Άρθρο 111 Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 ( Α΄138)

Τροποποιείται η παρ. 2 περ. 10 (ι) του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α΄138), ως εξής:
«ι) Η παράγραφος 2 του άρθρου 107 αναδιατυπώνεται, ως εξής:
2. Οι δήμοι δεν επιτρέπεται να συνιστούν ή να συμμετέχουν σε άλλες ανώνυμες εταιρείες, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, εκτός από εκείνες που είχαν συσταθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 194 αυτού. Κατ’ εξαίρεση, οι δήμοι επιτρέπεται να συμμετέχουν σε άλλες ανώνυμες εταιρείες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 265 παρ.1β του Ν.3463/2006 (Α’ 114), εφόσον το ποσοστό του δήμου δεν υπερβαίνει το 49% του μετοχικού κεφαλαίου, με αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας τους για την ενίσχυση της τουριστικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής καθώς και την υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε αστικές περιοχές, με στόχο τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (Β.Α.Α.), στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020».