Άρθρο 62 Υποβολή οικονομικών στοιχείων Ο.Τ.Α.

1. Οι δήμοι, τα Νομικά τους Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, με την εξαίρεση των σχολικών επιτροπών, οι επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης του ν. 1069/1080 (Α’ 191), οι σύνδεσμοι Ο.Τ.Α., η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, καθώς και οι περιφέρειες, τα περιφερειακά ταμεία ανάπτυξης, οι επιχειρήσεις και τα λοιπά νομικά πρόσωπα των περιφερειών και η Ένωση Περιφερειών ενημερώνουν με τα οικονομικά τους στοιχεία τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
2. Με ξεχωριστές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ανά βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθορίζεται ο τύπος, το περιεχόμενο των στοιχείων, ο χρόνος, ο τρόπος ενημέρωσης των βάσεων δεδομένων, οι φορείς στους οποίους παρέχεται ηλεκτρονική πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση μη ενσωμάτωσης ή καθυστέρησης ενσωμάτωσης των στοιχείων, μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης να επιβάλλεται παρακράτηση ή μη απόδοση μέρους ή συνόλου των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, στον οικείο Ο.Τ.Α. Έως την έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων του παρόντος άρθρου, ισχύουν τα οριζόμενα στις υπ’ αρ. 74712/2010 και 74713/2010 (Β’ 2043) Αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κάθε άλλη διάταξη η οποία είναι αντίθετη προς τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου καταργείται.