Άρθρο 56 Ρυθμίσεις σχετικές με τις πολυμετοχικές αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α.

1. Στο τέλος του εδαφίου β της παραγράφου 3 του άρθρου 252 του Ν.3463/2006 (Α’ 114) προστίθενται τα ακόλουθα:
«Οι αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. δεν ανήκουν στους φορείς του Δημοσίου τομέα, ούτε αποτελούν Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και δεν επιχορηγούνται άμεσα ή έμμεσα από Ο.Τ.Α. Ο έλεγχος και η εποπτεία τους ασκείται, κατά τις διατάξεις του ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Το προσωπικό τους προσλαμβάνεται βάσει κανονισμού προσωπικού που εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων, ο οποίος προβλέπει τα κριτήρια και τη διαδικασία πρόσληψης, ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η αντικειμενικότητά της. Το Α.Σ.Ε.Π., αυτεπαγγέλτως ή μετά από ένσταση υποψηφίου, διενεργεί έλεγχο νομιμότητας επί της διαδικασίας προσλήψεως. Η απασχόληση επιστημονικού προσωπικού από τις αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α., το οποίο απαιτείται για την εκτέλεση προγραμμάτων ή έργων που συγχρηματοδοτούνται ή χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή διεθνείς Οργανισμούς ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από προγραμματικές συμβάσεις με Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Φορείς Γενικής Κυβέρνησης είναι δυνατόν να διενεργείται με σύμβαση μίσθωσης έργου, η οποία συνάπτεται βάσει κανονισμού που εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας και εξαιρείται οποιασδήποτε μορφής πρόσθετης διαδικασίας ή εγκριτικής απόφασης καθώς και από τις ρυθμίσεις τις ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, απαιτουμένης μόνον της σχετικής εγκριτικής απόφασης ένταξης από την αρμόδια αρχή ή της προγραμματικής σύμβασης, από την οποία τεκμαίρεται ότι δεν υποκρύπτεται σύμβαση εργασίας».
2. Για τις αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 54 του παρόντος, καθώς και οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 54 του παρόντος, όπου η ανάρτηση των αποφάσεων που αφορά θα γίνεται με χρήση της διεύθυνσης του Δήμου της έδρας τους».

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 17:43 | ΝΙΚΟΣ

  Πρόκειται για προσπάθεια που χαρακτηρίζεται θετική, θα ήθελα όμως να επισημάνω τα κάτωθι για την ίση αντιμετώπιση των Περιφερειακών ή πρώην νομαρχιακών επιχειρήσεων με τις επιχειρήσεις του Α βαθμού της Αυτοδιοίκησης προτείνεται να αλλάξει ο τίτλος του άρθρου και να προστεθεί και η παράγραφος 3

  Άρθρο 56 Ρυθμίσεις σχετικές με τις πολυμετοχικές αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α α και Β βαθμού
  ……………………………………………………………………
  3 Για τις αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες όπου οι Περιφέρειες συμμετέχουν πλειοψηφικά, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παράγραφο 1 και 2 του παρόντος άρθρου με την διαφορά όπου η ανάρτηση των αποφάσεων που αφορά θα γίνεται με χρήση της διεύθυνσης της Περιφέρειας της έδρας τους.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 13:53 | Γιάννης

  Η συγκεκριμένη διάταξη βρίσκεται , κατά την άποψή μου , σε αντίφαση με τη διαταξη της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 9ΦΕΚ 147/Α/2116) , διότι οι νε λόγω Αναπτυξιακές πληρούν τις προϋποθεσεις, που τίθενται διαζευκτικά, στην περ. (γ) της παρ. 4 το άρθρο 2 του Ν 4412/16. Γεννάται λοιπον το ερώτημα: Οι εν λόγω Αναπτυξιακές, που με την υπο ψήφιση διάταξη δεν θα είναι φορείς του Δημοσίου Τομέα , ουτε θα αποτελούν φορείς Γενικής Κυβέρνησης, πώς θα αποτελούν ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ με την ήδη ψηφισμένη διαταξη του αναφερόμενου Νόμου???

