Άρθρο 54 Ρυθμίσεις σχετικές με την Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.

1. Η παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 1518/1985 (Α΄ 30) αντικαθίσταται, ως εξής:
«5. Το καταστατικό της εταιρείας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρείες, η δε επ’ αυτής εποπτεία ασκείται σύμφωνα με τους κανόνες της νομοθεσίας αυτής».
2. Η παρ7 του άρθρου 16 του ν.1518/1985 (Α΄ 30) αντικαθίσταται, ως εξής:
«7. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. θεωρείται «οργανισμός δημοσίου δικαίου», κατά την έννοια του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 18 παρ. 2 ν. 4281/2014). Η σύναψη των συμβάσεων ανάθεσης έργων, προμηθειών και υπηρεσιών από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. διενεργείται σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική και εθνική νομοθεσία».
3. Η παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 1518/1985 (Α΄ 30) αντικαθίσταται, ως εξής:
«8. Είναι δυνατή η συμμετοχή υπαλλήλων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 του ν.4270/2014 (Α΄ 143), σε επιτροπές ή ομάδες εργασίας που συγκροτεί η Εταιρεία για την επιδίωξη των καταστατικών της σκοπών ή την εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεών της. Η αποζημίωση των προσώπων αυτών για την ανωτέρω συμμετοχή καθορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας, τηρουμένων των ορίων που θεσπίζονται από την κείμενη νομοθεσία».
4. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. υπάγεται στις ρυθμίσεις του ν. 3861/2010 (Α΄112), μόνον για τις αποφάσεις των οργάνων της που αφορούν: α) τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) τη συγκρότηση αμειβομένων επιτροπών, γ) τις πράξεις καθορισμού των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών μονομερών και συλλογικών οργάνων διοίκησης, μελών επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου, δ) τις περιλήψεις διακηρύξεων, αποφάσεις και πράξεις κατακύρωσης και ανάθεσης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, εφόσον ο προϋπολογισμός τους χωρίς Φ.Π.Α. υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ, ε) τις προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων του τακτικού της προσωπικού, τους πίνακες προσλαμβανομένων, καθώς και τις αντίστοιχες αποφάσεις πρόσληψης αυτών και στ) τους ετήσιους ισολογισμούς.
5. Η πρόσληψη του προσωπικού της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου διενεργούνται σύμφωνα με τον οικείο αυτής κανονισμό. Η προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων, αποστέλλεται προς έλεγχο στο Α.Σ.Ε.Π., η δε διαδικασία επιλογής ελέγχεται ως προς τη νομιμότητά της ομοίως από το Α.Σ.Ε.Π., αυτεπαγγέλτως ή μετά από ένσταση υποψηφίου. Οι όροι απασχόλησης του προσωπικού της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ρυθμίζονται από την οικεία επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση.
6. α. Επιτρέπεται η μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων που υπηρετούν στο Δημόσιο, σε ν.π.δ.δ. ή σε Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Δεν επιτρέπεται η μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. σε οποιονδήποτε φορέα του δημοσίου.
β. Για την μετάταξη ή την απόσπαση απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωσή του σχετικά με την ειδικότητα, τα έτη υπηρεσίας και τα προσόντα που ο ίδιος κατέχει και απόφαση των αρμοδίων για το διορισμό οργάνων του φορέα προέλευσης και του φορέα υποδοχής.
Για την μετάταξη ή την απόσπαση εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στην περίπτωση δε υπαλλήλων του Δημοσίου ή ν.π.δ.δ. εκδίδεται κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του αρμοδίου, κατά περίπτωση, Υπουργού.
γ. Το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του φορέα υποδοχής συντάσσει την απόφαση μετάταξης ή απόσπασης, η οποία, εάν δεν αφορά το Δημόσιο, αποστέλλεται αμελλητί προς έλεγχο νομιμότητας στον οικείο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή προκειμένου για την Κ.Ε.Δ.Ε., την ΕΝ.Π.Ε. ή τις Π.Ε.Δ. στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
δ. Η απόσπαση αποφασίζεται για δύο (2) έτη, η οποία μπορεί να παραταθεί για ισόχρονο διάστημα, η δε μισθοδοσία του αποσπώμενου υπαλλήλου καταβάλλεται από τον φορέα προς τον οποίο αυτός αποσπάται.
ε. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και για τους δικηγόρους που υπηρετούν στους ανωτέρω φορείς με σύμβαση έμμισθης εντολής.
στ. Οι μετατάξεις ή οι αποσπάσεις της παρούσης παραγράφου διενεργούνται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.
7. Στο προτελευταίο εδάφιο του στοιχ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο πρώτο του ν. 3839/2010 (Α’ 51) και στο α΄ εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/58/οικ.19975/16.9.2010 (Β΄ 1592), μετά τις λέξεις «Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης», προστίθενται οι λέξεις «,την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.,».
8. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. δεν υπάγεται στις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), του ν. 3845/2010 (Α΄ 65) και των κατ’ εξουσιοδότησή του κανονιστικών αποφάσεων, του ν. 4013/2011 (Α΄ 204), καθώς και στις διατάξεις του α.ν. 173/1967 (Α΄ 189).