Άρθρο 75 Τακτοποίηση οικονομικών εκκρεμοτήτων των Ο.Τ.Α. προς το Τ.Π.Δ.

H παράγραφος 3 του άρθρου 81 του ν. 4316/2014, αντικαθίσταται, ως εξής:
1. «Τα πάσης φύσεως υφιστάμενα χρεωστικά ανοίγματα των δήμων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.), όπως εμφανίζονται στα λογιστικά τους βιβλία κατά το διάστημα που η ταμειακή τους διαχείριση ασκείτο από το αρμόδιο Γραφείο Παρακαταθηκών και μέχρι τη σύσταση της ίδιας ταμειακής υπηρεσίας, βεβαιωμένα ή μη, τα οποία δεν έχουν ρυθμιστεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (1γ) του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μπορεί να ρυθμιστούν με συνομολόγηση ισόποσων δανείων από το Τ.Π.Δ., χωρίς τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 264 του ν. 3852/2010, εντός νέας αποκλειστικής προθεσμίας έως 31.12.2016, εφόσον έχει υποβληθεί το σχετικό αίτημα, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών, από τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης, με όρους και προϋποθέσεις που θα καθορισθούν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π.Δ.».
2. «Σε περίπτωση αδυναμίας συνομολόγησης δανείου από οποιοδήποτε αιτία, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π.Δ., το ποσό του χρεωστικού ανοίγματος εξοφλείται υποχρεωτικά σε είκοσι (20) ισόποσες ετήσιες δόσεις, με ημερομηνία καταβολής κάθε δόσης μέχρι την 30η Απριλίου κάθε έτους, αρχής γενομένης από την 30η Απριλίου 2017, χωρίς την επιβάρυνση επιπλέον τόκων και πρόσθετων επιβαρύνσεων».