Άρθρο 104 Ρυθμίσεις οφειλών προς Ο.Τ.Α. α΄ Βαθμού

1. Χρηματικές οφειλές υπόχρεων προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως (Ο.Τ.Α.), οι οποίες προέρχονται από θεσπιζομένους υπέρ αυτών οικονομικούς, εν γένει, πόρους, ρυθμίζονται, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης των υπόχρεων ενώπιον των οικείων Ο.Τ.Α. εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, κατά τις ακόλουθες, περιοριστικά αναφερόμενες, διακρίσεις:
α) Από τις καταστάσεις που έχουν βεβαιωθεί, μέχρι και την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ή πρόκειται να βεβαιωθούν, μέχρι και δώδεκα (12) μήνες από την αυτή, χρηματικών οφειλών, οι οποίες προέρχονται, καθ΄ οιονδήποτε σωρευτικό συνδυασμό, από τέλη, πρόστιμα, προσαυξήσεις και τόκους, απαλείφονται τα πρόστιμα, οι προσαυξήσεις και οι τόκοι και επιμερίζεται η καταβολή των εναπομεινάντων τελών σε είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, η δε καταβολή της πρώτης (1ης) εκ των δόσεων αυτών, συντελείται συγχρόνως με την υποβολή αίτησης του υπόχρεου για υπαγωγή στη ρύθμιση. Εφόσον η καταβολή των εναπομεινάντων αυτών τελών συντελεσθεί εφάπαξ, τότε παρέχεται επιπλέον έκπτωση ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνολικού ποσού, το οποίο αντιστοιχεί στα εναπομείναντα αυτά τέλη.
β) Από τις καταστάσεις που έχουν βεβαιωθεί, μέχρι και την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ή πρόκειται να βεβαιωθούν, μέχρι και δώδεκα (12) μήνες από αυτή, χρηματικών οφειλών, οι οποίες προέρχονται, καθ΄ οιονδήποτε σωρευτικό συνδυασμό, από αυτοτελώς επιβαλλόμενα πρόστιμα, προσαυξήσεις και τόκους, απαλείφονται οι προσαυξήσεις και οι τόκοι και επιμερίζεται η καταβολή των εναπομεινάντων αυτών προστίμων, αφού προηγουμένως μειωθούν κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), σε είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, η δε καταβολή της πρώτης (1ης) από τις δόσεις αυτές συντελείται συγχρόνως με την υποβολή αίτηση του υπόχρεου για υπαγωγή στη ρύθμιση. Κατ΄ εξαίρεση, τα αυτοτελώς επιβαλλόμενα πρόστιμα τα οποία αφορούν σε πολεοδομικές εν γένει παραβάσεις, δεν επιδέχονται ποσοστιαία μείωση και καταβάλλονται αυτούσια, επιμεριζόμενα κατά τον προαναφερθέντα τρόπο, ενώ τα αυτοτελώς επιβαλλόμενα πρόστιμα, τα οποία αφορούν σε παραβάσεις τοπικών κανονιστικών διατάξεων των Ο.Τ.Α. περί καθαριότητος, μειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και καταβάλλονται, επιμεριζόμενα και αυτά με τον ίδιο τρόπο. Εφόσον η καταβολή των εναπομεινάντων αυτών προστίμων συντελεσθεί εφάπαξ, τότε παρέχεται επιπλέον έκπτωση ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνολικού ποσού, το οποίο αντιστοιχεί στα εναπομείναντα αυτά πρόστιμα.
γ) Από τις καταστάσεις που έχουν βεβαιωθεί, μέχρι και την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ή πρόκειται να βεβαιωθούν, μέχρι και δώδεκα (12) μήνες από αυτή, χρηματικών οφειλών, οι οποίες προέρχονται, καθ΄ οιονδήποτε σωρευτικό συνδυασμό, από διοικητικά πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ – Ν.2696/1999, όπως ισχύει), προσαυξήσεις και τόκους, απαλείφονται οι προσαυξήσεις και οι τόκοι και επιμερίζεται η καταβολή των εναπομεινάντων προστίμων, αφού προηγουμένως μειωθούν κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), σε είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, η δε καταβολή της πρώτης (1ης) εκ των δόσεων αυτές, συντελείται συγχρόνως με την υποβολή αίτησης του υπόχρεου για υπαγωγή στη ρύθμιση. Εφόσον η καταβολή των εναπομεινάντων αυτών προστίμων συντελεσθεί εφάπαξ, τότε παρέχεται επιπλέον έκπτωση ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνολικού ποσού, το οποίον αντιστοιχεί στα εναπομείναντα αυτά πρόστιμα.