 • 4 Σεπτεμβρίου 2016, 15:28 | Ποπη

  Οι αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ (πολυμετοχικες με μετόχους κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους αν όχι όλο φορείς του δημοσίου τομέα) που έχουν συσταθεί για την εκπόνηση συγχρηματοδοτουμενων από εθνική και κοινοτική συμμετοχή προγραμμάτων είναι δυνατόν να μην θεωρούνται ότι ανήκουν στον δημόσιο τομέα; Μπορούμε δηλαδή να πούμε πως είναι εταιρείες που ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα;και αν δεν ανήκουν ούτε στον ιδιωτικό ούτε στο δημόσιο τομέα τότε που εντάσσονται; και στην περίπτωση που τις βγάλουμε εκτός δημοσίου τομέα τότε αυτό το άρθρο δεν έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 42 του νομοσχεδίου;

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 18:28 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΩ

  Κύριε Υπουργέ. Μέχρι σήμερα στις αναπτυξιακές εταιρείες έχουν δοθεί εκατοντάδες χιλίαδες ευρώ από τους Δήμους δηλ από τους Δημότες για τις αυξήσεις των μετοχικών τους κεφαλαίων καθώς επίσης και εκατοντάδες χιλίαδες ευρώ για δήθεν προγραμματικές συμβάσεις για να κάνουν μελέτες στους Δήμους. και λέω δήθεν γιατί ως σκοπό είχαν την επιχορήγησή τους. Είναι ξεκάθαρο ότι οι αναπτυξιακές εταιρείες είναι φορείς των ΟΤΑ άρα και της Γενικής Κυβέρνησης.
  Πρέπει να υπάρχει απόλυτος έλεγχος των αποφάσεων τους και κυρίως των προσλήψεων και της οικονομικής τους διαχείρισης από τους φορείς που ελέγχουν τους Δήμους.
  Κύριε Υπουργέ είναι αδιανόητο και μόνο σαν σκέψη οι υπάλληλοι των αναπτυξιακών εταιρειών αλλά και οι συμβασιούχοι έργων να εξαιρούνται του ενιαίου μισθολογίου. Είναι αυτονόητο ότι μετά θα ζητήσουν και δεκάδες φορείς ακόμη να εξαιρεθούν. Να σας αναφέρω ένα παράδειγμα:
  1. Οι υπάλληλοι της καθαριότητας στους Δήμους δεν πληρώνονται από τα χρήματα που επιχορηγεί το κράτος τους δήμους αλλά από τα ανταποδοτικά που πληρώνουν οι δημότες. Εύλογα λοιπόν να ζητήσουν και αυτοί οι υπάλληλοι να εξαιρεθούν από το ενιαίο μισθολόγιο καιοι μισθοί τους να καθορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
  2. Πολλές κοινωφελείς επιχειρησεις δεν χρηματοδοτούνται καθόλου από τους δήμους παρά μόνο από χρήματα του ΕΣΠΑ όπως και οι αναπτυξιακές. Να εξαιρέσεται τότε και όλες αυτές τις επιχειρήσεις.
  Όπως βλέπετε το κουβάρι θα αρχίσει να ξετυλίγεται.
  Εκτός και εάν αυτό επιθυμείται. Να αρχίσεται να καταργήται το ενιαίο μισθολόγιο και να αρχίσουν οι ρουσφετολογικές προσλήψεις μιας και δεν μπορούν να γίνουν αλλιώς σήμερα.
  Είναι απόλυτα κατανοητή η πίεση που δεχθήκατε να εξαιρέσεται τις εταιρείες αυτές από όλη την νομοθεσία του δημοσίου από τους διευθυντές και τα στελέχη των εταιρειών οι οποίοι είναι οι δεύτεροι καλύτεροι αμοιβόμενοι μετά από εσάς.
  Την νομιμότητα δεν την εξαντλούμε μόνο όπου μας βολεύει αλλά παντού.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 12:57 | Γιάννης Δ. Λ.

  Επισήμανση – διόρθωση λάθους.
  Στην 11η σειρα της προτασή μου αναφέρομαι, εκ παραδρομής, στο «Συμβούλιο της Επικρατείας» αντί του ορθού που είναι το «ΝΣτΚ» και συγκεκριμένα αναφέρομαι στην 94/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου . Ευχαριστώ.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 10:23 | Γιάννης Δ. Λ.

