Άρθρο 61 Διπλογραφικό Σύστημα στα Νομικά Πρόσωπα Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στους Ο.Τ.Α. β’ βαθμού.

1. Το άρθρο 33 του ν. 4257/2014 (Α΄ 93) αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«Οι διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 (Α’ 302) που ισχύουν για τους δήμους, περί του Διπλογραφικού Συστήματος Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής – Κοστολόγησης, εφαρμόζονται αναλόγως και για τα δημοτικά ιδρύματα και τις κοινωφελείς επιχειρήσεις, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τους συνδέσμους αυτών, εξαιρουμένων των σχολικών επιτροπών. Στην περίπτωση που οι ανωτέρω φορείς δεν διαθέτουν υπάλληλο με την απαιτούμενη άδεια λογιστή και η ταμειακή υπηρεσία τους ασκείται από τους δήμους που τους έχουν συστήσει, οι τελευταίοι αναλαμβάνουν και την τήρηση του Λογιστικού τους Σχεδίου. Σε περίπτωση έλλειψης ή αδυναμίας του προσωπικού του δήμου να αναλάβει αυτή την υποχρέωση, η οποία βεβαιώνεται από την οικεία Οικονομική Επιτροπή, έπειτα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών, το νομικό πρόσωπο δύναται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη-λογιστή κάθε εργασία για την τήρηση του Λογιστικού του Σχεδίου, κατ’ αναλογία και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 209 του ν .3463/2006 (Α ́ 114). Ομοίως, μπορεί να προσφύγει στις ίδιες διατάξεις, όταν έχει ίδια ταμειακή υπηρεσία, αλλά δεν διαθέτει προσωπικό με τα ως άνω απαιτούμενα τυπικά προσόντα. Με την πρώτη τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. καθίσταται υποχρεωτική η περίληψη αντίστοιχων θέσεων για κάλυψη των σχετικών αναγκών, ενώ και στην πρώτη προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού, περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και κατά προτεραιότητα, η κάλυψη των σχετικών κενών θέσεων. Στην παρούσα περιλαμβάνονται και οι ήδη πραγματοποιηθείσες αναθέσεις».
2. Για τις ανάγκες τήρησης του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου (διπλογραφικού συστήματος), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Π.Δ. 315/1999 (Α’ 302), οι Περιφέρειες δύνανται να αναθέτουν σε εξωτερικούς συνεργάτες, που διαθέτουν τα απαιτούμενα από τον νόμο προσόντα ή σε λογιστικά γραφεία που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις, την οργάνωση και υποστήριξη των λογιστικών και οικονομικών Υπηρεσιών τους, τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών τους καθώς και τη διεξαγωγή κάθε εργασίας απαραίτητης για την εφαρμογή του ανωτέρω σχεδίου. Αναθέσεις, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, μπορούν να γίνονται: α Σε κάθε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας πλήρους και λυσιτελούς εφαρμογής του Διπλογραφικού Συστήματος, οφειλόμενης είτε στο ότι δεν υπηρετεί στην εκάστοτε Περιφέρεια προσωπικό με τα κατάλληλα τυπικά ή και ουσιαστικά προσόντα είτε στο ότι ο αριθμός των λοιπών υπαλλήλων δεν καλύπτει τις αντίστοιχες οργανικές θέσεις της οικείας υπηρεσίας. Τη σχετική αδυναμία διαπιστώνει η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας. Με την πρώτη τροποποίηση του Ο.Ε.Υ., καθίσταται υποχρεωτική η περίληψη αντίστοιχων θέσεων για κάλυψη των σχετικών αναγκών, ενώ και στην πρώτη προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και κατά προτεραιότητα η κάλυψη των σχετικών κενών θέσεων. β) Από την έναρξη ισχύος της παραγράφου 11 του άρθρου 268 «Προγραμματισμός, Προϋπολογισμός – Λογιστικό Σύστημα Περιφερειών» του ν. 3852/2010, που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 (Α’ 138). Στην παρούσα περιλαμβάνονται και οι ήδη πραγματοποιηθείσες αναθέσεις.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 16:32 | Σταύρος Λιάππης

  Εάν κάποιος θέλει πραγματικά να διατυπώσει παρατηρήσεις επί του συγκεκριμένου άρθρου νομίζω πρέπει να περιορισθεί απλά στην πρόταση για ολική απόσυρσή του.

