Άρθρο 122 Βάση Δεδομένων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας Ο.Τ.Α.

1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης τηρείται ηλεκτρονική βάση δεδομένων με τα βασικά στοιχεία των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α., των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, των δημοτικών ιδρυμάτων και των Συνδέσμων Ο.Τ.Α καθώς και με τη στελέχωση επιλεγμένων οργανικών μονάδων τους. Η βάση ενημερώνεται από τους ίδιους τους φορείς ή και από τις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις τους.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των στοιχείων, οι φορείς ή και οι υπηρεσίες που έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τη βάση και να επικαιροποιούν τα στοιχεία της, ο χρόνος, ο τρόπος και η διαδικασία ενημέρωσής της, οι οργανικές μονάδες των οποίων η στελέχωση θα πρέπει να καταγραφεί καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την τήρηση και λειτουργία της. Με την ίδια απόφαση δύναται, επίσης, να καθορίζονται οι κυρώσεις που μπορεί ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης να επιβάλλει, σε περίπτωση παράλειψης, ελλιπούς ή καθυστερημένης ενημέρωσης της βάσης δεδομένων από τους υπόχρεους, προς τούτο, φορείς.

 • Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

  είναι αναφαίρετο συνταγματικό δικαίωμα των εργαζόμενων με αναπηρία να μπορούν να χρησιμοποιούν, όπως κάθε άλλος εργαζόμενος, τις ηλεκτρονικές εφαρμογές του δημοσίου όταν η θέση εργασίας το απαιτεί, εφόσον σύμφωνα με:

  – την παρ. 2 του άρθρου 4 του Συντάγματος σύμφωνα με το οποίο «Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις»,

  – την παρ. 6 του Άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με την οποία «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»,

  και κατ’ επιταγή των απαιτήσεων:

  – του άρθρου 9 «Προσβασιμότητα» της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλό της επικύρωσε με τον ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), και ως εκ τούτου οφείλει να θέσει σε εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο, στο οποίο αναφέρεται το εξής: «Προκειμένου να επιτρέψουν στα άτομα με αναπηρίες να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής, τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρίες την πρόσβαση, σε ίση βάση με τους άλλους, στο φυσικό περιβάλλον, τα μέσα μεταφοράς, την πληροφορία και τις επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογιών και συστημάτων πληροφορίας και επικοινωνιών και σε άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές…»,

  – των παρ. 7 και 8 του άρθρου 4 του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138 Α’/16.06.2011)7, σύμφωνα με τις οποίες: «Οι φορείς του δημόσιου τομέα διαμορφώνουν την πληροφόρηση και επικοινωνία και εν γένει τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κατά τρόπο, ώστε αυτές να είναι φιλικές προς τον χρήστη, να διασφαλίζουν και να ενισχύουν την ισότητα ως προς την πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες πρόσβασης ορισμένων ομάδων ή ατόμων και ιδίως των ατόμων με αναπηρία» και «Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η διαμόρφωση και προμήθεια των αντίστοιχων πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων και υπηρεσιών πρέπει να γίνεται με γνώμονα τη διασφάλιση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρίες και τη δυνατότητα αξιοποίησης των σχετικών υπηρεσιών από αυτά»,

  – της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπου στο Παράρτημα Ι (στην ενότητα 7 «Προσβασιμότητα», ΚΥ. 49 -Βλ. επίσης ΚΠ.27) ορίζεται ότι οι δημόσιοι διαδικτυακοί τόποι πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο «Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού» (WCAG) έκδοση 2.0, το οποίο αποτελεί το de facto πρότυπο ηλεκτρονικής προσβασιμότητας,

  -των εδαφίων στ) και ζ) της παρ. 5 του άρθρου 163 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Αρ. ΦΕΚ 94 Α΄/27.05.2016) σύμφωνα με τα οποία η «Μονάδα Δ ́ – Παρακολούθησης και αξιολόγησης» της Γενικής Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής: «(στ) Παρακολουθεί την εφαρμογή του άρθρου 9 ‘Προσβασιμότητα’ της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του Ο.Η.Ε. (ν.4074/2012) ως προς τις ΤΠΕ και ενημερώνει το σημείο αναφοράς για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης και το συντονιστικό μηχανισμό για τη διευκόλυνση των σχετικών με αυτή δράσεων. (ζ) Πραγματοποιεί ελέγχους ως προς την εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών ηλεκτρονικής προσβασιμότητας στα ψηφιακά έργατου Δημοσίου και στα ψηφιακά έργα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και πιστοποιεί το τηρούμενο επίπεδο ηλεκτρονικής προσβασιμότητας των υπηρεσιών και εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης βάσει των προδιαγραφών που ορίζει το Παράρτημα Ι – Ενότητα 7 «Προσβασιμότητα», Κ.Υ. 49 και Κ.Π. 27 της Υπουργικής Απόφασης Φ.40.4/1/989 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» [..]»,

  η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει:

  2. στο άρθρο 122 να προστεθεί νέα παράγραφος 2 μετά την παρ.1 στην οποία να αναφέρεται το εξής: «2) Η βάση δεδομένων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας Ο.Τ.Α. θα συμμορφώνεται πλήρως με το πρότυπο Οδηγιών για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού Web Content Accessibly Guidelines (WCAG), έκδοση 2.0, σε επίπεδο προσβασιμότητας “ΑΑ” που αποτελεί το de facto πρότυπο ηλεκτρονικής προσβασιμότητας, ή όπως άλλως η υφιστάμενη εθνική νομοθεσία κάθε φορά ορίζει».

 • 29 Αυγούστου 2016, 11:54 | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

  Πολύ σωστό μέτρο.