  Πρόκειται για διάταξη που είναι σε ευθεία αντίθεση με το περιεχόμενο της 94/2016 Γνωμοδότησης του Ε΄ Τμήματος Ν.Σ.Κ.
  Προφανώς η διάταξη υπαγορεύτηκε από την Ένωση Ανωνύμων Αναπτυξιακών Εταιρειών που σκοπό έχει να παραμείνουν ως έχουν τα, κακώς και παρανόμως διατηρούμενα, μέχρι σήμερα κεκτημένα τους, προκειμένου οι εν λόγω εταιρείες συνεχίσουν:
  Α) Να προσλαμβάνουν το προσωπικό τους εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ !!.
  Β) Να αμείβουν το προσωπικό τους ελεύθερα ως προς το ύψος των μισθών που δίνουν και εκτός διαδικασιών Ενιαίου Μισθολογίου !!.
  Γ) Να μη δημοσιεύουν καμία πράξη τους στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ ακόμα και όταν πρόκειται για τη διαχείριση Εθνικών και Ευρωπαϊκών κονδυλίων μεγάλου ύψους !!.
  Δ) Να μην στέλνουν οικονομικά στοιχεία και οικονομικές καταστάσεις στις βάσεις δεδομένων του αρμοδίου Υπουργείου !!.
  Ε) Να μπορεί το προσωπικό τους, λόγω των ανωτέρω κεκτημένων, να διατηρεί δεύτερη ή και Τρίτη έμμισθη θέση (πολυθεσίτες) ακόμα και σε φορείς του Δημοσίου ή σε ΟΤΑ !!
  ΣΤ) Να μην συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό τους στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου !!
  Το Συμβούλιο της Επικρατείας που έχει μελετήσει νομικά το ζήτημα αναφέρει με τη φετινή του γνωμοδότηση κατά λέξη τα εξής:
  « …..Ερμηνεία και εφαρμογή διατάξεων
  Από τις προπαρατεθείσες διατάξεις ερμηνευόμενες αυτοτελώς και σε συνδυασμό μεταξύ τους, συνάγονται τα ακόλουθα:
  6. Με τη διάταξη της παρ. 1α του άρθρου 31 του ν. 4024/2011 επιβάλλεται στα ΝΠΙΔ, που ανήκουν στο Κράτος, ή σε ΝΠΔΔ ή σε OTA, η υποχρέωση να εφαρμόζουν ανώτατο όριο μέσου κατά κεφαλή κόστους στις αμοιβές του προσωπικού τους, όπως αυτό (μέσο κατά κεφαλή κόστος) ορίζεται στις επόμενες παραγράφους του ιδίου άρθρου, διευρύνοντας μάλιστα τα όρια του δημόσιου τομέα, όπως αυτά είχαν οριοθετηθεί με τη διάταξη του άρθρου 51 παρ. 1 του ν. 1892/1990, που συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 1943/1991.
  Από τη γραμματική διατύπωση της διάταξης αυτής προκύπτει ότι, για να υπαχθεί ένα ΝΙΠΔ που ανήκει στο Κράτος ή σε ΝΠΔΔ ή σε OTA στις ρυθμίσεις τη διάταξης αυτής, απαιτείται να συντρέχει μία από τις διαζευκτικώς και όχι σωρευτικώς τιθέμενες στην διάταξη αυτή προϋποθέσεις, δηλαδή α) είτε αυτό να επιδιώκει κρατικό ή δημόσιο ή αυτοδιοικητικό σκοπό, να εποπτεύεται, να διορίζεται και να ελέγχεται η πλειοψηφία της διοίκησης του από το Κράτος, ή το ΝΠΔΔ ή τον OTA και β) να επιχορηγείται τακτικά από πόρους του Κράτους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού του (ΝΣΚ 319/2015, 646/2012, 243/2012).
  Η κατά τα προαναφερόμενα εποπτεία, από το Κράτος ή το ΝΠΔΔ ή τον OTA, προκειμένου τα ΝΠΙΔ να υπαχθούν στους ανωτέρω κανόνες και περιορισμούς, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι αφορά σε οποιοδήποτε, τιθέμενο, από κείμενη διάταξη, περιορισμό της αυτοδιοίκησης τους, με επέμβαση είτε στα όργανα τους (επιλογή και απομάκρυνση, επιβολή κυρώσεων κλπ) είτε στις πράξεις τις οποίες αυτά εκδίδουν (έγκριση ή ακύρωση πράξεων, παροχή οδηγιών σχετικά με την άσκηση αρμοδιοτήτων, κλπ). Ειδικά δε στην περίπτωση των ΝΠΙΔ που λειτουργούν υπό τη μορφή εταιρειών, η εποπτεία που αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ’ όσον δεν ισχύουν ειδικές διατάξεις, ασκείται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τους κανόνες του εμπορικού δικαίου (πρβλ. Επ. Σπηλιωτόπουλο, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου 2002, παρ. 351, ΝΣΚ 319/2015).
  7. Εξάλλου, με τις διατάξεις της περ. 12, της υποπαραγράφου Γ1, της παραγράφου Γ του ν. 4093/2012, επεκτάθηκε, από την 1.1.2013, μεταξύ άλλων, και στο προσωπικό των ΝΠΙΔ που ανήκουν στο Κράτος ή σε ΝΠΔΔ ή σε OTA, κατά την έννοια της προηγούμενης (υπ’ αριθμ. 6) παραγράφου, η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 4024/2011, περί συνδεδεμένου συστήματος βαθμολογικών προαγωγών και μισθολογικής εξέλιξης (ενιαίο βαθμολόγιο-μισθολόγιο) για το προσωπικό που υπηρετεί στο Δημόσιο, ενώ έπαυσε, ως προς αυτά, η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 του ν. 4024/2011, διατηρήθηκε η ρύθμιση για το ανώτατο όριο αποδοχών και προσθέτων παροχών του Διοικητού ή του Δ/ντος Συμβούλου τους έτσι ώστε αυτές (αποδοχές) να μην υπερβαίνουν τις αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου (ΝΣΚ 319/2015).
