Άρθρο 39 Θέματα εργαζομένων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού

1. Στις ρυθμίσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 4368/2016, υπάγονται και οι Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού.
2. Στο τέλος του δεύτερου (β΄) εδαφίου της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου (ΣΤ1) της παραγράφου (ΣΤ΄) του ν. 4093/2012 (Α` 222), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Ομοίως εξαιρούνται και οι διορισμοί σε θέσεις κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, για τους οποίους απαιτείται απόφαση κατανομής της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010».
3. Κενές θέσεις μονίμου προσωπικού κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) σε υπηρεσίες καθαριότητας ή τεχνικών υπηρεσιών (εργάτες) των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού και νοσηλευτικών ιδρυμάτων μπορούν να καλύπτονται και από πολίτες που μέχρι σήμερα δεν είχαν τη δυνατότητα εργασιακής απασχόλησης, λόγω της μη κατοχής των προβλεπόμενων εκ του άρθρου 25 του Π.Δ. 50/2001 (Α’ 39) προϋποθέσεων «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως ισχύει, να συμμετέχουν σε προκηρύξεις για την κάλυψη θέσεων εργασίας. Εκκρεμούσες για το λόγο αυτό μετατροπές συμβάσεων έργου και ορισμένου χρόνου σε αορίστου που προέκυψαν, μετά από δικαστικές αποφάσεις και αφορούν στους συγκεκριμένους κλάδους ολοκληρώνονται, εφόσον πληρούνται όλες οι άλλες νόμιμες προϋποθέσεις.
4. Στο άρθρο 33 του ν. 4354/2016 προστίθεται η φράση:
«Οι απόφοιτοι των σχολών που καταργήθηκαν με το νόμο 576/77 καθώς και οι απόφοιτοι των ΚΑΤΕΕ συνεχίζουν να κατατάσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια της ΤΕ κατηγορίας».
5. Η διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 26 του ν 4325/2015 (Α’ 47) τροποποιείται, ως εξής: Η φράση «με πράξη του οικείου δημάρχου» διορθώνεται στο ορθό «με πράξη του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου».

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 19:13 | Γιώργος

  Άρθρο 39
  Δίκαια λύση που το Υπουργείο Εσωτερικών κατατάσσει τους πτυχιούχους των ΚΑΤΕΕ στην ΤΕ κατηγορία γιατί δεν ΔΕ και όσο αφορά το νόμο που γράφουν οι προηγούμενοι αν και υπάρχει εμπειρία το ΤΕΙ δεν κάνει ισοτιμία και δηλώνει ότι είναι αναρμόδιο γιατί είναι ανώτατης εκπαίδευσης, υπάρχει κενό νόμου.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 16:03 | Χατζής Σωτήριος

  Σύμφωνα με το νόμο που αφορά στην παράταση που πήραν όσοι προσλήφθηκαν με την τελευταία οκτάμηνη σύμβαση στον Δήμο Θεσσαλονίκης(Τομέας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού).
  Πήραν παράταση μέχρι το τέλος του 2016 μόνο όσοι υπέγραψαν τη σύμβασή τους μέσα στο 2015. Αυτοί που προσλήφθηκαν το 2016, επειδή ήταν επιλαχόντες και ειδοποιήθηκαν από τον Δήμο με καθυστέρηση, δεν συμπεριλαμβάνονται, ενώ και αυτοί κατέθεσαν τις αιτήσεις τους το 2015 με την ίδια προκήρυξη.
  Εφόσον η καθυστέρηση στην έναρξη της εργασίας τους οφείλεται είτε στις διαδικασίες του Δήμου είτε στο ότι στην αρχική λίστα επιτυχόντων συμπεριλήφθηκαν άτομα τα οποία δεν πληρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις είναι άδικο.
  Στην ειδικότητα των εναεριτών ηλεκτρολόγων που προσλήφθηκαν 8 άτομα να παραταθούν τα 7 (εκ των οποίων το ένα παραιτήθηκε κιόλας) και ένα να μην παραταθεί γι’ αυτόν τον λόγο. Άλλωστε η αρχική ανάγκη ανθρώπινου δυναμικού για τη συγκεκριμένη ειδικότητα ήταν 8 άτομα. Τώρα θα καλυφθούν οι ανάγκες μόνο με 6 άτομα;
  Δε θα έπρεπε ο νόμος να λέει ότι παίρνουν παράταση όσοι προσλήφθηκαν με την προκήρυξη του 2015 και όχι όσοι προσλήφθηκαν το 2015; Δηλαδή αν η συγκεκριμένη προκήρυξη είχε δημοσιευτεί τον Αύγουστο και όχι τον Οκτώβριο και δεν ήταν πάνω στην αλλαγή του ημερολογιακού έτους δε θα υπήρχε κανένα πρόβλημα;

