Άρθρο 31 Μεταφορά προσωπικού στους Ο.Τ.Α.

1.Η παράγραφος 5 του άρθρου 241 του ν.3463/2006 (Α’ 114), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. α. Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, οι νομικοί σύμβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής, που υπηρετούν στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ και τα οποία καταργούνται, καθίστανται αυτοδικαίως προσωπικό του οικείου δήμου, με την ίδια σχέση εργασίας και έμμισθη εντολή. Το προσωπικό αυτό καταλαμβάνει κενές οργανικές θέσεις, αντίστοιχες της κατηγορίας, του κλάδου/ ειδικότητας του και αν δεν υπάρχουν κατατάσσεται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες στην πρώτη τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας θα προβλεφθούν ως οργανικές. Οι δημιουργούμενες θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου παραμένουν προσωποπαγείς και καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιοδήποτε τρόπο. Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει το ίδιο θέμα καταργείται».
β. Δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής των ανωνύμων εταιρειών των ΟΤΑ, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος βρίσκονται σε διαδικασία λύσης ή εκκαθάρισης ή έχουν λυθεί και τεθεί σε εκκαθάριση, μεταφέρονται με αίτησή τους σε ΟΤΑ που συμμετείχε στο κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας, σε κενή οργανική θέση, με σχέση έμμισθης εντολής, κατόπιν απόφασης του οικείου δημοτικού συμβουλίου.
γ. Δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής διαδημοτικών ή αμιγών επιχειρήσεων του Π.Δ.410/1995, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος βρίσκονται σε διαδικασία λύσης ή εκκαθάρισης ή έχουν λυθεί και τεθεί σε εκκαθάριση, μεταφέρονται με αίτησή τους στον οικείο δήμο σε κενή οργανική θέση με σχέση έμμισθης εντολής, κατόπιν απόφασης του οικείου δημοτικού συμβουλίου.
δ. Συμβάσεις μίσθωσης έργου, που έχουν συναφθεί από τα καταργούμενα νομικά πρόσωπα, εκτελούνται από τον οικείο δήμο, μέχρι τη λήξη τους.
2. Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς ή προγράμματα που επιδοτούνται από εθνικούς πόρους και υλοποιούνται από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των ΟΤΑ ή που υλοποιούνταν από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των ΟΤΑ τα οποία καταργήθηκαν, μπορεί να υπαχθούν στον οικείο δήμο που αναλαμβάνει τα προγράμματα ή την εκπλήρωση των σκοπών του καταργούμενου ΝΠΔΔ, εφόσον προβλέπεται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση εκάστου προγράμματος ως δυνητικός φορέας υλοποίησης των σχετικών υπηρεσιών ο δήμος. Η υπαγωγή των προγραμμάτων στο δήμο, γίνεται με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου. Τα υπαχθέντα προγράμματα, συνεχίζουν να υλοποιούνται από τον οικείο δήμο, ο οποίος θεωρείται καθολικός διάδοχος ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτά, στα οποία περιλαμβάνονται και όσα απορρέουν από συμβάσεις μίσθωσης έργου ή συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίες, όπου τούτο απαιτείται, συνεχίζονται μέχρι τη λήξη τους. Οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανανεώνονται ή παρατείνονται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 21 του ν.2190/1994, όπως ισχύει. Η υπαγωγή των προγραμμάτων στο δήμο ισχύει από την κατάργηση του ν.π.δ.δ. ή από 1/7/2016, όπου συντρέχει περίπτωση.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2016, 17:39 | Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ των ΟΤΑ

  Θεωρούμε ότι η παρούσα διάταξη πρέπει να αφορά και το προσωπικό των ΝΠΙΔ των ΟΤΑ, τόσο για λόγους ίσης μεταχείρισης όσο και για την διασφάλιση των θέσεων εργασίας των εργαζομένων.

 • 3 Σεπτεμβρίου 2016, 12:47 | Παρασκευή

  Για το προσωπικό των ΝΠΙΔ των ΟΤΑ δυστυχώς δεν υπάρχει αντίστοιχη ρύθμιση!! Για ποιό λόγο?? Υπάλληλοι Β Κατηγορίας, όμηροι, είναι οι υπάλληλοι αυτοί???