  Αιτιολόγηση απόρριψης του άρθρου

  Το υπό συζήτηση άρθρο καθιερώνει τη διπλογραφική μέθοδο στα ΝΠΔΔ, συνδέσμους ιδρύματα κοινωφελείς επιχειρήσεις των ΟΤΑ. Επί της αρχής η λογική είναι σε σωστή κατεύθυνση….. Αλλά…..αν η ταμειακή υπηρεσία ασκείται από το οικείο Δήμο την τήρηση του Διπλογραφικού συστήματος αναλαμβάνει ο τελευταίος.

  Ερωτήματα

  Βάσει ποιας θεωρητικής και πρακτικής παραδοχής η εφαρμογή του Διπλογραφικού συστήματος σχετίζεται με την ταμειακή υπηρεσία των ΟΤΑ; Δεν γνωρίζουν οι συντάκτες του άρθρου ότι η ύπαρξη ή όχι ταμειακής υπηρεσίας στους ΟΤΑ δεν ασκεί καμία επιρροή στην εφαρμογή του Διπλογραφικού συστήματος είτε στον Δήμο είτε στα ΝΠΔΔ των ΟΤΑ ; Δεν γνωρίζουν ότι τα προηγούμενα χρόνια εφαρμόστηκε διπλογραφική μέθοδος σε ΟΤΑ χωρίς ταμειακή υπηρεσία ; Δεν εγινε το ίδιο και σε ΝΠΔΔ προαιρετικά;; ΄Αραγε γιατί ο συσχετισμός; Μόνο σε παντελή άγνοια αντικειμένου μπορεί να το αποδώσει κανείς….

  Αλλά και επί της ουσίας….

  Δεν γνωρίζουν οι συντάκτες αυτού του άρθρου ότι στις ταμειακές υπηρεσίες(όχι στη Δ/νση Οικονομικού) των ΟΤΑ δεν υπηρετεί σήμερα Λογιστής Α΄τάξης;
  Και δεν σταματάει εδώ. Συνεχίζει….
  «Με την πρώτη τροποποίηση του ,,,,,,,υποχρεωτικά να προβλεφτεί θέση λογιστή Α΄τάξης και στην πρώτη προκήρυξη θέσης να καλυφτεί»!! Η σπουδή και προτροπή που επιδεικνύεται παραπάνω είναι ακατανόητη….

  Γιατί…..

  Έπρεπε να είναι γνωστό στους συντάκτες του άρθρου ότι στους Καλλικράτειους ΟΤΑ έχουν δημιουργηθεί ΝΠΔΔ μετά από συνενώσεις. Σήμερα υπάρχουν αρκετά που έχουν προϋπολογισμό 100.000 ευρώ και ακόμα παρακάτω.
  ΄Αρα τι προτρέπει το άρθρο ότι τον Γενάρη που κατατίθεται το πρόγραμμα των προσλήψεων πρώτη προτεραιότητα θα είναι η πρόσληψη Λογιστή τάξης που θα απορροφήσει τα ο 20% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τους; ΄Όταν με εξωτερική συνεργασία και περίπου κατά 50% χαμηλότερο τίμημα μπορεί να παραχθεί ποιοτικότερο αποτέλεσμα; Η περαιτέρω αδικαιολόγητη εμμονή να καλύψουν τις θέσεις με Λογιστές α΄ τάξης φορτώνει τους προϋπολογισμούς τους με δυσβάστακτες πιστώσεις είναι ανεξήγητη….

  Και εν πασει περιπτώσει τόσα χρόνια το ΥΠΕΣ δεν έδειξε την ίδια ευαισθησία στην κάλυψη των θέσεων των τεχνικών υπηρεσιών που ισχυριζονται ότι δεν διαθέτουν εξειδικευμένα στελέχη ή δήλωνουν αδυναμία εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων τους. Κατ αυτόν τον τρόπο εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σπαταλήθηκαν σε αναθέσεις μελετών σε εργολαβικές εταιρείες λόγω του ότι πτυχιούχοι του Πολυτεχνείου δεν μπορούσαν να εκπονήσουν……..και η σπατάλη συνεχίζεται και σήμερα. Ανασύρω στη μνήμη μου την καταγγελία του Δ. Παπαδημουλη για το 7πλασιο κόστος των δημόσιων έργων – άρα και των δημοτικών – στη χώρα μας σε σχέση με τον κοινοτικό μέσο όρο…Στην περίπτωση αυτή σιωπή…. Η αρχή της οικονομικότητας η καλύτερα η ανάλυση κόστους οφέλους αγνοείται και ηθελημένα και προκλητικά…. Βλέπετε τα στοιχήματα εδώ είναι υψηλότερα…. (Φυσικά δεν αναφέρομαι στη σημερινή ηγεσία του ΥΠΕΣ γι΄αυτό).

