ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ – Άρθρο 24 Όροι σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Ο.Τ.Α. α’ βαθμού

Η παρ. 1 του άρθρου 161 του ν. 3584/2007 (Α΄143), όπως ισχύει, αντικαθίσταται. ως εξής: «Δήμοι και Σύνδεσμοι Δήμων, εφόσον έχουν ανάλογη οικονομική δυνατότητα, μπορούν να συνιστούν θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα στον οργανισμό εσωτερικής τους υπηρεσίας».

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 12:39 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε.Υ.Α. των Ο.Τ.Α. ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

  ΘΕΜΑ: “Προτάσεις για το σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου για τους ΟΤΑ”

  Κύριε Υπουργέ

  Το Ελληνικό Κράτος τριάντα πέντε χρόνια μετά την ίδρυση τους, δεν έχει κατανοήσει ότι οι ΔΕΥΑ είναι ένας φορέας-εργαλείο ο οποίος , για τριάντα και πλέον χρόνια έδωσε πραγματικά, ώθηση και λύση στα μεγάλα προβλήματα ύδρευσης και αποχέτευσης.
  Αδυνατεί να δεχθεί ότι οι ΔΕΥΑ είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες, και την Ελλάδα γενικότερα, και προσπαθεί να τις χειρισθεί κατά το δοκούν.
  Το πρόβλημα παρά τις συνεχείς οχλήσεις, παραστάσεις, υπομνήματα, από την ΕΔΕΥΑ, την ΠΟΕ ΔΕΥΑ και το σωματείο μας, με αιτία την δημοσιονομικό έλλειμμα, επιδεινώθηκε και με σειρά διατάξεων νόμων, τις τοποθετεί στον δημόσιο τομέα.
  Φυσικά, περισσότερο πλήττουν την εργασιακή τάξη, και την εύρυθμη λειτουργία των ΔΕΥΑ, παρά ρυθμίζουν την οικονομική συνεισφορά των ΔΕΥΑ στην κάλυψη του ελλείμματος, διότι δεν έχουν καμία σχέση με αυτό..

  Πρέπει να παρατηρήσουμε, ότι κατά την άποψη μας, σημαντικό ρόλο στην ασάφεια “ οι ΔΕΥΑ ανήκουν στον δημόσιο τομέα ή είναι ειδικού σκοπού ανταποδοτικής λειτουργίας και κοινωφελούς χαρακτήρα που λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, βάσει του 1069/80, και δεν ανήκει στο δημόσιο γενικότερα”, έχει η διαδραματίσει η έλλειψη γνώσης από το υπουργείο το οποίο μέχρι σήμερα, τριάντα πέντε χρόνια, από την ίδρυση των ΔΕΥΑ δεν έχει ούτε ένα γραφείο, ούτε έναν αρμόδιο, που να ασχολείται και να γνωρίζει τι είναι οι ΔΕΥΑ,

  Με αφορμή τα παραπάνω, σε συνέχεια των υπομνημάτων του σωματείου μας, διαχρονικά προς όλες τις ηγεσίες του υπουργείου και των συναρμόδιων, και την κατάθεση των προτάσεων μας και στο προηγούμενο σχέδιο νόμου οι οποίες έτυχαν παγερής αδιαφορίας, όπως και οι αντίστοιχες ενέργειες της ΠΟΕ ΔΕΥΑ και της ΕΔΕΥΑ, επανερχόμαστε και θέτοντας υπ’ όψιν σας ότι, οι όποιες προσθήκες ή μεταβολές, δεν επιβαρύνουν σε καμία περίπτωση τον κρατικό ή τον αντίστοιχο δημοτικό προϋπολογισμό, καταθέτουμε τις προτάσεις μας για τα παρακάτω άρθρα του σχεδίου νόμου:

  1. Στα άρθρα 51 και 52 του σχεδίου νόμου, όπου αναγράφεται ΟΤΑ θα πρέπει να συμπληρωθεί “και ΔΕΥΑ”

