Άρθρο 27 Προσθήκη εδαφίων στο άρθρο 32 του ν. 3013/2002

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 32 του ν. 3013/2002 (Α΄ 102), προστίθενται τα ακόλουθα δύο εδάφια:
«Συνιστάται μία (1) επιπλέον ενιαία θέση Ειδικού Συμβούλου ή Ειδικού Συνεργάτη, η οποία καλύπτεται αποκλειστικώς, με απόσπαση υπαλλήλου από οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα και μία (1) επιπλέον ενιαία θέση η οποία καλύπτεται αποκλειστικώς, με απόσπαση υπαλλήλου από οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα. Η απόσπαση γίνεται, κατά παρέκκλιση των κειμένων γενικών ή ειδικών διατάξεων, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ύστερα από υπόδειξη του προς απόσπαση υπαλλήλου, από τον Έλληνα Επίτροπο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή».
2. Η παράγραφος 2, του άρθρου 32 του ν. 3013/2002, αντικαθίσταται, ως εξής:
«2. Οι προσλαμβανόμενοι και ο αποσπώμενος, αντιστοίχως, στις θέσεις της προηγούμενης παραγράφου, διατίθενται για τις ανάγκες του Γραφείου στην Ελλάδα, του εκάστοτε Έλληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης».