Άρθρο 106 Παροχή εκπτώσεων σε συνεπείς υπόχρεους

Με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται κατ΄ έτος για την έγκριση των τελών, δύναται να παρέχεται έκπτωση έως 10% επί των αρχικών τελών και μισθωμάτων που καταβάλλονται για την παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε όσους το προηγούμενο έτος κατέβαλαν το σύνολο αυτών και τήρησαν τους όρους των σχετικών αδειών.

  • Πρόταση: Μετά από το άρθρο 106, να εισαχθεί νέο άρθρο με τίτλο «οικονομική λειτουργία Σχολικών Επιτροπών», με νέα διάταξη, σύμφωνα με την οποία θα εξαιρούνται οι Σχολικές Επιτροπές από τις διατάξεις του ισχύοντος Ν. 4412/2016 σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, εργασιών και έργων, καθώς και κάθε προγενέστερου Νόμου ή Προεδρικού Διατάγματος σχετικού αυτού, που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις και τις αναθέσεις προμηθειών κι εργασιών (ήτοι των Ν. 4281/2014 και του ΕΚΠΟΤΑ και ΠΔ 28/80). Επίσης, εξαιρούνται οι Σχολικές Επιτροπές από την υποχρέωση ανάρτησης πράξεων στο ΚΗΜΔΗΣ και το ΕΣΗΔΗΣ και από τον έλεγχο του ΕΑΑΔΗΣΥΣ. Αποσαφηνίζεται ότι η οικονομική λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών διέπεται μόνον από την υπ’ αρ. 8440/24-2-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΥΠΕΣΑΗΔ), που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου της παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), η οποία κατισχύει ως ειδικότερη νομοθεσία. Όλες οι δαπάνες που διενεργήθηκαν από τις Σχολικές Επιτροπές με βάση την υπ’ αρ. 8440/24-2-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΥΠΕΣΑΗΔ) θεωρούνται νόμιμες.

  • 29 Αυγούστου 2016, 11:42 | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

    έχω τη γνώμη ότι η έκπτωση του 10% θα πρέπει να δίδετε αποκλειστικά και μόνο σε αυτούς που εξόφλησαν την υποχρέωση καταβολής τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων εντός του 1ου εξαμήνου του προηγούμενου έτους εφάπαξ και δεν είχαν τα τελευταία τρία (3) έτη μηνύσεις για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων.