Άρθρο 44 Μεταφορά μεταναστών – προσφύγων

Επιτρέπεται η μεταφορά προσφύγων – προσφύγων με επιβατικά οχήματα ιδιοκτησίας των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, από και προς τις δομές φιλοξενίας ή όπου αλλού κριθεί αναγκαίο, μετά από απόφαση του οικείου δημάρχου ή περιφερειάρχη.