δ) Από τις καταστάσεις που έχουν βεβαιωθεί, μέχρι και την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ή πρόκειται να βεβαιωθούν, μέχρι και δώδεκα (12) μήνες από αυτή, χρηματικών οφειλών, οι οποίες προέρχονται, καθ΄ οιονδήποτε σωρευτικό συνδυασμό, από εν γένει μισθώματα, προσαυξήσεις και τόκους, απαλείφονται οι προσαυξήσεις και οι τόκοι και επιμερίζεται η καταβολή των εναπομεινάντων μισθωμάτων σε είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, η δε καταβολή της πρώτης (1ης) από τις δόσεις αυτές, συντελείται συγχρόνως με την υποβολή αίτησης του υπόχρεου για υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή. Εφόσον η καταβολή των εναπομεινάντων αυτών μισθωμάτων συντελεσθεί εφάπαξ, τότε παρέχεται επιπλέον έκπτωση ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνολικού ποσού, το οποίο αντιστοιχεί στα εναπομείναντα αυτά μισθώματα.
ε) Από τις καταστάσεις που έχουν βεβαιωθεί, μέχρι και την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ή πρόκειται να βεβαιωθούν, μέχρι και δώδεκα (12) μήνες από αυτή, χρηματικών οφειλών, οι οποίες προέρχονται, καθ΄ οιονδήποτε σωρευτικό συνδυασμό, από φόρους, δικαιώματα, εισφορές, προσαυξήσεις και τόκους, απαλείφονται οι προσαυξήσεις και οι τόκοι και επιμερίζεται η καταβολή των εναπομεινάντων φόρων και δικαιωμάτων και των εναπομεινασών εισφορών σε είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, η δε καταβολή της πρώτης (1ης) δόσης, συντελείται συγχρόνως με την υποβολή αίτησης του υπόχρεου για υπαγωγή στη ρύθμιση. Εφόσον η καταβολή των φόρων, των δικαιωμάτων και των εισφορών αυτών συντελεσθεί εφάπαξ, τότε παρέχεται επιπλέον έκπτωση ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνολικού ποσού, το οποίο αντιστοιχεί σε αυτά.
2. Σε όλες τις προαναφερόμενες προβλέψεις, σε περίπτωση παράλειψης καταβολής τριών δόσεων ανά έτος ρύθμισης, ο υπόχρεος απολύει το ευεργέτημα των ρυθμίσεων του παρόντος άρθρου και αναβιώνει η συνολική χρηματική οφειλή του, με επαναφορά στην αρχική της κατάσταση, η οποία καθίσταται καταβλητέα, αφού αφαιρεθούν τα ήδη καταβληθέντα ποσά.
3. Υπόχρεοι καταβολής χρηματικών οφειλών, όπως ανωτέρω αναφέρεται, οι οποίοι υπήχθησαν σε προηγούμενο του παρόντος καθεστώς ευεργετικών ρυθμίσεων, δύνανται να υπαχθούν στις ευεργετικές ρυθμίσεις του άρθρου αυτού, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης ενώπιον των οικείων Ο.Τ.Α., εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
4. Διοικητικές διαφορές και αμφισβητήσεις μεταξύ υπόχρεων καταβολής χρηματικών ποσών, ως ανωτέρω και οικείων Ο.Τ.Α., για τις οποίες ασκήθηκαν ένδικα βοηθήματα ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων, τα οποία δεν απεφάνθησαν αμετάκλητα, μέχρι και την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορούν να υπαχθούν στις ευεργετικές ρυθμίσεις του άρθρου αυτού, αφού προηγουμένως οι εν λόγω υπόχρεοι, παραιτηθούν από την άσκηση των ενδίκων αυτών βοηθημάτων, με αίτηση τους, η οποία κατατίθεται ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής επίλυσης διοικητικών διαφορών και προσκομίσουν εντός τριών εργασίμων ημερών τη σχετική βεβαίωση παραίτησης που χορηγείται αρμοδίως στους οικείους Ο.Τ.Α.
5. Εφόσον εκτός από τα ένδικα βοηθήματα της προηγούμενης παραγράφου έγιναν σωρευτικά και αιτήσεις διοικητικής συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών και αμφισβητήσεων, κατά τις προβλέψεις του άρθρου 32 του Ν.1080/1980 (Α’246), όπως ισχύει, και δεν έχουν αποφανθεί οριστικά τα συμβούλια των οικείων Ο.Τ.Α. μέχρι και την έναρξη του παρόντος, τότε η δυνατότητα υπαγωγής στις ευεργετικές ρυθμίσεις του άρθρου αυτού, συντελείται με υποβολή σχετικής αίτησης παραίτησης των υπόχρεων από την άσκηση διαδικασίας συμβιβαστικής επίλυσης, που κατατίθεται στην αρμόδια επιτροπή. Οριστικές αποφάσεις των συμβουλίων των οικείων Ο.Τ.Α. που εκδόθηκαν επί των ως άνω αιτήσεων, μέχρι και την έναρξη ισχύος του παρόντος, ακυρώνονται, αφού προηγουμένως οι υπόχρεοι αιτηθούν την υπαγωγή τους στις ευεργετικές ρυθμίσεις του άρθρου αυτού, σύμφωνα με τις προβλέψεις του προηγουμένου εδαφίου της παραγράφου αυτής και από τον χρόνο της υπαγωγής τους σε αυτές.
6. Χρηματικά ποσά για τις παραπάνω οφειλές που κατέβαλαν οι υπόχρεοι στους οικείους Ο.Τ.Α. δεν αναζητούνται.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 18:05 | Δεσύπρης Αντώνης

