Άρθρο 72 Δάνεια Ο.Τ.Α.

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 4316/2014 (Α’ 270) αναδιατυπώνεται, ως εξής:
«Επιτρέπεται η συνομολόγηση δανείων από δήμους και περιφέρειες με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, με αποκλειστικό σκοπό την αναχρηματοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων τους με έναν εκ των ως άνω φορέων, χωρίς τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 264 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) και της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 4111/2013 (Α’ 18). Η σχετική απόφαση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών».
2. Η παρ. 2 του άρθρου 81 του ν. 4316/2014 (Α’ 270) αντικαθίσταται, ως εξής:
«Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μέσω του δεσμευμένου τομέα, δύναται να χρηματοδοτεί τα δάνεια της ανωτέρω παραγράφου μέσα στο πλαίσιο των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3965/2011 (Α 113) και του εδαφίου iv της παρ. 1α του άρθρου 2 του Π.Δ. 169/2013 (Α 272) για αναχρηματοδότηση προς εξυγίανση μόνο των Ο.Τ.Α αΑ’ και β’ βαθμού, των συνδέσμων, ενώσεων και νομικών προσώπων αυτών. Κατ’ εξαίρεση στις περιπτώσεις που η υπολειπόμενη διάρκεια αποπληρωμής των ήδη συναφθέντων δανείων της ανωτέρω παραγράφου υπερβαίνει την προβλεπόμενη από την παρ. 3 του άρθρου 3 του Π.Δ. 169/2013, η διάρκεια του χορηγούμενου δανείου για τον προβλεπόμενο στην παρούσα διάταξη σκοπό μπορεί να φθάνει τα τριάντα πέντε (35) έτη. Οι όροι και προϋποθέσεις χρηματοδότησης καθορίζονται κατά περίπτωση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, είναι δυνατόν να καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις ένταξης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ρύθμιση της παρούσας παραγράφου».

  • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 13:35 | Δήμος Χίου

    Nα ορίζεται ότι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μπορεί να δανειοδοτεί Δήμους για την αγορά ή την αποπληρωμή αγοράς ακινήτου.