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 13:18 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΣΔΑ

  Είναι ξεκάθαρο ότι σε περίπτωση κατάργησης των ΝΠΔΔ των ΟΤΑ, οι εργαζόμενοι που υπηρετούν σε αυτά καθίστανται αυτοδικαίως προσωπικό του οικείου δήμου με την ίδια σχέση εργασίας. Επειδή είναι γνωστό ότι οι Σύνδεσμοι ΟΤΑ αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), θα πρέπει αντίστοιχα και οι εργαζόμενοι οι οποίοι ανήκουν σε αυτούς να ενταχθούν στο ίδιο πλαίσιο προστασίας και να ισχύσει το ίδιο καθεστώς με τους εργαζόμενους στα ΝΠΔΔ των ΟΤΑ.

  Γι’ αυτό το λόγο, πρέπει να προστεθεί η παρακάτω διάταξη στο άρθρο 31 του σχεδίου νόμου «Αυτοτελής υπηρεσία εποπτείας Ο.Τ.Α., ρύθμιση θεμάτων Ο.Τ.Α. και άλλες διατάξεις», ως εξής:
  2) Η παράγραφος 4 του άρθρου 250 του Ν.3463/2006(Α’ 114) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
  4. To προσωπικό που υπηρετεί στους Συνδέσμους, που διαλύονται, μεταφέρεται αυτοδικαίως και κατανέμεται με την ίδια σχέση εργασίας που είχε, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης στους ΟΤΑ που αποτελούσαν το Σύνδεσμο. Η κατανομή στους ΟΤΑ και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα καθορίζεται με την απόφαση διάλυσης του Συνδέσμου. Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, οι νομικοί σύμβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής που υπηρετούν στο Σύνδεσμο ΟΤΑ που καταργείται καθίστανται αυτοδικαίως προσωπικό των οικείων δήμων με την ίδια σχέση εργασίας και έμμισθη εντολή. Το προσωπικό αυτό καταλαμβάνει κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχες της κατηγορίας του κλάδου/ ειδικότητας του και αν δεν υπάρχουν κατατάσσεται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις οι οποίες στην πρώτη τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας θα προβλεφτούν ως οργανικές. Οι δημιουργούμενες θέσεις με σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου παραμένουν προσωποπαγείς και καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιοδήποτε τρόπο. Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει το ίδιο θέμα καταργείται.

  ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΣΔΑ

 • ΘΕΜΑ: Πρόταση του Δήμου Ξηρομέρου για το προσωπικό των ΤΟΕΒ.

  Κύριε Υπουργέ,
  Ο Δήμος Ξηρομέρου στα πλαίσια της διαβούλευσης του παρόντος σχεδίου νόμου «Αυτοτελής υπηρεσία εποπτείας Ο.Τ.Α., ρύθμιση θεμάτων Ο.Τ.Α. και άλλες διατάξεις», προτείνει όπως στο άρθρο 31, παρ. 1 να συμπεριληφθεί και η παρακάτω διάταξη που αφορά το προσωπικό των ΤΟΕΒ που δεν λειτουργούν, οδεύουν προς διάλυση ή καταργούνται.

  ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ
  Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, το οποίο υπηρετεί στους οργανισμούς εγγείων βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) που δεν λειτουργούν, οδεύουν προς διάλυση ή καταργούνται, καθίστανται προσωπικό του οικείου Δήμου ή Δ.Ε.Υ.Α., ύστερα από απόφαση του Συλλογικού Οργάνου, με την ίδια σχέση εργασίας.
  Το προσωπικό αυτό καταλαμβάνει κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχες της κατηγορίας, του κλάδου ειδικότητας του και αν δεν υπάρχουν κατατάσσετε σε συνιστάμενες προσωποπαγής θέσεις, οι οποίες στην πρώτη τροποποίηση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας θα προβλεφθούν ως οργανικές.
  Οι δημιουργούμενες θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου παραμένουν προσωποπαγής και καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιοδήποτε τρόπο.

  Ο Δήμαρχος
  Γαλούνης Ερωτόκριτος

 • Οι μικροί δήμοι αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα νομικής συμβουλευτικής κάλυψης.
  Ιδιαίτερα στα νησιά όπου η εύρεση δικηγόρου στην έδρα τους είναι αδύνατη, θα εξυπηρετούσε η εύρεση τρόπου νομικής συμβουλευτικής κάλυψης με σύμβαση ορισμένου χρόνου.