Άρθρο 138 Διασφάλιση περιβαλλοντικού ισοζυγίου

Το άρθρο 32 παρ. 16 του ν. 4111/2013 αντικαθίσταται, ως εξής:
«Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), όπως προστέθηκε με την περίπτωση β’ της παραγράφου 6 του άρθρου 39 του ν. 4024/2011 (Α’ 226), οι λέξεις «το δύο και ήμισυ τοις εκατό (2,5%) επί του συνόλου των διαθεσίμων του κατά το τέλος του προηγούμενου έτους» αντικαθίσταται με τις λέξεις «το δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνόλου των διαθεσίμων του κατά το τέλος του προηγούμενου έτους, με σκοπό την ανακατεύθυνση πόρων σε περιβαλλοντικά έργα των Δήμων για την τόνωση της τοπικής ανάπτυξης.
Στο ως άνω ποσοστό από την ισχύ του παρόντος δεν συνυπολογίζονται:
Α) Οι πόροι από τα προγράμματα LIFE ή άλλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα που υλοποιεί ή συμμετέχει το Πράσινο Ταμείο.
Β) Τα έσοδα τα οποία αποδίδονται στις σεισμόπληκτες περιοχές της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης.
Γ) Οι φόροι που προκύπτουν σε ετήσια βάση από τους αποδιδόμενους φόρους των τόκων των δεσμευμένων διαθεσίμων».

 • Στο ΥΠΟΜΝΗΜΑ που είχαν καταθέσει οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ στο ΥΠΑΠΕΝ με ημερομηνία 17.03.2015 μεταξύ των άλλων αναφέραμε: [Πράσινο ταμείο: έχει πληγεί από τις μνημονιακές «υποχρεώσεις» που έχουν αναλάβει οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Προτείνουμε να διπλασιαστεί το ποσοστό που αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο μέσα στο 2015 και προοδευτικά μέχρι το 2018 να έχει φτάσει τουλάχιστον στο 50% των «πράσινων πόρων» που προβλέπονται στα άρθρο 3 του ν. 3889/2010, στην παράγραφο 5 του άρθρου 9 του ν. 3855/2010 (Α΄95) καθώς και σε άλλους νόμους ή υπουργικές αποφάσεις (23/11/2012 – αρ.Πρωτ.4503).] http://www.naturefriends.gr/2015/03/naturefriends-greece.html
  Με έκπληξη διαβάζουμε τώρα στο άρθρο 138 την πρόθεση του Υπουργείου το Πράσινο Ταμείο να χρηματοδοτήσει «τα περιβαλλοντικά έργα των Δήμων για την τόνωση της τοπικής ανάπτυξης». Οι πόροι του Πράσινου Ταμείου δεν μπορεί να διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για τα περιβαλλοντικά έργα των Δήμων στον αστικό ιστό. Υπάρχουν και άλλες σοβαρές ανάγκες όπως τα δάση, τα ποτάμια, οι λίμνες, οι υγρότοποι, η θάλασσα, η αντιμετώπιση της ρύπανσης κ.λπ.
  Προτείνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών να αποσύρει τη διάταξη.

 • 3 Σεπτεμβρίου 2016, 17:10 | WWF Ελλάς

  Απαράδεκτη διάταξη που αντίκειται στον καταστατικό του Πράσινου Ταμείου νόμο 3889/2010. Σκοπός του Πράσινου Ταμείου δεν είναι μόνο η χρηματοδότηση των δήμων, ούτε η κατ’ αποκλειστικότητα επίτευξη περιβαλλοντικού ισοζυγίου στους δήμους με τακτοποιημένα αυθαίρετα.

  Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3889/2010,
  «1. Σκοπός του Πράσινου Ταμείου είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος με τη διαχειριστική, οικονομική, τεχνική και χρηματοπιστωτική υποστήριξη προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων και ενεργειών που αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της Χώρας και η εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος μέσω της διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης των πόρων που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 8.»

  Το Πράσινο Ταμείο διαχειρίζεται πολλές πηγές εσόδων, όπως επί παραδείγματι το πρώην Ειδικό Ταμείο Δασών και το Γαλάζιο Ταμείο, τα οποία υποχρεωτικά κατευθύνονται σε δράσεις προστασίας των δασών (πχ καθαρισμοί πριν από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου) και του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Επιπροσθέτως, το Πράσινο Ταμείο χρηματοδοτεί δράσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και εποπτευόμενων από αυτό φορέων περιβαλλοντικής προστασίας, όπως για παράδειγμα οι φορείς διαχείρισης των εθνικών πάρκων (φορείς της Γενικής Κυβέρνησης).

  Οι πόροι του Πράσινου Ταμείου είναι καταγεγραμμένοι εδώ: http://www.prasinotameio.gr/index.php/el/to-prasino-tameio/poroi-prasinou-tameiou

  Συνεπώς, δεν μπορεί το Πράσινο Ταμείο να μετατραπεί σε ταμείο χρηματοδότησης αποκλειστικά των δήμων, καθώς έτσι απεμπολεί τον καταστατικό του σκοπό.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 10:44 | ΝΟΜΠΙΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ – ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Η αύξηση του ποσοστού είναι απολύτως αναγκαία μετά τα όσα όρισε το άρθρο 3 του Ν. 4135/2014, διατάξεις που μπορούν να οδηγήσουν λόγω ελλείψεως πόρων, σε απώλεια ή σε αδυναμία διαμόρφωσης βασικών κοινοχρήστων χώρων και μάλιστα σε περιοχές (πολεοδομικές ενότητες , συνοικίες) όπου υπήρξε μεγάλη περιβαλλοντική επιβάρυνση από την τακτοποίηση αυθαιρέτων με τους Ν. 3843/2010, 4014/2011, 4178/2013.
  Είναι προφανές ότι στην ήδη υπάρχουσα περιβαλλοντική επιβάρυνση από την τακτοποίηση των αυθαιρέτων ότι δεν πρέπει να προστεθεί και η επιβάρυνση από την απώλεια κοινοχρήστων χώρων, γι΄ αυτό το τέλος του 1ου εδαφίου και μετά τα «περιβαλλοντικά έργα» θα πρέπει να προστεθεί «ως κοινόχρηστοι χώροι που κινδυνεύουν να απωλεστούν ή έχουν μείνει για πολλά χρόνια αδιαμόρφωτοι»