Άρθρο 91 Λύση Δ.Ε.Υ.Α.

Στο άρθρο 1 του ν. 1069/1980 (Α’ 191) προστίθεται παρ.4, ως εξής:
«Η Δ.Ε.Υ.Α. μπορεί να λυθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με ενισχυμένη πλειοψηφία των ¾ του συνόλου των μελών του και πράξη του Συντονιστή ή του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τα άλλα, ισχύει το άρθρο 262 του ν.3463/2006».