Άρθρο 8 Οικονομική Διαχείριση – Επιτόπιοι έλεγχοι – Ετήσια Έκθεση

1. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου του άρθρου 222 του ν. 3852/2010 τίθεται κόμμα και προστίθεται η φράση «θέματα οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».
2. Το άρθρο 229 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 20 του ν. 4257/2014, αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«Άρθρο 229
Επιτόπιοι Έλεγχοι – Ετήσια έκθεση
1. Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. μπορεί, στο πλαίσιο του έργου της, να ενεργεί επιτόπιους ελέγχους, προκειμένου να διαμορφώνει ίδια αντίληψη.
2. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας συντάσσει στο τέλος κάθε έτους έκθεση, στην οποία καταγράφει το έργο της Α.Υ.Ε. – Ο.Τ.Α., της οποίας προΐσταται, και ειδικότερα τον αριθμό των πράξεων που ελέγχθηκαν, τις προσφυγές που εξετάσθηκαν, τις αναστολές εκτέλεσης που χορηγήθηκαν και τα ζητήματα εν γένει που απασχόλησαν την υπηρεσία κατά τη διενέργεια της εποπτείας. Στην ίδια έκθεση μπορεί να προτείνονται μέτρα, νομοθετικά και άλλα για την αποτελεσματικότερη διενέργεια του ελέγχου νομιμότητας. Η έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και κοινοποιείται δια του Υπουργού στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων, στο Συνήγορο του Πολίτη, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) και στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.). Οι εκθέσεις των Ελεγκτών Νομιμότητας όλων των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α. συζητούνται στο Συμβούλιο Ελεγκτών Νομιμότητας του άρθρου 223, το οποίο συντάσσει πορίσματα που αφορούν στον έλεγχο νομιμότητας και εν γένει την κρατική εποπτεία στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης».

  • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 10:39 | ΝΟΜΠΙΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ – ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

    Άρθρο 8 , παράγραφος 2
    Τα αναφερόμενα στο τροποποίηση του άρθρου 229 (επιτόπιοι έλεγχοι – ετήσια έκθεση) να διαμορφωθούν ως ακολούθως :
    1. η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ ενεργεί περιοδικούς επιτόπιους ελέγχους προκειμένου να διαμορφώνει ιδία αντίληψη για τον τρόπο που ασκείται η διοίκηση των ΟΤΑ και ειδικότερα για την ύπαρξη φαινομένων κακοδιοίκησης εκ μέρους των Υπηρεσιών των Δήμων. Οι περιοδικοί αυτοί έλεγχοι γίνονται βάσει προκαθορισμένων ενδεικτών , το περιεχόμενο των οποίων θα καθοριστεί με (ΠΔ ή ΥΑ) με τά και την γνώμη των αρμοδίων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ ΠΕΔ – ΚΕΔΕ), σε ότι αφορά τους ενδείκτες – κριτήρια. Αυτό θα βοηθήσει στην σύνταξη της ετήσιας έκθεσης και θα έχει το εχέγγυο της αντικειμενικότητας.
    2. Αυτό μπορεί να καλύψει και το κενό και μάλιστα κατά οικονομικότερο τρόπο,που έχει δημιουργηθεί με την μη εκλογή από τους περισσότερους Δήμους του Συμπαραστάτη του Δημότη (άρθρο 77 του Ν. 3852/2010). Ουσιαστικά αυτός ο θεσμός έχει περιέλθει σε αχρηστία αφού εκ των 325 Δήμων μόνο 30 έχουν εκλέξει Συμπαραστάτη.