Άρθρο 28 Σύσταση θέσης ειδικού γραμματέα στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας

1. Στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας συστήνεται θέση ειδικού γραμματέα για την ανθρωπιστική κρίση και κοινωνική ευθύνη.
Ο ειδικός γραμματέας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
Α) Την εκπόνηση προγραμμάτων αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης και κοινωνικής ευθύνης, σε συνεργασία με τους φορείς του δημόσιου τομέα, τις περιφέρειες, τους δήμους και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς.
Β) Τον συντονισμό των υπηρεσιών των περιφερειών κατά την υλοποίηση πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και κοινωνικής ευθύνης.
Γ) Την ενθάρρυνση και υποστήριξη πολιτικών κοινωνικής ευθύνης για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.
Δ) Τη μελέτη και την εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση και προαγωγή πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και κοινωνικής ευθύνης.
2. Ο ειδικός γραμματέας διορίζεται με απόφαση του προέδρου της ένωσης περιφερειών και η θητεία του ορίζεται τριετής.
3. Ο διορισμός του γίνεται κατόπιν επιλογής στο πλαίσιο σχετικής δημόσιας προκήρυξης. Ο ειδικός γραμματέας πρέπει να κατέχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να διαθέτει αξιόλογη διοικητική εμπειρία.
4. Εφόσον συντρέχουν τα ανωτέρω προσόντα είναι επιτρεπτός ο διορισμός υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου τομέα, ανεξάρτητα από τη σχέση με την οποία υπηρετούν, κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής διάταξης.
5. Σε περίπτωση αποχώρησής τους από την παραπάνω θέση, οι εν λόγω υπάλληλοι επανέρχονται αυτοδικαίως στην θέση που κατείχαν πριν το διορισμό τους.
6. Οι αποδοχές του ειδικού γραμματέα είναι ίσες με τις αποδοχές του εκτελεστικού γραμματέα των περιφερειών.