Άρθρο 73 Τροποποίηση της παρ. 1α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87)

Το εδάφιο α της παρ. 1.α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 ( Α’ 87) τροποποιείται, ως εξής:
«1.α. Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους, καθώς και για την υλοποίηση προμηθειών κάθε είδους, οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσμοι δήμων, οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι φορείς, καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία συμμετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, οι επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα δημοτικά και περιφερειακά ιδρύματα, καθώς και κοινωφελή ιδρύματα και κληροδοτήματα και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία περιλαμβάνονται και τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, μεταξύ τους ή και με φορείς του δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, μεμονωμένα ή από κοινού».

  • 1 Σεπτεμβρίου 2016, 12:22 | Σωκράτης

    να προστεθεί η δυνατότητα σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων και στις Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Επιχειρήσεις που έχουν συστήσει οι ΟΤΑ

  • 31 Αυγούστου 2016, 16:02 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ

    Στο παρόν άρθρο και στο κείμενο που τροποποιεί το εδάφιο α της παρ.1 του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, στην 6η σειρά να προστεθεί η λέξη «Δήμοι» και «ΦΟΔΣΑ» και άρα το κείμενο να διαμορφωθεί ως εξής: «… συμμετέχουν ή συνιστούν οι Δήμοι, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, οι επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι ΦΟ.Δ.Σ.Α., …..»