Άρθρο 68 Συμψηφισμός λειτουργικών δαπανών Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ. τους

Τα χρηματικά ποσά, που αφορούν δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και ύδρευσης των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων, συμπεριλαμβανομένων των σχολικών επιτροπών, τα οποία εξοφλούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε βάρος του προϋπολογισμού του δήμου που τα έχει συστήσει με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, παρακρατούνται και συμψηφίζονται με τους προς απόδοση από το δήμο προβλεπόμενους πόρους υπέρ αυτών. Συμψηφισμοί που διενεργήθηκαν, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, σε εκτέλεση αποφάσεων δημοτικού συμβουλίου, θεωρούνται ότι διενεργήθηκαν νόμιμα.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 12:03 | ΝΕΝΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ή ΑΛΛΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

  Του Παναγιώτη Νένδου-τ. Δ/ντή ΟΤΑ-Οικονομολόγου

  ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ

  Από το 2011 και μετά παρατηρείται το φαινόμενο σε πολλούς Δήμους της χώρας , οι δήμαρχοι , με ή χωρίς απόφαση του δημοτικού συμβουλίου , να στέλνουν έγγραφο στην ΔΕΗΕΕ (ΔΕΗ) και εν αγνοία των αρμοδίων υπηρεσιών και να της δίνουν εντολή, η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος να παρακρατείται συμψηφιστικά από τα αποδιδόμενα τέλη καθαριότητας και φωτισμού.

  Τους οδήγησε εκεί η αναγκαιότητα μη επάρκειας των πόρων για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων . Τα σχολεία δεν πρέπει με τίποτα να κλείσουν ή να υπολειτουργήσουν και οι ανάγκες είναι τεράστιες .

  ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ

  Όταν έρχεται η εκκαθάριση του διμήνου της ΔΕΗΕΕ , οι αρμόδιοι δημοτικοί υπάλληλοι ανακαλύπτουν ότι αυτό είναι ευθέως παράνομο , γιατί :

  A] Προσκρούει στις διατάξεις περί ανταποδοτικότητας των τελών καθαριότητας και φωτισμού , σύμφωνα με τον Ν 1080/80 και τον Ν. 25/75 περί συνείσπραξης των τελών αυτών .

  Β] Προσκρούει στην αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων , σύμφωνα με τον Ν 3463/2006 και το ΒΔ 17-5-15-6-1959 , αφού οι ειδικές αυτές πιστώσεις των ανταποδοτικών τελών δεν μπορούν να διατεθούν παρά μόνο για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας .

  Γ] Αντιβαίνει στην εγκύκλιο .:2/51568/ΓΠΓΚ/2016 περί προϋπολογισμού 2017 και όλες τις προγενέστερες , όπου ορίζεται τα έσοδα και τα έξοδα της υπηρεσίας καθαριότητας πρέπει να είναι ισοσκελισμένα , ώστε να μην θεωρηθεί φόρος σε περίπτωση πλεονασμάτων και στη συγκεκριμένη περίπτωση , ευθέως ομολογούνται πλεονάσματα , αφού για να αποσπάς χρήματα από την υπηρεσία καθαριότητας και να τα δίνεις σε άλλους σκοπούς , σημαίνει ότι περισσεύουν .

  Δ] Με τον Ν. 1894/1990 ιδρύθηκαν τα ΝΠΔΔ «σχολικές επιτροπές» διεπόμενα από το ΠΔ 323/89 (ΔΚΚ) και με τον N. 3149/2003 ΦΕΚ 141 τ.Α΄ εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση τους από τον κρατικό προϋπολογισμό και σκοπό είχαν την διαχείριση αυτών των πιστώσεων για τα λειτουργικά έξοδα των σχολικών κτηρίων.

  Από 1/1/2011 και μετά , καταργήθηκε η απευθείας χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών μέσω των ΟΤΑ (με κατανομές από τις δημοτικές επιτροπές παιδείας) και η τακτική τους χρηματοδότηση γίνεται από τους ΚΑΠ σε ποσοστό ίσο με αυτό που τους αντιστοιχούσε την 31/12/2010 .