  8. Από τις διατάξεις των άρθρων 252 επ. του ΚΔΚ προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις, τις οποίες μπορούν να συνιστούν ή στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν οι OTA, κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα στις ανωτέρω διατάξεις, ορίζονται, κατά τρόπο αποκλειστικό, με δύο μορφές, των δημοτικών ή κοινωφελών επιχειρήσεων και των ανωνύμων εταιρειών OTA (ΕΣ 126/2010 Πράξη-Τμ. VII). Υπό το πρίσμα των ανωνύμων εταιρειών OTA συνιστώνται και λειτουργούν οι κοινές ανώνυμες εταιρείες OTA, οι αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες OTA και οι μονομετοχικές δημοτικές ανώνυμες εταιρείες (άρθρο 266).
  9. Ειδικότερα, οι κοινές ανώνυμες εταιρείες OTA, οι οποίες συνιστώνται είτε μόνον από έναν ή περισσότερους δήμους, είτε με τη συμμετοχή OTA β’ βαθμού ή και άλλων φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης ή του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή τρίτων, διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 265 ΚΔΚ και τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει, θεωρούνται δε επιχειρήσεις OTA, εφόσον οι OTA και οι οριζόμενοι στην παρ. 9 του άρθρου 252 ΚΔΚ φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης διαθέτουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου (δηλαδή τουλάχιστον 50%+1 μετοχή). Οι εταιρείες αυτές, οι οποίες αποτελούν ΝΠΙΔ, δεν επιχορηγούνται άμεσα ή έμμεσα από OTA, πλην της προβλεπόμενης στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 265 ΚΔΚ περίπτωσης, έχουν δε ως αντικείμενο την επιδίωξη εμπορικών και βιομηχανικών σκοπών (Ε.Σ. 126/2010 Πράξη-Τμ. VII).
  10. Περαιτέρω, οι αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες OTA, πολυμετοχικού χαρακτήρα, συνιστώνται και λειτουργούν με τη συμμετοχή των αποκλειστικώς οριζομένων προσώπων (είτε μόνον OTA α’ ή β’ βαθμού ή και άλλων φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε των ανωτέρω νομικών προσώπων με τη συμμετοχή φορέων του δημοσίου τομέα, συνεταιρισμών, επιστημονικών φορέων κ.λ.π.). Στις εταιρείες αυτές, οι OTA και οι λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης κατέχουν, απαραιτήτως, την πλειοψηφία του εταιρικού κεφαλαίου. Σκοπός των ανωτέρω εταιρειών είναι η παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης σε OTA, καθώς και σε φορείς του Δημοσίου, αποτελούν δε τον θεσμοθετημένο επιστημονικό και τεχνικό σύμβουλο της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, καθώς και των φορέων της Κεντρικής διοίκησης για τη διαμόρφωση και υλοποίηση ολοκληρωμένων στρατηγικών και πολιτικών σε θέματα που αφορούν στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην Τοπική ανάπτυξη (πρβλ Α.Π. 17/2012). Οι ανωτέρω αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες δεν επιχορηγούνται άμεσα ή έμμεσα από OTA (άρθρο 265 παρ. 3 ΚΔΚ), τα έσοδα τους δε, προέρχονται, κατά κανόνα, από την παροχή υπηρεσιών (με απευθείας ανάθεση από OTA έως 45.000 ευρώ, κατ’ άρθρο 368 ΚΔΚ), συμμετοχή σε κοινοτικά/εθνικά προγράμματα, σύναψη, κατ’ άρθρο 225 Κ.Δ.Κ. και 100 ν. 3852/2010, προγραμματικών συμβάσεων (ως κυρίων πλέον συμβαλλομένων) με τους δήμους, το δημόσιο ή φορείς του δημόσιου τομέα μεμονωμένα ή από κοινού (βλ. και την εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 253 του Κ.Δ.Κ. υπ’ αριθμ.πρωτ. οικ. 43886/3-8-2007 Υ.Α). Επομένως, οι εταιρείες αυτές με την άσκηση των ανωτέρω αυτοδιοικητικών δραστηριοτήτων, αφενός επιτυγχάνουν αυτοδιοικητικό σκοπό (επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των OTA, ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος) και, αφετέρου αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση δημοσίου συμφέροντος, υπό την έννοια ότι οι κύριοι σκοποί τους δεν σχετίζονται μόνο με συγκεκριμένο OTA, αλλά στοχεύουν στην ενίσχυση και υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης γενικώς, δηλαδή όλων των OTA της Επικράτειας (ΝΣΚ 243/2012, 531/1999).
