ ξανααπεστάλει νέα αίτηση επικαιροποιημένη με τα συναφή δικαιολογητικά.
  Θεωρείται σωστό, να ληφθούν κατά προτεραιότητα υπ όψιν…!!! Διαφορετικά , προς τι τόση,η ταλαιπωρία τους, για συγκέντρωσης εγγράφων , δικαιολογητικών, αποδεικτικών σύννομων και συμβατών (με την προκήρυξη)των τυπικών και επικουρικών προσόντων τους…???
  και βέβαια…..
  Οι συγκεκριμμένοι φάκελλοι των υποψηφίων, ΕΙΧΑΝ ΕΛΕΓΧΕΙ σε πρώτη φάση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών που «παραλαμβάνονταν εμπροθέσμως» και «πρωτοκολλούνταν» για την «ΠΛΗΡΌΤΗΤΑ τους» ή «ΜΗ» σύμφωνα με τις προυποθέσεις της «προκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος»με αποτέλεσμα να ειχαν χαρακτηρισθεί «ΠΛΗΡΕΙΣ» ή «απορριπτέοι».
  ΑΡΑ κατά την ταπεινήν γνώμη μου……
  Οι φάκελλοι που εγιναν αποδεκτοί «ως πλήρεις» για να περάσουν στο επόμενο προβλεπόμενο στάδιο αποδοχής του ενδιαφερόμενου προς μετάταξη υπαλλήλου (λογικό,δίκαιο και ορθό ειναι) να προχωρήσουν ανευ παλινδρόμησης , λόγω προτεραιότητας τους…!!!
  Επίσης,καλό θαταν, να λειτουργήσουν αποκεντρωμενα ανα νομό, γραφεία της Α.Υ.Ε.ΟΤΑ.

 • 28 Αυγούστου 2016, 09:07 | Ντίνος Τριανταφύλλου

  Είναι πολύ σημαντικό ότι λαμβάνεται σοβαρά ο ανθρώπινος παράγοντας και οι αποσπάσεις για τη στελέχωση διενεργούνται από τις υπηρεσίες που είχαν ως αντικείμενο τον έλεγχο νιμιμότητας στην έδρα κάθε περιφέρειας. Έτσι οι υπάλληλοι δε θα χρειαστεί να μετακομίσουν. Όμως αυτόματα δημιουργούνται υπηρεσιακές μονάδες χωρίς αντικείμενο ειδικά στους νομούς εκτός της έδρας των περιφερειών. Κατά συνέπεια δεν υφίσταται λόγος οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις να έχουν δύο ξεχωριστά τμήματα σε κάθε νομό δηλαδή ένα Διοικητικού – Οικονομικού και ένα τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών αφού πλέον το σοβαρό αντικείμενο του ελέγχου νομιμότητας διενεργείται από τη νέα υπηρεσία. Νομίζω ότι η κατάργηση του ενός ή η σύμπτυξη των δύο σε ένα και λειτουργικά θα συνεισφέρει αλλά και θα μειώσει το κόστος. Να σημειωθεί ότι και τα δύο υπάγονται στην ίδια διεύθυνση δηλαδή τη Δνση Διοίκησης της κάθε Αποκεντρωμένης. Αν και αυτό είμαι σίγουρος ότι θα εξεταστεί στην επικείμενη οργανωτική αλλαγή των δομών του δημοσίου έχω την άποψη ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει σ’ αυτό το νομοσχέδιο. Ίδωμεν.

 • 27 Αυγούστου 2016, 11:54 | Αντώνης Λευκάδιος

  Δεν επιτρέπεται να μεταταχθούν υπάλληλοι των υπό έλεγχο ΟΤΑ.

 • 26 Αυγούστου 2016, 16:38 | ΖΑΜΒΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ

  Στην παρ. 2 του άρθρου και στο εδάφιο «Δεν επιτρέπεται να αποσπασθούν περισσότεροι από οκτώ (8) υπάλληλοι από κάθε φορέα. Ειδικά για τους δήμους δεν επιτρέπεται να μεταταχθούν περισσότεροι από δύο (2) υπάλληλοι από κάθε δήμο, για δε τις περιφέρειες δεν επιτρέπεται να μεταταχθούν περισσότεροι από τέσσερις (4) υπάλληλοι από κάθε περιφέρεια», λόγω της έλλειψης υπαλλήλων ΠΕ, ΤΕ που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα οι ΟΤΑ, θα πρέπει να προστεθεί «Δίδεται το δικαίωμα στο φορέα αποχώρησης να προχωρήσει σε νέες διαδικασίες πρόσληψης ισάριθμου μόνιμης απασχόλησης προσωπικού προς κάλυψη των κενών θέσεων. Στην προκήρυξη πρόσληψης θα γίνεται σαφής αναφορά ότι οι θέσεις προκηρύσσονται προς αναπλήρωση αποχωρησάντων υπαλλήλων βάσει του παρόντος νόμου. Οι προκηρυσσόμενες θέσεις θα είναι υποχρεωτικά της ίδιας ή ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας με το προσωπικό που αποχωρεί».