Άρθρο 131 Διάθεση προϊόντων από τη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων

1. Τα προϊόντα που παράγονται από τη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.), μπορούν να διατίθενται προς πώληση από τους, κατά περίπτωση, αρμόδιους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, καθώς και τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα και συνδέσμους που υπάγονται σε αυτούς, α) στο Δημόσιο, β) σε άλλους Ο.Τ.Α., γ) σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., δ) σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ε) σε οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, στ) σε επιχειρήσεις – νομικά πρόσωπα κάθε μορφής του ιδιωτικού τομέα.
2. Η απόφαση πώλησης και ο καθορισμός της τιμής πώλησης λαμβάνεται κατά πλειοψηφία από το Περιφερειακό ή Δημοτικό ή Διοικητικό Συμβούλιο ή, στην περίπτωση των νομικών προσώπων που διαχειρίζονται στερεά απόβλητα, από την οικεία Εκτελεστική Επιτροπή, ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής ή της Οικονομικής Υπηρεσίας ανά περίπτωση, στην οποία θα καθορίζονται οι ποσότητες, το είδος και οι προτεινόμενες τιμές πώλησης των προϊόντων. Η Οικονομική Επιτροπή, για τη σύνταξη της εισήγησής της, λαμβάνει υπόψη την τεχνική έκθεση της Υπηρεσίας καθαριότητας, σχετικά με τις ποσότητες και τα χαρακτηριστικά των υπό διάθεση προϊόντων. Ο καθορισμός της τιμής, πραγματοποιείται, κατόπιν έρευνας αγοράς. Οι τιμές μπορούν να επανακαθορίζονται, μέσω της ανωτέρω διαδικασίας, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, ακόμα και για ποσότητες προϊόντων, για τις οποίες έχει επαναληφθεί η διαδικασία.
3. Η σειρά προτεραιότητας για την αγορά των προϊόντων, θα καθορίζεται από τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης του ενδιαφερομένου, η οποία απευθύνεται στον Ο.Τ.Α. ή το νομικό πρόσωπο ή σύνδεσμο που διαθέτει το προϊόν και στην οποία αναγράφεται υποχρεωτικά, η ποσότητα που επιθυμεί να αγοράσει.
4. Τα έσοδα από την πώληση των ανωτέρω αγαθών εγγράφονται στον προϋπολογισμό του οικείου Ο.Τ.Α. ή νομικού προσώπου ή συνδέσμου, στον κωδικό «1693: Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών».

  • 3 Σεπτεμβρίου 2016, 15:13 | ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

    Πολύ καλή η πρόβλεψη μιά και τωρα με τα τοπικά Σχέδια θα προκείπτουν υλικά προς πώληση. τα έσοδα θα πρέπει να πάν στην καθαριότητα για να μειώνονται τα ανταποδοτικά τέλη, και να γίνεται κίνητρο για ανακύκλωση – επανάχρηση.