  Ακόμα παρακάτω το υπό συζήτηση άρθρο υποχρεώνει και τις κοινωφελείς επιχειρήσεις να εφαρμόσουν το ΠΔ 315/99…Με βάση ποια λογική; Ποια ανάλυση έκρινε μη επαρκές το Γενικο Λογιστικό Σχέδιο και προκρίνει το ΠΔ 315/99 όταν το καθεστώς των επιχειρήσεων αυτών είναι ιδιωτικού δικαίου και δεν έχει πλήρη εφαρμογή το Δημόσιο Λογισμικό. Περαιτέρω μπαίνοντας στη λογική των συντακτών του άρθρου γιατί περιορίζουν τα γραφόμενα τους στις κοινωφελείς επιχειρήσεις και δεν το επεκτείνουν και στις Μονομετοχικές ή και στις επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης;

  Μετά από όλα τα παραπάνω προτείνω την ολική απόσυρση του αποσπασματικού και παντελώς αλλόκοτου άρθρου και η αντικατάσταση του από νέα διάταξη που αντιμετωπίζει ολοκληρωμένα το πρόβλημα και στους ΟΤΑ Α ΚΑΙ Β Βαθμού και στα νομικά τους πρόσωπα…..

  Σύντομη αιτιολόγηση της πρότασης….

  Με το ΠΔ 315/99 καθιερώθηκε στους ΟΤΑ α΄βαθμού η διπλογραφική μέθοδος αποτύπωσης των οικονομικών συναλλαγών και καταργήθηκε η μέχρι τότε μονογραφική που επέβαλλαν οι διατάξεις του ούτως ή άλλως απαρχαιωμένου και παρωχημένου Δημόσιου λογιστικού. Όμως υπήρχε ένα βασικό πρόβλημα. Ο υπηρεσιακός μηχανισμός των ΟΤΑ είχε εμφανή αδυναμία να εφαρμόσει τις διατάξεις του ΠΔ 315/99 δεδομένου ότι στις οικονομικές υπηρεσίες δεν υπηρετούσαν Λογιστές πτυχιούχοι οικονομικών σχολών που γνωρίζουν σε βάθος τη διπλογραφική μέθοδο (ούτε σήμερα υπηρετούν τέτοιοι με λιγοστές εξαιρέσεις).Υπεγράφησαν συμβάσεις με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες συμβούλους οι οποίοι προσπάθησαν να ολοκληρώσουν την εφαρμογή του νόμου αλλά με πάρα πολλές δυσκολίες διότι δεν υπήρχε γνώση του αντικειμένου από τις υπηρεσίες των δήμων.
  Ο γράφων είναι ένας από τους εμπειρογνώμονες συμβούλους που με 5-6 άλλους συναδέλφους δημιουργήσαμε αυτό που σήμερα ονομάζεται «Διπλογραφικό σύστημα ΟΤΑ» . Μάλιστα αρθρογραφήσαμε και στον δημοτικό τύπο της εποχής (περίπου 2000-2001) όπου ζητήσαμε τη στελέχωση των οικονομικών υπηρεσιών των δήμων με Οικονομολόγους Λογιστές με ουσιαστικά προσόντα όσον αφορά τη γνώση της διπλογραφικής μεθόδου. Το 2004 εγιναν προσληψεις Λογιστων ένας σε κάθε δήμο άνω των 5.000 παρόλο που ο νομός…. θεωρούσε απαραίτητους δύο λογιστές για δήμους άνω των 10.000 κατοίκων. Με κατοπινές αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου θεωρήθηκε μη νόμιμη η προσφυγή σε εμπειρογνώμονες συμβούλους με τη δικαιολογία ότι διέθεταν οι ΟΤΑ λογιστές πλέον…..Έκτοτε για το θέμα της προσφυγής σε συμβουλευτική υποστήριξη ψηφίστηκαν αρκετές διατάξεις ωστόσο οι ερμηνευτικές αμφιβολίες παραμένουν…

  Διατείνομαι το εξής: Σήμερα υπάρχουν Δήμοι όπου η οικονομική υπηρεσία αριθμεί 40 ή 50 ή 60 διοικητικούς κατά βάση υπαλλήλους στους οποίους περιλαμβάνεται ένας Λογιστής α΄τάξης…….. Αν κάποιος ισχυρίζεται ότι με αυτό το δυναμικό θα έχουμε ολοκληρωμένη εφαρμογή του Διπλογραφικού συστήματος ή είναι ολικά άσχετος ή δεν θέλει να συνεννοηθούμε….