  2. Άρθρο 53
  Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας :
  Προτείνουμε να διαμορφωθεί ως εξής:
  1. Στους μόνιμους……………..
  2. Στην κατηγορία Α΄ περιλαμβάνονται το προσωπικό που απασχολείται στην εποπτείακαθαριότητας, σε συνεργεία απολύμανσης, οι απολυμαντές, οι εργάτες – τεχνίτες – ηλεκτρολόγοι – ηλεκτροτεχνίτες – μηχανοτεχνίτες – θερμοϋδραυλικοί – ηλεκτρονικοί – εργοδηγοί οι οποίοι απασχολούνται αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, οι ηλεκτρολόγοι αντλιοστασίων αποχέτευσης, το προσωπικό των χημικών εργαστηρίων ανάλυσης πόσιμου νερού και λυμμάτων (πλην διοικητικού προσωπικού), οι χειριστές αποφρακτικών οχημάτων, οι τεχνίτες και εργάτες ύδρευσης – αποχέτευσης, οι νοσηλευτές και νοσοκόμοι καθώς και οι εργάτες καθαριότητας δημοτικών νεκροταφείων.

  Στην κατηγορία Β΄ περιλαμβάνονται οι ηλεκτροσυγκολλητές, οι εργάτες και τεχνίτες ψεκασμού, οι μηχανοτεχνίτες, οι ηλεκτροτεχνίτες, οι βαφείς και φανοποιοί και οι καταμετρητές ενδείξεων κατανάλωσης.

  Στην κατηγορία Γ΄ περιλαμβάνονται οι εργάτες των δημοτικών σφαγείων και οι μηχανικοί Π.Ε. Τ.Ε. υπεύθυνοι και επιβλέποντες στις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και τα χημεία.

  Θα πρέπει να έχετε υπ’ όψιν σας ότι η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων των ΔΕΥΑ (εργαζόμενοι Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, χειριστές αποφρακτικών, Ηλεκτρολόγοι Αντλιοστασίων λυμάτων, συντηρητές δικτύων ακαθάρτων, επιφυλακή ), δεν καλύπτεται από τις διατάξεις των Υπουργικών αποφάσεων και την τελευταία ΚΥΑ για το επίδομα επικίνδυνης ανθυγιεινής εργασίας και ειδικών συνθηκών που είναι προσαρμοσμένες στον στενό Δημόσιο Τομέα.
  Αναλυτικά προς ενημέρωση και τεκμηρίωση της πρότασης μας, σας γνωρίζουμε ότι:
  α.     Τεχνίτες και Εργάτες Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΚATHΓOPIΑ Α)
  Στις Δ.Ε.Υ.Α. οι εργατοτεχνίτες ύδρευσης ασχολούνται στην ύπαιθρο αποκλειστικά με επισκευές βλαβών ύδρευσης σωληνώσεων μεγάλης διαμέτρου, κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες ( ήλιος, βροχή, κρύο) και με παρουσία νερού στο σκάμμα επισκευής ή σε μετατοπίσεις παροχών κάτω από παρόμοιες καιρικές συνθήκες.
  Αντίθετα, οι τεχνίτες υδραυλικοί του Δήμου απασχολούνται με υδραυλικές
  εγκαταστάσεις κτιρίων (μικρής διαμέτρου σωλήνες, σε προστατευόμενες συνθήκες εργασίας).
  Επίσης στις περισσότερες Δ.Ε.ΥΑ. οι εργάτες βοηθούν τόσο στις βλάβες
  αποχέτευσης όσο και στις βλάβες ύδρευσης και σε εργασίες που γίνονται κάτω από παρόμοιες καιρικές συνθήκες, όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω.
  β.     Εργατοτεχνικό προσωπικό που εργάζεται αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις
  επεξεργασίας αστικών λυμάτων και στα αντλιοστάσια λυμάτων της περιοχής αρμοδιότητας της Δ.E.Υ.Α. (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α)
  Αφορά: εργάτες και τεχνικούς πάσης φύσεως : (ηλεκτρολόγοι, ηλεκτροτεχνίτες,
  μηχανοτεχνίτες, υδραυλικοί, θερμοϋδραυλικοί , ηλεκτρονικοί, εργοδηγοί).
  Όλοι οι ανωτέρω εργάζονται σε περιβάλλον έντονα δραστικό, ερχόμενοι άμεσα ή
  έμμεσα σε επαφή με ανεπεξέργαστα ή επεξεργασμένα λύματα ( με μεγάλο
  μικροβιακό φορτίο) κάτω από δύσκολες συνθήκες υγιεινής και με έντονη την
  απαίτηση άμεσου αποτελέσματος σε περίπτωση βλάβης.
  γ.     Το προσωπικό των Χηµείων ανάλυσης πόσιµου νερού και Λυµάτων των
  Δ.Ε.Υ.Α. (πλήν διοικητικού προσωπικού) (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α)
  Προσωπικό που εργάζεται σε δραστικό περιβάλλον µε παρουσία µικροβιολογικού φορτίου και αναλώσιµων χηµικών δραστικών ουσιών.
  δ. Χειριστές και εργάτες αποφρακτικών οχημάτων (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α)
  Εργασία επί των δικτύων αποχέτευσης και κατά περίπτωση εντός των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων αποχέτευσης σε περιβάλλον έντονα δραστικό, ερχόμενοι άμεσα ή έμμεσα σε επαφή με ανεπεξέργαστα λύματα.
  ε. Ηλεκτρολόγοι αντλιοστασίων αποχέτευσης (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α)
  Εργασία εντός των αντλιοστασίων αποχέτευσης σε περιβάλλον έντονα δραστικό, ερχόμενοι άμεσα ή έμμεσα σε επαφή με ανεπεξέργαστα λύματα και κατά περίπτωση πραγματοποιούν εργασία ηλεκτρομηχανοτεχνίτη.
  στ.   Καταµετρητές (Σηµειωτές) ενδείξεων κατανάλωσης (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β)
  Εργασία σε ύπαιθρο µε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.
  Σημειώνεται ότι οι εργαζόμενοι αυτοί,ασφαλίζονται με βαρέα ανθυγιεινά ασφάλιστρα.

