Άρθρο 36 Κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών Δήμων

Για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών δήμων που ασκούν διοικητική υποστήριξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, μπορεί να αποσπώνται υπάλληλοι από τους εξυπηρετούμενους δήμους. Η απόσπαση έχει διάρκεια έως δύο (2) έτη, μπορεί να παραταθεί για ένα (1) επιπλέον έτος και διενεργείται με κοινή απόφαση των οικείων δημάρχων. Οι αποδοχές των αποσπασμένων υπαλλήλων καταβάλλονται από τον φορέα προέλευσης, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 23 του ν. 4354/2015.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 12:39 | Σάκης

  Είμαι μηχανικός και έχω προσέξει το εξής :
  -πηγαίνοντας στις πολεοδομικές υπηρεσίες που ανήκουν πλέον στον Δήμο, για να διεκπεραιώσω θέματα των πελατών μου έχω διαπιστώσει ότι υπάλληλοι (μηχανικοί και διοικητικοί) έχουν τοποθετηθεί και απασχολούνται σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου με αποτέλεσμα να μην μπορώ να εξυπηρετηθώ γιατί το προσωπικό που έχει απομείνει δεν επαρκεί .
  Επειδή πλέον είναι κοινό μυστικό ότι με μία απόφαση από το Τμήμα Διοικητικού μπορεί να μετακινηθεί υπάλληλος της πολεοδομίας σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία του Δήμου χωρίς ο ίδιος να θέλει αλλά και χωρίς να μπορεί να αντιδράσει, θα ήθελα να προβλέψετε σε Νόμο να μην εκδίδονται τέτοιου είδους αποφάσεις που αφορούν υπαλλήλους πολεοδομίας διότι το πρόβλημα πλέον είναι μεγάλο και έχει αντίκτυπο στην δουλειά μας σ’αυτή την κρίσιμη οικονομική κατάσταση που βρίσκεται η χώρα.
  Ευχαριστώ.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 12:50 | Κατ. Γεωργιάδη

  Σύμφωνα με την εγκύκλιο 3, αρ.πρωτ.:οικ.1314/11-01-2011 ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.Δ.και ιδιαίτερα στις σελίδες:
  α)σελ.5…»Επισημαίνεται ότι το προσωπικό που μετατάχθηκε για την άσκηση των πρόσθετων αρμοδιοτήτων, έχει την υποχρέωση της παροχής διοικητικής υποστήριξης ,δεν μπορεί να απασχολείται σε άλλες υπηρεσίες του δήμου ή σε αλλότρια καθήκοντα, για ολόκληρο το χρονικό διάστημα της μεταβατικής περιόδου».
  β)σελ.6…»Συνεπώς οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τις ίδιες υπηρεσίες και τους ίδιους υπαλλήλους που εξυπηρετούνταν πριν την 1η-1-2011».
  Όσον αφορά τις πολεοδομικές υπηρεσίες , σύμφωνα με το από 22-2-2012 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού προς τους Δημάρχους με σκοπό να συνδράμουν την προσπάθεια θεραπείας πολυετών προβλημάτων αναφέρετε σαφώς ότι »απαιτείται άμεση αναδιοργάνωση των υφισταμένων πολεοδομικών γραφείων και νυν Υπηρεσιών Δόμησης αρμοδιότητάς σας , με κατάλληλη διαχείριση των διατιθέμενων ανθρωπίνων πόρων μετά την αποδέσμευσή τους από μέρος των καθηκόντων τους , με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία των νέων Υπηρεσιών».
  Σε αντίθεση με όλα αυτά , δυστυχώς έχει παρατηρηθεί ότι υπάλληλοι πολεοδομικών υπηρεσιών :
  -μετακινούνται σε άλλες οργανικές μονάδες των δήμων ,
  -τους γίνεται ανάθεση παράλληλων ή επιπρόσθετων καθηκόντων πέραν των κύριων καθηκόντων τους συμπεριλαμβανομένου και της διοικητικής υποστήριξης σε όμορους δήμους καθώς και
  -συμμετέχουν σε επιτροπές που δεν έχουν σχέση με θέματα πολεοδομικής
  νομοθεσίας.
  θα πρέπει να δοθούν σαφείς οδηγίες στις Δ/νσεις ή Τμήματα Διοικητικού των δήμων που παρέχουν διοικητική υποστήριξη να μην εκδίδουν αποφάσεις που αφορούν υπαλλήλους (π.χ.πολεοδομίας διοικητικούς και μηχανικούς)