  Προτείνω κατά συνέπεια την αντικατάσταση του συγκεκριμένου άρθρου και παρ ολο που η προσωπική μου γνωμη είναι διαφορετική… Εν τούτοις η παρακάτω λιτή και σαφής δίχως παρερμηνείες διατύπωση είναι δυνατόν να αποτελέσει κοινό τόπο όλων των απόψεων….

  Νομοτεχνική διατύπωση:

  Οι αυτοδιοικητικές οντότητες α και β΄βαθμού τα νομικά τους πρόσωπα, οι σύνδεσμοι και τα ιδρύματά τους εφαρμόζουν τη διπλογραφική μέθοδο αποτύπωσης των οικονομικών τους συναλλαγών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 315/99.

  Δύνανται να προσφύγουν σε εξωτερική συμβουλευτική υποστήριξη στις εξής περιπτώσεις :

  α) Οι ΟΤΑ α΄βαθμού άνω των 10.000 κατοίκων και οι αιρετές περιφέρειες β΄βαθμού όταν στο δυναμικό τους δεν περιλαμβάνονται 2 Λογιστές Α΄τάξης.

  β) Οι ΟΤΑ α΄βαθμού μέχρι των 10.000 κατοίκων όταν στο δυναμικό τους δεν περιλαμβάνεται ένας Λογιστής Α΄τάξης.

  γ)Τα ΝΠΔΔ, σύνδεσμοι και ιδρύματα της Αυτοδιοίκησης όταν στο δυναμικό τους δεν περιλαμβάνεται ένας Λογιστής Α΄τάξης.

  δ) Όταν στις περιπτώσεις α,β,γ, υπάρχει αδυναμία εφαρμογής του ΠΔ 315/99. Η αδυναμία διαπιστώνεται αποκλειστικά από τους κατά περίπτωση Διατακτες των φορέων της Αυτοδιοίκησης.

  Κάθε άλλη διάταξη που αναφέρεται σε προσφυγή σε εξωτερική συμβουλευτική υποστήριξη για εφαρμογή του ΠΔ 315/99 καταργείται.

 • 28 Αυγούστου 2016, 13:27 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΡΑΤΣΙΔΗΣ

  Ενώ στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου, οι κοινωφελείς επιχειρήσεις δεν συμπεριλαμβάνονται σωστά κατά την άποψη μου, στους φορείς που θα πρέπει υποχρεωτικά να εφαρμόσουν το ΠΔ 315/1999, στο σχέδιο νόμου συμπεριλαμβάνονται. Είναι αβλεψία ή κάτι άλλο?

 • 28 Αυγούστου 2016, 10:27 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΡΑΤΣΙΔΗΣ

  Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις των Δήμων εξακολουθούν να είναι ΝΟΜΙΚΆ ΠΡΌΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 252 του νόμου 3463/2006. Αυτό σημαίνει ότι και το λογιστικό σχέδιο τους πρέπει να έχει αναφορά στο λογιστικό σχέδιο του ιδιωτικού τομέα(ν. 4308/2014 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Η λογιστική των κοινωφελών επιχειρήσεων ως ΝΠΙΔ έχει βασικές διαφορές σε σχέση με την λογιστική του δημοσίου τομέα(ΟΤΑ-ΝΠΔΔ. Τυχόν υποχρέωση εφαρμογής του ΠΔ 315/1999 στις κοινωφελείς επιχειρήσεις θα δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα εφαρμογή, διότι το να προσπαθείς να συγκεράσεις το ιδιωτικό λογιστικό με το δημόσιο λογιστικό θα προσθέσει και άλλα προβλήματα στην λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών, όπως ήδη υπάρχουν στην πράξη. Άρα κατά την άποψη μου πρέπει να εφαρμοστεί ο ν.4308/2014.Τέλος δεν αιτιολογείται επαρκώς γιατί αυτή η αλλαγή και γιατί ενώ και οι ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ(ΔΕΥΑ) είναι ΝΠΙΔ, δεν αλλάζει το λογιστικό σχέδιο.