  3. Άρθρο 56
  Ρυθμίσεις σχετικές με τις πολυμετοχικές αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. – ΔΕΥΑ

  1. Στο τέλος του εδαφίου β της παραγράφου 3 του άρθρου 252 του Ν.3463/2006 (Α’ 114)
  προστίθενται τα ακόλουθα:
  «Οι αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. και οι ΔΕΥΑ δεν ανήκουν στους φορείς του Δημοσίου τομέα, ούτε αποτελούν Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και δεν επιχορηγούνται άμεσα ή έμμεσα από Ο.Τ.Α. ή το Δημόσιο.
  Ο έλεγχος και η εποπτεία τους ασκείται, κατά τις διατάξεις του ν. 2190/1920, και 1069/1980 αντίστοιχα όπως ισχύουν.
  Το προσωπικό τους προσλαμβάνεται βάσει κανονισμού προσωπικού που εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων, ή το Διοικητικό Συμβούλιο των ΔΕΥΑ ο οποίος προβλέπει τα κριτήρια και τη διαδικασία πρόσληψης,ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η αντικειμενικότητά της. Το Α.Σ.Ε.Π., αυτεπαγγέλτως ή μετά από ένσταση υποψηφίου, διενεργεί έλεγχο νομιμότητας επί της διαδικασίας προσλήψεως.
  Η απασχόληση επιστημονικού προσωπικού από τις αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α., και τις ΔΕΥΑ το οποίο απαιτείται για την εκτέλεση προγραμμάτων ή έργων που συγχρηματοδοτούνται ή χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή διεθνείς Οργανισμούς ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από προγραμματικές συμβάσεις με Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Φορείς Γενικής Κυβέρνησης είναι δυνατόν να διενεργείται με σύμβαση μίσθωσης έργου, η οποία συνάπτεται βάσει κανονισμού που εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας και εξαιρείται οποιασδήποτε μορφής πρόσθετης διαδικασίας ή εγκριτικής απόφασης καθώς και από τις ρυθμίσεις τις ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, απαιτουμένης μόνον της σχετικής εγκριτικής απόφασης ένταξης από την αρμόδια αρχή ή της προγραμματικής σύμβασης, από την οποία τεκμαίρεται ότι δεν υποκρύπτεται σύμβαση εργασίας».
  2. Για τις αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. και τις ΔΕΥΑ εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 54 του παρόντος, όπου η ανάρτηση των αποφάσεων που αφορά θα γίνεται με χρήση της διεύθυνσης του Δήμου της έδρας τους».

  Κύριε Υπουργέ
  προφανώς γνωρίζετε ότι οι ΔΕΥΑ δεν χρηματοδοτούνται από τον δημόσιο προϋπολογισμό, ούτε από τον αντίστοιχο δημοτικό, δεν συμμετείχαν στην διαμόρφωση του δημόσιου χρέους και δεν συμμετέχουν στην αποπληρωμή του .

