Άρθρο 109 Τροποποίηση των άρθρων 10 και 11 του ν. 4336/2015

Οι αποστάσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) και αφορούν στην καταβολή εξόδων διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης, διαμορφώνονται σε 150, 120 χιλιόμετρα και 15 μίλια, αντίστοιχα.