  Έτι περαιτέρω, οι αναπτυξιακές εταιρείες OTA είναι αυτοδιοικούμενοι φορείς και διέπονται και από την προβλεπόμενη για τις ανώνυμες εταιρείες νομοθεσία, ήτοι έχουν τα σχετικώς προβλεπόμενα για αυτές όργανα, με μετόχους-μέλη της Γενικής Συνέλευσης, κατά πλειοψηφία, OTA α’ και β’ βαθμού ή και άλλους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, εκδίδουν ονομαστικές μετοχές, έχουν αυτοτελή λογιστική και οικονομική διαχείριση κ.λ.π., πλην, όμως, ταυτοχρόνως, διέπονται και από σειρά ρυθμίσεων, δυνάμει των οποίων περιορίζεται η αυτοδιοίκηση τους, μεταξύ δε των ρυθμίσεων αυτών περιλαμβάνονται, ιδίως, εκείνες που προβλέπουν ότι: α) Οι προσλήψεις του προσωπικού τους διέπονται, εν γένει, από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α’28), περί ΑΣΕΠ, (άρθρα 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994, 49 παρ. 9 ν. 3943/2011 και ένατο παρ. 20 και 21 του ν. 4057/2012), β) η εκτέλεση έργων των εταιρειών αυτών διέπεται από τις διατάξεις περί εκτελέσεως δημοσίων έργων (άρθρο 2 ν. 1418/1984 σε συνδ. με το άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994), γ) η μισθοδοσία και οι πάσης φύσεως αποδοχές ή πρόσθετες αμοιβές ή αποζημιώσεις ή με οποιαδήποτε άλλη ονομασία απολαβές που καταβάλουν υπάγονται στις ρυθμίσεις περί απογραφής και στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών {(άρθρα δεύτερο του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ Α’65) και 1 παρ. 3 της κυα 2/37345/0004/2010 (ΦΕΚ Β784), όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίηση της με την παρ. 4 της υπ’ αριθμ. ΕΑΠ2003486 ΕΞ2013/2013 κυα (ΦΕΚ Β’3091)}, δ) οι αποφάσεις των οργάνων τους υπόκεινται σε υποχρεωτικό και αυτεπάγγελτο έλεγχο νομιμότητας από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας OTA (άρθρο 225 και 226 σε συνδυασμό με το άρθρο 238 του ν. 3852/2010), ρυθμίσεις οι οποίες, όμως, μετά την 14.4.2014 καταργήθηκαν, δυνάμει του άρθρου 7 του ν. 4257/2014. Η ως άνω κατάργηση (του υποχρεωτικού και αυτεπάγγελτου ελέγχου νομιμότητας) δεν απέβλεψε σε οποιαδήποτε, περαιτέρω, εξαίρεση από υπαγωγή σε άλλη ρύθμιση (ΝΣΚ 319/2015).
  Πέραν των ανωτέρω, οι εταιρείες αυτές (αναπτυξιακές, αλλά και οι κοινές ανώνυμες εταιρείες OTA) υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (άρθρο 1 παρ. 2 ν. 2690/1999, ως ισχύει), υπάγονται στον έλεγχο, κατ’ άρθρο 1 παρ. 2 α’εδ. του ν. 3074/2002, του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και, τέλος, υπάγονται στον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο της Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών, ως εξαρτώμενα από τους OTA νομικά πρόσωπα, κατά την έννοια της διάταξης της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 12 του π.δ. 156/2001 (ΦΕΚ ΑΊ29) (ήδη άρθρο 45 παρ. 3 περ. στ’ του π.δ. 111/2014), μόνον όσον αφορά στα κεφάλαια αυτών που προέρχονται από δήμους ή άλλους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και σε αυτά, με τα οποία συμμετέχει, ενδεχομένως, το Δημόσιο και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΣΚ 299/2012, 433/2011, 162/2006). Οι ως άνω έλεγχοι περιλαμβάνονται στην έννοια της κρατικής εποπτείας. Εξάλλου, με τη διάταξη του άρθρου 46 του ν. 4257/2012, με την οποία προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 109 του ν. 3852/2010, παρέχεται η δυνατότητα στις αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες OTA, αλλά και στις κοινές ανώνυμες εταιρείες OTA, στις οποίες οι OTA και οι λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης κατέχουν την πλειοψηφία του εταιρικού τους κεφαλαίου, να υπαχθούν στις ευεργετικές διατάξεις των τελευταίων εδαφίων της παρ. 7 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 που ισχύουν για τις κοινωφελείς και ΔΕΥΑ, σύμφωνα με τις οποίες οι οφειλές των εταιρειών αυτών προς το Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και προς τρίτους, καθώς και οφειλές των ανωτέρω εταιρειών, που τελούν υπό εκκαθάριση ή λύση, να μπορούν να καταβάλλονται από τον οικείο δήμο μετά από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Πλέον των ανωτέρω, με την αναλογική εφαρμογή της παρ.9 του άρθρου 10 του ν. 4071/2012, που εφαρμόζεται δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4257/2014 και στις ανωτέρω δημοτικές ανώνυμες εταιρείες, οι εκκαθαριστές των επιχειρήσεων αυτών δεν διώκονται ποινικώς, δεν υπόκεινται σε προσωπική κράτηση, ούτε υπέχουν οποιαδήποτε αστική ή άλλη ατομική ευθύνη για χρέη των φορέων αυτών προς το Δημόσιο ή τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης τους.