  Αντίθετα είναι δυναμικές επιχειρήσεις, που εργάζονται μέρα νύκτα όλον τον χρόνο, προσφέρουν με το έργο το οποίο παράγουν, στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των δημοτών, αποδίδουν άμεσα ασφαλιστικές και φορολογικές εισφορές, και ο εναγκαλισμός με το δημόσιο, θα επαληθεύσει το γνωστό ανέκδοτο “του τράγου που έγινε δημόσιος υπάλληλος”.

  Ελπίζουμε

  για το Δ.Σ.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο. ΤΖΟΤΖΟΛΑΚΗ

 • 4 Σεπτεμβρίου 2016, 14:19 | Αφροδίτη Καρελιάδου

  Στο νομοσχέδιο αυτό πρέπει να συμπεριληφθεί διάταξη σχετικά με τα θέματα προσωπικού των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης της χώρας, και κυρίως σχετικά με την Άδεια μητρότητας / ανατροφής παιδιού και γενικότερα με τις άδειες προσωπικού. Τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και, σύμφωνα με το «Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης», που συντάχθηκε από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης το 2011, εντάσσονται ρητά μεταξύ των υπηρεσιών και φορέων εντός του Δημοσίου Τομέα. Τα περισσότερα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης της χώρας είναι στελεχωμένα με αποσπασμένους δημόσιους υπαλλήλους, το εργασιακό καθεστώς των οποίων διέπεται από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα. Τα υπόλοιπα στελέχη έχουν προσληφθεί μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ και εργάζονται με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Στον Κανονισμό Προσωπικού, που εισήχθη με την υπ’ αριθμόν 4683/1998 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 140/13-2-1998 τ. Β’) δεν γίνεται καμία αναφορά στις άδειες των υπαλλήλων και κυρίως στις άδειες μητρότητας, με αποτέλεσμα σε κάποια ΠΤΑ οι υπάλληλοι να αντιμετωπίζονται ως δημόσιοι υπάλληλοι και σε κάποια άλλα ως υπάλληλοι ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με τη βούληση των εκάστοτε διευθυντών και Προέδρων των ΠΤΑ.
  Το σημαντικότερο κενό όμως αφορά την άδεια μητρότητας, με αποτέλεσμα οι μητέρες που γέννησαν μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη να υποστούν μεγάλη αδικία. Στο δημόσιο τομέα οι μητέρες δικαιούνται να παραμείνουν μαζί με το νεογέννητο τέκνο τους σε άδεια με αποδοχές συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από τη γέννησή του. Στον ιδιωτικό τομέα, μαζί με την άδεια λοχείας, δικαιούνται την άδεια για ανατροφή παιδιού διάρκειας τρεισήμισι (3,5) μηνών, εφόσον δεν κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου, και την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας 6 μηνών από το ΟΑΕΔ (άρθρο 142 Ν.3655/2008), με την οποία ο νομοθέτης επιχείρησε να άρει την υφιστάμενη αδικία και την ανισότητα στο εργασιακό καθεστώς μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, και η άδεια μητρότητας φτάνει τους 11,5 μήνες.
  Στο κενό μεταξύ των δύο εργασιακών καθεστώτων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα βρέθηκαν οι εργαζόμενες στα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης, τα οποία από το έτος 2011 ρητά συγκαταλέγονται μεταξύ των Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα, χωρίς, ωστόσο, να καλύπτονται οι υπάλληλοι από τις διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση της παροχής προστασίας μητρότητας, κατά το άρθρο 142 του Ν.3655/2008, απορρίπτονται από το ΟΑΕΔ με την αιτιολογία ότι οι υπάλληλοι αυτοί εργάζονται σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου τομέα. Η άποψη αυτή ενισχύεται ακόμα περισσότερο μετά την ένταξη της μισθοδοσίας υπαλλήλων των ΠΤΑ στο Ενιαίο Μισθολόγιο δημοσίων υπαλλήλων, η οποία πραγματοποιείται πλέον μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.