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 20:53 | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

  Στη περίπτωση που στους εξυπηρετούμενους δήμους δεν υπηρετούν υπάλληλοι ανάλογων ειδικοτήτων ή ο αριθμός τους είναι μικρός δεν μπορούν να αποσπαστούν και ως εκ τούτου θα εξακολουθεί να υφίσταται η ίδια κατάσταση και το βάρος θα πέφτει στο προσωπικό των δήμων που παρέχουν διοικητική υποστήριξη.
  Για το λόγο αυτό,θα πρέπει να επικαιροποιηθεί η εγκύκλιος 3, αρ.πρωτ.:οικ.1314/11-01-2011 ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.Δ.και ιδιαίτερα στις σελίδες:
  α)5 Επισημαίνεται ότι το προσωπικό που μετατάχθηκε για την άσκηση των πρόσθετων αρμοδιοτήτων, έχει την υποχρέωση της παροχής διοικητικής υποστήριξης ,δεν μπορεί να απασχολείται σε άλλες υπηρεσίες του δήμου ή σε αλλότρια καθήκοντα, για ολόκληρο το χρονικό διάστημα της μεταβατικής περιόδου.
  β)6 Συνεπώς οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τις ίδιες υπηρεσίες και τους ίδιους υπαλλήλους που εξυπηρετούνταν πριν την 1η-1-2011.
  Ως γνωστό,έχει παραταθεί η άσκηση αρμοδιοτήτων από τους δήμους σύμφωνα:
  α)με το άρθ.1 της από 31-12-2012 Π.Ν.Π.(ΦΕΚ 256Α/31-12-2012)
  β)έγγραφο αρ.πρωτ.:οικ.532/07-1-2013 Κεφ.Ι ΥΠ.ΕΣ.
  γ)με το άρθ.1 του Ν.4147/13(ΦΕΚ 98Α/26-4-2013)
  δ)με το άρθ.31 του Ν.4257/14(ΦΕΚ93Α/14-4-2014)
  θα πρέπει να δοθούν σαφείς οδηγίες στις Δ/νσεις ή Τμήματα Διοικητικού των δήμων που παρεχουν διοικητική υποστήριξη να μην εκδίδουν αποφάσεις που αφορούν υπαλλήλους (π.χ.πολεοδομίας διοικητικούς και μηχανικούς) για:
  α)τοποθέτηση τους και σε άλλες οργανικές μονάδες των δήμων
  β)ανάθεση παράλληλων ή επιπρόσθετων καθηκόντων πέραν των κύριων καθηκόντων
  τους συμπεριλαμβανομένου και της διοικητικής υποστήριξης σε όμορους
  δήμους και
  γ)συμμετοχή τους σε επιτροπές που δεν έχουν σχέση με θέμετα πολεοδομικής
  νομοθεσίας.

 • 31 Αυγούστου 2016, 13:34 | Στέφανος Πασχαλίδης

  να γίνει προσθήκη ως προς την Νομική Υποστήριξη των σχετικών υποθέσεων , πχ :

  «Υποθέσεις νομικής φύσεως που αφορούν τον εξυπηρετούμενο ΟΤΑ, διαβιβάζονται στην Νομική Υπηρεσία του ΟΤΑ που αφορούν ως πρός κάθε σχετική ενέργεια»

  επιχείρημα υπερ της προσθήκης αυτής : τα έσοδα από τυχόν πρόστιμα βεβαιώνονται από τον εξυπηρετούμενο ΟΤΑ και όχι από τον ΟΤΑ που παρέχει την διοικητική υποστήριξη συνεπώς η νομική υποστήριξη δεν μπορεί να επιβαρύνει τον ΟΤΑ που παρέχει διοικητική υποστήριξη.

  σημείωση : εδώ μπαίνει και το ερώτημα ποιος ΟΤΑ «πληρώνει» αν ο πολίτης προσφύγει και δικαιωθεί. Αφού τα έσοδα πηγαίνουν στον εξυπηρετούμενο ΟΤΑ , τυχόν αποζημιώσεις δεν πρέπει να καταβάλλονται από τον ίδιο ;