  1. Δεν αναφέρεται ποιο είναι αρμόδιο όργανο για την υπαγωγή στη ρύθμιση (π.χ ο προϊστάμενος της ταμειακής υπηρεσίας των δήμων, η Οικονομική Επιτροπή, το Δημοτικό Συμβούλιο).

  2.Στη ρύθμιση του παρόντος άρθρου δεν γίνεται σαφές ότι υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των οφειλών έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

  3. Δεν προβλέπεται ελάχιστο ποσό δόσης.

  4. Η πρώτη δόση είναι καταβλητέα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, για τις δε υπόλοιπες θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη ότι καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του αντίστοιχου μήνα.

  5. Η υπαγωγή και συμμόρφωση στη ρύθμιση δεν παρέχει στον οφειλέτη κανένα ευεργέτημα.
  Ως εκ τούτου θα πρέπει να παρέχονται τα ακόλουθα ευεργετήματα:
  α) Με την καταβολή της α΄ δόσης:
  1.Ο δήμος προβαίνει σε εντολή άρσης της δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  2. Ο οφειλέτης καθίσταται δημοτικά ενήμερος κατά την έννοια του άρθρου 285 του Ν.3463/2006 (ΚΔΚ).
  3. Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί. Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται,
  β) οι ήδη επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων αίρονται μετά από αίτηση του οφειλέτη, αφού εξοφληθεί το εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) της αρχικής βασικής ρυθμιζόμενης οφειλής

  6.Θα πρέπει να γίνεται μνεία ότι η παραγραφή των οφειλών για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση αναστέλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη της τελευταίας δόσης αυτής.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 18:08 | Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

  Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. προτείνει να δοθεί η δυνατότητα και στις Δ.Ε.Υ.Α. να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των καταναλωτών τους διαγράφοντας πρόστιμα και προσαυξήσεις. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω της οικονομικής κρίσης οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των καταναλωτών νερού έχουν αυξηθεί δραματικά.
  Με βάση το παραπάνω προτείνεται στην παρ. 1 του άρθρου να προστεθεί μετά τη φράση «Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως (Ο.Τ.Α.) η φράση «…και τα νομικά πρόσωπα αυτών».

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 13:04 | Δημήτρης Καλογεράκης

  Η άνευ όρων διαγραφή των προστίμων, τόκων και προσαυξήσεων δεν νομίζω ότι συνάδει με τη λειτουργία ενός κράτους δικαίου. Με τον τρόπο αυτό, οδηγούνται οι συνεπείς οφειλέτες να γίνονται παραβάτες. Θα μπορούσε να συνδεθεί η ποσοστιαία μείωσή τους με την καταβολή λιγότερων δόσεων ή εφάπαξ εξόφλησης της κύριας οφειλής.
  Επίσης, η κοινοποίηση τέτοιων προθέσεων «φορολογικής αμνήστευσης» από την Πολιτεία στερεί από τους Δήμους τη δυνατότητα της αποτελεσματικής αναζήτησης διαφυγόντων εσόδων.