  Έτσι, ενώ τόσο οι εργαζόμενες στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., όσο και οι εργαζόμενες σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις του ιδιωτικού τομέα, λαμβάνουν πλέον άδεια μητρότητας συνολικής διάρκειας ενός (1) έτους, οι εργαζόμενες σε Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που δεν υπάγονται στις διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα ή άλλης παρόμοιας ρύθμισής, αναγκάζονται να απομακρυνθούν από το τέκνο τους και να επανέλθουν στην εργασία με την πάροδο των δυο (2) μηνών ή στη καλύτερη περίπτωση, εφόσον εγκριθεί η εναλλακτική χρήση μειωμένου ωραρίου, πεντέμισι (5,5) μηνών από τη γέννησή του.
  Σε αντίστοιχες περιπτώσεις (μεταξύ των οποίων και η περίπτωση των υπαλλήλων του ίδιου του ΟΑΕΔ που είναι κι αυτό Ν.Π.Ι.Δ.) αποφασίστηκε να χορηγηθούν στους εργαζόμενους οι άδειες του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. Σε κάποια ΠΤΑ, όπου παρουσιάστηκε θέμα άδειας μητρότητας πριν το 2011 έγιναν προσαρμογές κανονισμών προσωπικού, σε άλλα όμως, μετά την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης, ήταν απαραίτητη η έγκριση από την εποπτεύουσα αρχή και η διαδικασία κόλλησε στα γρανάζια της γραφειοκρατίας.
  Με τα δεδομένα αυτά, παρακαλώ να συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο αυτό και διατάξεις που θα ρυθμίζουν τη λήψη άδειας μητρότητας, αλλά και γενικότερα τις άδειες προσωπικού των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, ώστε οι εργαζόμενες σ’ αυτά μητέρες να τύχουν ίσης μεταχείρισης με τις εργαζόμενες στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Επίσης, όποια λύση κι αν δοθεί, θα πρέπει να έχει αναδρομική ισχύ, τουλάχιστον από την έναρξη της εφαρμογής του προγράμματος «Καλλικράτης», προκειμένου να αρθούν οι αδικίες που έλαβαν χώρα στο παρελθόν.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 15:45 | ΖΗΣΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  Είναι σημαντικό στο παρόν Κεφάλαιο να προστεθεί, στα άρθρα που ρυθμίζουν θέματα εργαζομένων, άρθρο που αφορά τους εργαζόμενους των Δημοτικών Βρεφοκομείων και αφορά το ωράριο των βρεφονηπιοκόμων. Συγκεκριμένα:
  «Το άρθρο 8, παρ.2β, του Ν4368/2016, ισχύει για το προσωπικό που υπηρετεί στα Δημοτικά Βρεφοκομεία και συγκεκριμένα καταλαμβάνει το προσωπικό των κλάδων ή ειδικοτήτων Νηπιαγωγών, Βρεφονηπιοκόμων και των συναφών κλάδων Κοινωνικών Λειτουργών, βοηθών Βρεφονηπιοκόμων Παιδοκόμων και Αδελφών Νοσοκόμων, εφόσον και για όσο χρονικό διάστημα ασκούν καθήκοντα των κλάδων ή των ειδικοτήτων Νηπιαγωγών ή Βρεφονηπιοκόμων».
  Τεκμηρίωση: α)Δημοτικοί υπάλληλοι ίδιου κλάδου, σε παρεμφερείς δομές που κάνουν την ίδια δουλειά και στον ίδιο χώρο, δεν μπορεί να έχουν διαφορετικές σχέσεις εργασίας, με την αιτιολογία και μόνο ότι, δεν αναφέρονται ρητά στον νόμο
  β) οι εργαζόμενοι των παραπάνω κλάδων στα Δημοτικά Βρεφοκομεία κάνουν πολύ πιο δύσκολη δουλειά (εργάζονται σε 24ωρη βάση, τα βρέφη είναι εγκαταλειμμένα ή προβληματικών γονέων κτλ.)