  Τέλος, οι αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες OTA υπόκεινται και στην εποπτεία των OTA, λόγω του διορισμού και του ελέγχου της πλειοψηφίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων-ΟΤΑ-φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τους κανόνες του εμπορικού δικαίου. Επίσης, τα μέλη της διοίκησης τους διορίζονται και ελέγχονται, κατά τις κείμενες διατάξεις περί ανωνύμων εταιρειών, από τους OTA και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθόσον αυτοί (OTA και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης), κατέχοντες την πλειοψηφία του συνόλου των μετοχών, επιτυγχάνουν το διορισμό της διοίκησης τους, μέσω της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, την οποία ως κύριοι μέτοχοι ελέγχουν και η οποία με τον τρόπο αυτό απηχεί τη δημοτική βούληση (ΝΣΚ 319/2015 παρ. 25 και 30, 338/2003). Από τα προεκτεθέντα συνάγεται ότι οι αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες OTA αποτελούν ΝΠΙΔ που ανήκουν σε OTA κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 31 παρ.1α του ν. 4024/2011 και της περ. 12 της Υποπαραγράφου Γ1, της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, από την άποψη της επίτευξης δημόσιου και αυτοδιοικητικού σκοπού, της εποπτείας τους από το Κράτος και τους OTA και του διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της διοίκησης τους από OTA και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και, κατά συνέπεια, εμπίπτουν στις ρυθμίσεις των ανωτέρω διατάξεων.
  11. Αντιθέτως, οι κοινές ανώνυμες εταιρείες OTA, ανεξαρτήτως του ότι πληρούν, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο για τις αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες, τα προβλεπόμενα από το άρθρο 31 παρ.1α του ν. 4024/2011 και της περ. 12 της Υποπαραγράφου Γ1, της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 κριτήρια εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησης τους, δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων, καθόσον με τις ασκούμενες δραστηριότητες τους δεν επιδιώκουν δημόσιο ή αυτοδιοικητικό σκοπό, κριτήριο το οποίο σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις πρέπει να ισχύει σωρευτικά με τα προαναφερόμενα κριτήρια.
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ
  19. Κατ’ ακολουθία των προεκτεθέντων, επί του τεθέντος ερωτήματος το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα E’) γνωμοδοτεί, ομόφωνα, ότι: α) οι κοινές πολυμετοχικές ανώνυμες εταιρείες OTA της παρ. 3.α. του άρθρου 252 του Κ.Δ.Κ. δεν υπάγονται στο ρυθμιστικό πεδίο των διατάξεων της παρ. 1α του άρθρου 31 του ν. 4024/2011 και της περ. 12, της υποπαραγράφου Π, της παραγράφου Γ του ν. 4093/2012 και β) οι αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες OTA της παρ. 3.β. του άρθρου 252 του ίδιου ΚΔΚ, οι οποίες αποτελούν ΝΠΙΔ που ανήκουν σε OTA, κατά την έννοια των προπαρατεθεισών διατάξεων από την άποψη της επίτευξης δημόσιου και αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας τους από το Κράτος και από τους OTA, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της διοίκησης τους από OTA και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων. Συνεπώς, μέχρι τη θέση σε ισχύ του ν. 4093/2012, εφαρμόζονται ως προς τις ανωτέρω εταιρείες οι κανόνες και οι περιορισμοί της παρ. 1α του άρθρου 31 του ν. 4024/2011, που αφορούν τα εν λόγω ΝΠΙΔ, μετά δε τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του ν. 4093/2012, ήτοι από 1.1.2013, οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4024/2011, που αφορούν το προσωπικό που υπηρετεί στο Δημόσιο και, τέλος, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4354/2015, ήτοι από 1-1-2016, οι διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου αυτού.
  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
  Αθήνα, 21-04-2016».