 • 1 Σεπτεμβρίου 2016, 19:19 | Γιάννης Φουντούλης

  Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 να υπάγονται στις ρυθμίσεις των σχετικών διατάξεων του ν. 3801/2009 και στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής να υπάρχει 100% απαλλαγή, από πρόστιμα, τόκους και προσαυξήσεις.

 • 1 Σεπτεμβρίου 2016, 09:10 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΕΣΑΚΗΣ

  1)Να προβλεφθεί ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης.
  2) Η ρύθμιση να έχει εφαρμογή και στα ΝΠΔΔ των ΟΤΑ
  3)Όπως αποδείχθηκε από προηγούμενες ρυθμίσεις ο αριθμός των (24) μηνιαίων δόσεων θεωρείται μικρός με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται μεγάλο ποσό δόσης και να μην υπάρχει η δυνατότητα καταβολής.
  Προτείνεται η αύξηση του αριθμού των δόσεων τουλάχιστον σε (48) ή και σε (60) μηνιαίες και να μην υπάρχει απαλλαγή από πρόστιμα, προσαυξήσεις και τόκους για λόγους ισονομίας με τους συνεπείς οφειλέτες οι οποίοι σε διαφορετική περίπτωση ενθαρύνονται να γίνονται και αυτοί ασυνεπείς.
  Τέλος στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής και εφόσον ισχύσει η μη απαλλαγή από πρόστιμα, προσαυξήσεις και τόκους το ποσοστό 10% θεωρείται μικρό, προτείνεται να αυξηθεί τουλάχιστον σε 20%.

 • 1 Σεπτεμβρίου 2016, 09:39 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ

  η ρύθμιση να ισχύσει και για τα Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α

 • 1 Σεπτεμβρίου 2016, 08:49 | Δημήτρης Παπαστεργίου

  Πέρα από την άποψη που εκφράστηκε και σε άλλο σημείο της διαβούλευσης για περισσότερες δόσεις (πχ. 48), θα πρέπει να προστεθεί κάτι ακόμη.
  Θα πρέπει να γίνει ΣΑΦΗΣ αναφορά ότι στις ρυθμίσεις μπαίνουν ΚΑΙ οι εισφορές σε χρήμα από πολεοδομικές εφαρμογές (πράξεις εφαρμογής), αφού η μη αναφορά του συγκεκριμένου όρου σε παλιότερες ρυθμίσεις, δημιούργησε προβλήματα.

 • 30 Αυγούστου 2016, 23:27 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

  Οι ρυθμίσεις του άρθρου 104 να έχουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ εφαρμογή και στις ΔΕΥΑ των Δήμων.

 • 30 Αυγούστου 2016, 11:27 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ

  Στο άρθρο ¨ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΟΤΑ Α΄ΒΑΘΜΟΥ¨ αναφέρεται ο αριθμός των εναπομεινάντων προς καταβολή ποσών σε 24 Μηνιαίες δόσεις.
  Θεωρώ ότι αριθμός των δόσεων είναι μικρός και θα πρέπει να διαμορφωθεί τουλάχιστον σε 48, για να δίνεται μεγαλύτερη δυνατότητα ένταξης των οφειλετών στην ρύθμιση, καθώς και για να έχουμε και την αναμενόμενη αποτελεσματικότητα αυτής.
  Σε προηγούμενους Νόμους ρύθμισης οφειλών δεν είχαμε το αναμενόμενο αποτέλεσμα, εξ αιτίας του μικρού αριθμού των δόσεων και του υψηλού ποσού που προέκυπτε ανά δόση,το οποίο δεν έδινε την δυνατότητα στους οφειλέτες να ενταχθούν στην ρύθμιση.

 • 29 Αυγούστου 2016, 11:52 | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

  Η απαλλαγές οφειλετών από πάσης φύσεως οφειλές προς τους ΟΤΑ, είτε έχουν βεβαιωθεί ταμειακά ή δεν έχουν βεβαιωθεί ακόμη αλλά θα έπρεπε να έχουν καταβληθεί σε προηγούμενο χρόνο, είναι ένα μέτρο απαράδεκτο, το οποίο λειτουργεί αποτρεπτικά για την καταβολή των οφειλών από τους μέχρι στιγμής συνεπείς οφειλέτες. Για το λόγο αυτό έχω τη γνώμη ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία απολύτως απαλλαγή από τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις που οι εξόφληση των οφειλών αυτών θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ και το ποσοστό της απαλλαγής δεν θα μπορεί να ξεπεράσει το 50% των προστίμων και των προσαυξήσεων.