Άρθρο 64 Εκκαθάριση δαπανών Περιφερειών

1. Δαπάνες Περιφερειών: α) για την καταβολή διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων, μηνών Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2014, β) για την αποκατάσταση των ζημιών που προέκυψαν από τους σεισμούς στις 26-1-2014 και 3-2-2014 στο νομό Κεφαλληνίας, εφόσον οι δαπάνες αυτές πραγματοποιήθηκαν έως τις 15-06-2014 και ο οικείος Περιφερειάρχης έχει βεβαιώσει με σχετική πράξη του την πραγματοποίηση και το ύψος τους, γ) για οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων και για καταβολή αποζημιώσεων σε μετέχοντες σε συνεδριάσεις περιφερειακών συμβουλίων, εντός του έτους 2014, δ) που πραγματοποιήθηκαν έως και το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2014 και πριν την καταχώρηση του προϋπολογισμού τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ.Δ.Π.), ε) που αφορούν σε δαπάνες υγρών καυσίμων κίνησης για τα έτη 2012 και 2013, που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την οικεία σύμβαση, και δαπάνες Περιφερειών, που προέκυψαν από την εκτέλεση συμβάσεων μελετών του ν.3316/2005, που έχουν συναφθεί μέχρι 31-12-2013, καθώς και Προγραμματικών Συμβάσεων που έχουν συναφθεί κατά τα έτη 2013 και 2014 για τις οποίες δεν τηρήθηκαν οι κείμενες διατάξεις περί διάθεσης πιστώσεων και αναλήψεως υποχρεώσεων, μπορεί να πληρωθούν, εντελώς εξαιρετικά, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού των οικείων περιφερειών του τρέχοντος ή/και του επόμενου οικονομικού έτους, κατά παρέκκλιση.
2. Είναι δυνατόν να πληρωθούν δαπάνες Περιφερειών, που προκύπτουν από εκτέλεση συμβάσεων, από τις 2-5-2013 και έπειτα, ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης καταχώρισης για τις Περιφέρειες στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, των οποίων η ανάρτηση στο Μητρώο δεν πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την υπογραφή τους αλλά πάντως πραγματοποιήθηκε το αργότερο έως την εκκαθάριση και ενταλματοποίησή τους.

  • 28 Αυγούστου 2016, 14:34 | Δημητρης

    Δια λόγους δικαιοσύνης πρέπει το όριο ηλικίας να μετρήσει από την ημερομηνία μετάταξης μας στην Ελ.ας.Δηλαδή κάποιος επί παραδείγματι που ήταν 39 ετών όταν μετατέθηκε στην Αστυνομία και τώρα είναι άνω των 40 θα πρέπει να μπορεί να έχει την δυνατότητα να δηλώσει για Ειδ.φρουρός.

  • 27 Αυγούστου 2016, 16:00 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Π.

    Για να λυθεί οριστικά το θέμα της νομιμοποίησης δαπανών θα πρέπει σαν όλες τις οργανωμένες διοικήσεις του Δυτικού κόσμου να έχουμε ένα σταθερό νομοθετικό πλαίσιο. Ο υπεύθυνος εκκαθάρισης και εσωτερικού ελέγχου εκτελεί πολλαπλάσιο έργο ελέγχου με τον λ.χ γερμανό ομόλογό του προκειμένου να αναζητά συνεχώς νέες νομοθετικές ή τροποποιητικές διατάξεις για να αναλάβει την ευθύνη εκκαθάρισης μιας δαπάνης, με αποτέλεσμα να γίνονται πολλά λάθη ερμηνευτικά και να μπλέκει σε άδικους καταλογισμούς για ανοίκειες δαπάνες. Το Κράτος αναγκάζεται να προχωρά κατά καιρούς σε έκδοση νομιμοποιητικών δαπανών για να θαραπεύει αυτή την «ανωμαλία», χωρίς όμως να δίνεται η ορθή λύση. Καλό είναι να βγούν γενικές νομιμοποιητικές διατάξεις έως και σήμερα, να δημιουργηθεί ένα σταθερό νομοθετικό πλαίσιο, και η ευθύνη για την τήρησή του να χρεωθεί σε όλους(αιρετούς και υπαλλήλους) ανεξαιρέτως οι οποίοι εμπλέκονται στην διαδικασία οποιασδήποτε προμήθειας, υπηρεσίας , έργων και μισθοδοσίας.Ειδικά στους ΟΤΑ δεν είναι δυνατόν να καταλογίζονται ποσά μόνο στους υπογράφοντες εκκαθάρισης και πληρωμής δαπανών , ενώ για την μη κανονικότητα ή νομιμότητα της δασπάνης εμπλέκονται άλλα 30 άτομα!Καλό είναι -στο πνεύμα τηε νομιμοποίησης δαπανών- οι υπάλληλοι που έχουν πειθαρχικά προιστάμενο αυτόν που ελέγχουν ενίοτε,δηλαδή τον Δήμαρχο(οξύμωρο και ασυμβίβαστο;) να καταλογίζονται μόνο για την μην τήρηση της κανονικότητας της δαπάνης και όχι της νομιμότητας, και τον έλεγχο νομιμότητας να τον ασκούν μόνο υπάλληλοι εκτός δικαιοδοσίας του Δήμου(Ελεγκτικό Συνέδριο,Ελεγκτές νομιμότητας ΟΤΑ,νεοσύστατη υπηρεσία δημοσιονομικού ελέγχου ΟΤΑ κλπ)