  με εκτίμηση
  Χρήστος Ζησάκος
  μέλος του Δ.Σ. της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας
  Δημοτικός Σύμβουλος Νεάπολης – Συκεών και
  μέλος του Γ.Σ. της ΑΔΕΔΥ

 • 1 Σεπτεμβρίου 2016, 06:08 | ΚΩΣΤΑΣ

  (Δήμοι και Σύνδεσμοι Δήμων, εφόσον έχουν ανάλογη οικονομική δυνατότητα, μπορούν να συνιστούν θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα στον οργανισμό εσωτερικής τους υπηρεσίας).
  τα ερωτήματα που προκύπτουν από την ανωτέρω ρύθμιση είναι
  1. Γιατί ΔΕΝ συνδέεται η ύπαρξη γενικού γραμματέα με την ύπαρξη γενικής διεύθυνσης στο Δήμο κάτι που θα υποδηλώνει και την χρησιμότητα του στον Δήμο επιχειρησιακά και διοικητικά.
  2.Πως ορίζεται το έχουν ανάλογη οικονομική δυνατότητα όταν γνωρίζουμε όλοι μας την οικονομική ανέχεια που βιώνουν όλοι οι μικροί Δήμοι που δεν μπορούν να πληρώσουν το προσωπικό τους να πληρώνουν μισθούς (αρκετά υψηλούς) σε γενικούς γραμματείς που δεν είναι και απαραίτητοι σε μικρούς Δήμους <20.000 κατοίκων. Ενδεχομένως θα δούμε Δημάρχους σε Δήμους χωρίς οικονομική δυνατότητα να προσλαμβάνουν μετακλητούς υπαλλήλους γιατί προσέλαβε και ο διπλανός Δήμος.
  Η πρόταση λοιπόν είναι εφόσον υπάρχει Γενική Διεύθυνση να συνίσταται θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας και σε κάθε περίπτωση όχι σε δήμους με πληθυσμό<20.000 κατοίκων χωρίς ύπαρξη Γενικής Διεύθυνσης.

 • 1 Σεπτεμβρίου 2016, 00:18 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

  Με αφορμή τη ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο άρθρο 24 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους Δήμους που έχουν ανάλογη οικονομική δυνατότητα, να συνιστούν θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα στον ΟΕΥ τους, οφείλω να επισημάνω τη σπουδαιότητα αυτής της ρύθμισης η οποία θα δώσει επιτέλους τη δυνατότητα σε όλους εμάς που υπηρετούμε ως Δήμαρχοι σε μικρομεσαίους Δήμους, να ασκήσουμε περισσότερο αποτελεσματικά και απερίσπαστα τον επιτελικό – πολιτικό μας ρόλο, αφού πλέον θα έχουμε τη δυνατότητα να στελεχώσουμε τους Δήμους μας με τεχνοκρατικά στελέχη που θα διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις για να στηρίξουν τη δημοτική λειτουργία σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης. Ως εκ τούτου στηρίζω και επικροτώ των προτεινόμενη ρύθμιση.

  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

 • 31 Αυγούστου 2016, 15:31 | Γαβριήλ Κουρής

  Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς μέσω της ρύθμισης αυτής θα δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους Δήμους, να ενισχύσουν την διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα τους, αποκτώντας κατ’ ουσία, μία επαγγελματική, δημοτική διοίκηση όπως αυτή εκφράζεται από το θεσμό του Γενικού Γραμματέα και αφού πρώτα προβλέψουν τις σχετικές θέσεις στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας τους.Ταυτόχρονα, θα επιτρέψει στις αιρετές ηγεσίες των εν λόγω Δήμων που μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να συστήσουν θέση ΓΓ, να ασκήσουν απερίσπαστα και ανεμπόδιστα τον επιτελικό τους ρόλο, παράγοντας ουσιαστική πολιτική για τις πόλεις και τους δημότες τους, αφού πλέον θα επικουρούνται οργανωτικο-διοικητικά και τεχνοκρατικά από ένα πρόσωπο με αποδεδειγμένη εμπειρία και ικανότητα σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ο νόμος ορίζει.

 • 30 Αυγούστου 2016, 17:58 | Κλεισθένης

  Είναι σημαντική η θετική ανταπόκριση του Υπουργού σε ένα αίτημα της Ένωσης Γενικών Γραμματέων εδώ και χρόνια με στόχο αποκλειστικά την εξυπηρέτηση και την ενίσχυση του έργου των Δημοτικών Αρχών και ιδιαίτερα των Δημάρχων.

  Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης

 • 30 Αυγούστου 2016, 17:30 | Κλεισθένης

  Είναι σημαντική η θετική ανταπόκριση του Υπουργού σε ένα αίτημα της Ένωσης Γενικών Γραμματέων εδώ και χρόνια με στόχο αποκλειστικά την εξυπηρέτηση και την ενίσχυση του έργου των Δημοτικών Αρχών και ιδιαίτερα των Δημάρχων.