Άρθρο 4 Διάρθρωση και λειτουργία της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.

Το άρθρο 218 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 4257/2014, αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«Άρθρο 218
Διάρθρωση και λειτουργία Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.
1. Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. έχει δικό της οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το προσωπικό της δεν αποτελεί προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η Α.Υ.Ε.-Ο.Τ.Α. διαρθρώνεται ως ακολούθως:
α. Γραφείο Ελεγκτή Νομιμότητας.
β. Διεύθυνση Εποπτείας Ο.Τ.Α., η οποία απαρτίζεται από τα εξής τμήματα:
βα. Τμήμα Γενικών Υποθέσεων.
ββ. Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων και.
βγ. Τμήμα Τεχνικών Υποθέσεων.
γ. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, που υπάγεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας.
Το άρθρο 222 ισχύει και για τις οργανικές μονάδες του παρόντος.
2. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας είναι επικεφαλής της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., διοικητικός και πειθαρχικός προϊστάμενος των υπαλλήλων αυτής και διευθύνει το έργο τους. Κατευθύνει, συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει τη δράση των υπηρεσιών και των υπαλλήλων της Α.Υ.Ε.-Ο.Τ.Α. και είναι πειθαρχικός προϊστάμενος του προσωπικού της. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας έχει αρμοδιότητα και για όλα τα ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. Με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μπορεί να μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του στους προϊσταμένους των υποκείμενων αυτού οργανικών μονάδων, πλην των σχετικών με τη νομιμότητα των πράξεων των Ο.Τ.Α. και τον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών οργάνων τους».

  • 28 Αυγούστου 2016, 10:30 | Ντίνος Τριανταφύλλου

    Είναι πολύ σημαντικό ότι με την επιλεγόμενη αυτή δομή επιτυγχάνεται ταχύτητα, αμεσότητα και συνοχή στη λειτουργία της Α.Υ.Ε., η οποία θα διαταρασσόταν από τη λειτουργία των αποκεντρωμένων ανά νομό γραφείων.
    Όμως αυτόματα δημιουργούνται υπηρεσιακές μονάδες χωρίς αντικείμενο ειδικά στους νομούς εκτός της έδρας των περιφερειών. Κατά συνέπεια δεν υφίσταται λόγος οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις να έχουν δύο ξεχωριστά τμήματα σε κάθε νομό δηλαδή ένα Διοικητικού – Οικονομικού και ένα τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών αφού πλέον το σοβαρό αντικείμενο του ελέγχου νομιμότητας διενεργείται από τη νέα υπηρεσία.
    Νομίζω ότι η κατάργηση του ενός ή η σύμπτυξη των δύο σε ένα καί λειτουργικά θα συνεισφέρει αλλά καί θα μειώσει το κόστος. Να σημειωθεί ότι και τα δύο υπάγονται στην ίδια διεύθυνση δηλαδή τη Δνση Διοίκησης της κάθε Αποκεντρωμένης. Αν και αυτό είμαι σίγουρος ότι θα εξεταστεί στην επικείμενη οργανωτική αλλαγή των δομών του δημοσίου έχω την άποψη ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει σ’ αυτό το νομοσχέδιο. Ίδωμεν.