  Άρα το φαινόμενο αυτό είναι μια κρυφή χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών , κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 38 του ν. 4257/2014 , με το οποίο μπορούν οι ΟΤΑ να χρηματοδοτούν εκτάκτως τις σχολικές επιτροπές.

  ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΛΗΜΜΑ

  Όταν όμως πρέπει να εκδοθεί το ΧΕΠ για λογιστική τακτοποίηση της εκκαθάρισης της ΔΕΗΕΕ , για να μην είναι ακάλυπτο το ταμείο , πρέπει να γραφθεί στο ΧΕΠ πηγή χρηματοδότησης «Ανταποδοτικά» , αλλιώς ο ταμίας θα έχει αδικαιολόγητο πλεόνασμα σε σχέση με το γραμμάτιο είσπραξης .

  Αυτό θα προκύψει εύκολα σε έναν κατασταλτικό έλεγχο από το ελεγκτικό συνέδριο και τότε γεννάται το ερώτημα , ποιος έχει την ευθύνη ! …

  ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  Πως θα αντιμετωπίσουν οι υπηρεσίες ένα τέτοιο πρόβλημα ,όταν μάλιστα έχουν απέναντί τους τις διοικήσεις ;

  Πριν αρκετό καιρό ήταν στην διαβούλευση (Ιούνιος 2015) ο νόμος «για την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου ΟΤΑ κλπ) σχετική διάταξη στο άρθρο 38 , επέβαλε την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε δόσεις με απόφαση δημοτικού συμβουλίου .(Ακόμα είναι σχέδιο νόμου)

  Η υπηρεσία πρέπει αρχικά να κάνει εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο να καθορίσει ή όχι την επιστροφή των αρχεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε δόσεις.

  Αν παρέλθει εύλογο χρονικό διάστημα (το επόμενο συμβούλιο) και δεν συζητηθεί , αμέσως υποβάλλεται και δεύτερη εισήγηση , αλλά αυτή την φορά με κοινοποίηση στην αρχή εποπτείας ΟΤΑ (αποκεντρωμένη) και τον επίτροπο του ελεγκτικού συνεδρίου (ως φυσικό ελεγκτή) .

  Συνάμα με εξώδικο πρέπει να κληθεί η ΔΕΗΕΕ να προσκομίσει τα έγγραφα με τα οποία έκανε αυτό τον συμψηφισμό ώστε να φανεί αν λειτούργησε αυθαίρετα ή όχι και αν λειτούργησε αυθαίρετα , πρέπει οι υπηρεσίες να εισηγηθούν στην Οικονομική επιτροπή διορισμό δικηγόρου για υποβολή μήνυσης και αγωγής .

  Φυσικά θα συνεχίσουν να κάνουν λογιστική τακτοποίηση έχοντας στα δικαιολογητικά των ΧΕΠ όλα τα έγγραφα και τις ενέργειες που έκαναν , ώστε στον κατασταλτικό έλεγχο να τύχουν τουλάχιστον της συγγνωστής πλάνης.

  Με το παραπάνω άρθρο 68 , το ανωτέρω περιγραφόμενο πρόβλημα και οι συγκρούσεις , δεν λύνονται και ίσα-ίσα που εντείνονται , γιατί στα ήδη μικρά έσοδα των σχολικών επιτροπών θα προστεθούν και άλλα αναπάντεχα .

  ΕΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

  Να τροποποιηθεί το ΆΡΘΡΟ 68 και να αφήνεται ελεύθερο το κάθε δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει αν το ηλεκτρικό ρεύμα των σχολικών κτηρίων θα καταβάλλεται από τα ανταποδοτικά τέλη , ως δημοτικά κτήρια που είναι και κυρίως τα γυμναστήρια που χρησιμοποιούνται και από τον Δήμο , ως μέρος του κόστους της υπηρεσίας φωτισμού .

 • Να τροποποιηθεί το ΆΡΘΡΟ 68 και να αφήνεται ελεύθερο το κάθε δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει αν το ηλεκτρικό ρεύμα των σχολικών κτiρίων θα καταβάλλεται από τα ανταποδοτικά τέλη, ως δημοτικά κτiρια που είναι και κυρίως τα γυμναστήρια που χρησιμοποιούνται και από τον Δήμο, ως μέρος του κόστους της υπηρεσίας φωτισμού .