Άρθρο 93 Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών Δ.Ε.Υ.Α. προς τον οικείο Δήμο.

1. Οι από οποιαδήποτε αιτία βεβαιωθείσες ληξιπρόθεσμες οφειλές της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης προς τον οικείο Δήμο απαλλάσσονται προσαυξήσεων και προστίμων. Οι τυχόν προσαυξήσεις και πρόστιμα που έχουν βεβαιωθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος διαγράφονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
2. Η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της παρούσης παραγράφου μπορεί να ρυθμίζεται σε πολλαπλές ισόποσες δόσεις, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην απόφαση αυτή ορίζεται ο αριθμός των δόσεων και η περιοδικότητά τους. Ο συνολικός χρόνος αποπληρωμής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα έτη.
3. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δήμου προς την Δ.Ε.Υ.Α., που προέρχονται από την τιμολόγηση των υπηρεσιών της αρμοδιότητάς της, μπορεί να συμψηφίζονται με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της Δ.Ε.Υ.Α. προς το Δήμο. Για την εφαρμογή του συμψηφισμού υποβάλλει πρόταση το διοικητικό συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. και αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο. Τυχόν καταβληθείσες προσαυξήσεις και πρόστιμα συμψηφίζονται και αφαιρούνται από το τελικό ποσό.