  Συνεπώς με αυτή τη διάταξη καθίσταται η γνωμοδότηση άχρηστη , διότι προφανώς είναι σωστή, πρόσφατη, έγκυρη και καθ όλα νόμιμη. (Τι λέει για αυτό ο «νομικός κύκλος» της χώρας;)
  Επί της ουσίας.
  Οι εν λόγω Αναπτυξιακές αποτελούν διοικητικό, ή και τεχνικό ή και νομικό ή και οικονομικό βραχίονα των ΟΤΑ και σε πολλές περιπτώσεις ασκούν αμιγώς αρμοδιότητες των δημοτικών υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα ασκούν όλες τις αρμοδιότητες των Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων, ήτοι:
  Διαχειρίζονται προγράμματα για λογαριασμό των ΟΤΑ , διενεργούν δημοπρασίες, υπογράφουν συμβάσεις, επιβλέπουν έργα, εγκρίνουν λογαριασμούς αναδόχων και πραγματοποιούν πληρωμές.
  Με μόνη αυτή τους τη δραστηριότητα δεν μπορούν να εξαιρεθούν από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
  Δηλαδή αποτελούν οιονεί υπηρεσία των ΟΤΑ μετόχων τους (συνεπώς αποτελούν φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα), των οποίων οι ενέργειες διαφεύγουν κάθε ελέγχου, που προβλέπεται για τους υπόλοιπους φορείς της Τ.Α , του Δημοσίου ή για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης) . ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ ;;
  Γεννάται το ερώτημα: Γιατί πρέπει να διατηρείται αυτό το περίεργο – ερμαφρόδιτο (νομικά) καθεστώς λειτουργίας των συγκεκριμένων Αναπτυξιακών Εταιρειών και δεν στελεχώνονται οι Δήμοι με προσωπικό, (υπαλλήλους με την πλήρη έννοια του Νόμου και διεπόμενους από το σύνολο των ευθυνών του Υπαλληλικού Κώδικα), προκειμένου να λειτουργούν απρόσκοπτα ;;
  Κατά την ταπεινή ΜΟΥ άποψη πρόκειται για διάταξη ΝΤΡΟΠΙΑΣΤΙΚΗ και ΠΑΡΑΝΟΜΗ ή οποία πρέπει να αποσυρθεί.

