Άρθρο 16 Επιβοήθηση έργου αιρετών ΑμεΑ

Η παράγραφος 4 του άρθρου 11 του ν. 4369/2016 (Α’ 33), εφαρμόζεται και στα ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω τα οποία είναι αιρετοί σε Ο.Τ.Α. Α’ η Β’ βαθμού και στα οποία έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες με απόφαση του οικείου Δημάρχου ή Περιφερειάρχη, για όσο χρόνο διαρκεί η άσκηση αυτών των αρμοδιοτήτων τους.
Οι προβλεπόμενες την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του ν. 4369/2016 δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου Ο.Τ.Α..