 • 30 Αυγούστου 2016, 14:47 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Π.

  Σύμφωνα με τα στοιχεί του Υπουργείου Γεωργίας ,Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης ΠΑΑ 2014 προκύπτει:
  Αμοιβές για τις Αναπτυξιακές Εταιρείες 39.383.000 Ευρώ ( μισθοί και λειτουργικά τους )
  Χρήματα που δόθηκαν για επενδύσεις μέσω αναπτυξιακών 31.000.000

  Αυτήν την ανάπτυξη θέλουμε? να ξοδεύουμε το 60% των χρημάτων για μισθούς και χωρίς έλεγχο?
  Καταργήστε τις και αναθέστε την υλοποίηση στους δήμους, χωρίς κόστος και πάντα με έλεγχο

  Παναγιώτα Π.

 • 30 Αυγούστου 2016, 14:14 | ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΛΙΔΗΣ

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ. Αυτό που γίνεται αντιληπτό από την συγκεκριμένη διάταξη είναι ότι θέλετε να ανοίξετε παράθυρο στους αιρετούς ( Περιφερειάρχες και Δημάρχους ), οι οποίοι διοικούν τις αναπτυξιακές εταιρείες, να διαχειρίζονται με αδιαφάνεια τα εθνικά και ευρωπαϊκά χρήματα γιατί δεν μπορούν πλέον να κάνουν ότι θέλουν στις υπηρεσίες τους. Επίσης επειδή δεν μπορούν να προσλάβουν στους Δήμους και στις Περιφέρειες τους συγγενείς τους του ανοίγετε καινούργιους δρόμους.
  Το πελατειακό κράτος και δημόσιο κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει.
  Πρόταση:
  Αντί να νομοθετήσετε την πλήρη εξομοίωση των μισθών τους με το δημόσιο και των πλήρη οικονομικών του έλεγχο εσείς φτιάνετε νέα κατηγορία όπως οι υπάλληλοι της Βουλής.
  Ως πότε κύριε Υπουργέ????

  Με εκτίμηση
  Καλίδης Πέτρος

 • 30 Αυγούστου 2016, 09:52 | ΝΚ

  Ένας Δήμαρχος διαχειρίζεται κάθε χρόνο περίπου 30.000.000 Ευρώ και αμοίβεται από 1600 εώς 2.000 Ευρώ το μήνα. Μία Αναπτυξιακή διαχειρίζεται περίπου 600.000 Ευρώ το χρόνο και υπάρχουν στελέχη της που αμοίβονται από 2.500 έως 3.500 Ευρώ το μήνα. Το θεωρείται νόμιμο και λογικό?
  Όταν ένας γιατρός χειρούργος πληρώνεται σήμερα ελάχιστα εσείς γιατί θέλετε κύριε Υπουργέ να εξαιρέσετε μία μικρή ομάδα εργαζομένων από το μισθολόγιο του δημοσίου και τις αναπτυξιακές από οποιοδήποτε έλεγχο?
  Επίσης ένας Δήμαρχος και οι Δήμοι ελέγχονται κάθε μέρα από 20 ελεγκτικούς μηχανισμούς και παρόλα αυτά υπάρχουν πάλι προβλήματα στην χρηστή οικονομική διαχείρηση. Γιατί θέλετε οι αναπτυξιακές εταιρείες που δαπανούν δημόσιο χρήμα να είναι ενεξέλεγκτες?
  Αν ο στόχος σας είναι να επιτρέψετε να προσλαβάνουν τους δικούς τους χωρίς αξιοκρατία και να τους πληρώνουν όσα χρήματα θέλουν καλώς και πήρατε αυτήν την νομοθετική πρωτοβουλία.
  Θεωρώ ότι ο Ελληνικός λαός απαιτεί πλέον αξιοκρατία, διαφάνεια, έλεγχο και ισονομία για όλους.
  Η νομοθέτηση προς όφελος των λίγων πρέπει επιτέλους να λάβει ένα τέλος.

 • 26 Αυγούστου 2016, 11:04 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Μέτοχοι των αναπτυξιακών ανώνυμων εταιρείων Ο.Τ.Α. είναι το Δημόσιο και Φορείς του Δημοσίου οι οποίοι έχουν καταβάλλει εκατονταδες χιλίαδες Ευρώ στις εταιρείες. Επίσης αυτές οι εταιρείες χρηματοδοτούνται σχεδόν αποκλειστικά από ευρωπαικά προγράμματα αλλά και από το Ελληνικό δημόσιο για το Φ.Π.Α. τους.
  Πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει έλεγχος των ορισμένων αποφάσεων καθώς επίσης και έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που ελέγχουν τους Ο.Τ.Α.
  Επίσης με δεδομένη την σημερινή οικονομική κατάσταση της χώρας είναι ανεπίτρεπτο οι μισθοί των υπαλλήλων των εταιρειών αυτών, είτε μονίμων είτε με συμβάσεις έργου να υπερβαίνουν τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων και σε ορισμένες περιπτώσεις και τους μισθούς των Δημάρχων, Δικαστικών, Ιατρών, Καθηγητών Πανεπιστημίων. Πρέπει να οι μισθοί όλων των απασχολουμένων με οποιαδήποτε μορφή σύμβασης στις αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. να μην υπερβαίνουν το ενιαίο μισθολόγιο του Δημοσίου