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 10:16 | ΧΡΥΣΟΥΛΑ Δ.

  Να γίνει ειδικότερη ρύθμιση και αναφορά στις άδειες των Υπαλλήλων των Περιφερειακών Ταμείων. Οι μητέρες εργαζόμενες με σχέση Εργασίας Σύμβασης Αορίστου Χρόνου στα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης να λαμβάνουν την Άδεια μητρότητας και Ανατροφής τέκνου ίδια με τις εργαζόμενες στον Δημόσιο Τομέα.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2016, 21:05 | Αφροδίτη Καρελιάδου

  Στο νομοσχέδιο αυτό πρέπει να συμπεριληφθεί διάταξη σχετικά με τα θέματα προσωπικού των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης της χώρας, και κυρίως σχετικά με την Άδεια μητρότητας / ανατροφής παιδιού και γενικότερα με τις άδειες προσωπικού. Τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και, σύμφωνα με το «Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης», που συντάχθηκε από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης το 2011, εντάσσονται ρητά μεταξύ των υπηρεσιών και φορέων εντός του Δημοσίου Τομέα. Τα περισσότερα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης της χώρας είναι στελεχωμένα με αποσπασμένους δημόσιους υπαλλήλους, το εργασιακό καθεστώς των οποίων διέπεται από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα. Τα υπόλοιπα στελέχη έχουν προσληφθεί μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ και εργάζονται με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Στον Κανονισμό Προσωπικού, που εισήχθη με την υπ’ αριθμόν 4683/1998 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 140/13-2-1998 τ. Β’) δεν γίνεται καμία αναφορά στις άδειες των υπαλλήλων και κυρίως στις άδειες μητρότητας, με αποτέλεσμα σε κάποια ΠΤΑ οι υπάλληλοι να αντιμετωπίζονται ως δημόσιοι υπάλληλοι και σε κάποια άλλα ως υπάλληλοι ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με τη βούληση των εκάστοτε διευθυντών και Προέδρων των ΠΤΑ.
  Το σημαντικότερο κενό όμως αφορά την άδεια μητρότητας, με αποτέλεσμα οι μητέρες που γέννησαν μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη να υποστούν μεγάλη αδικία. Στο δημόσιο τομέα οι μητέρες δικαιούνται να παραμείνουν μαζί με το νεογέννητο τέκνο τους σε άδεια με αποδοχές συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από τη γέννησή του. Στον ιδιωτικό τομέα, μαζί με την άδεια λοχείας, δικαιούνται την άδεια για ανατροφή παιδιού διάρκειας τρεισήμισι (3,5) μηνών, εφόσον δεν κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου, και την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας 6 μηνών από το ΟΑΕΔ (άρθρο 142 Ν.3655/2008), με την οποία ο νομοθέτης επιχείρησε να άρει την υφιστάμενη αδικία και την ανισότητα στο εργασιακό καθεστώς μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, και η άδεια μητρότητας φτάνει τους 11,5 μήνες.
  Στο κενό μεταξύ των δύο εργασιακών καθεστώτων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα βρέθηκαν οι εργαζόμενες στα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης, τα οποία από το έτος 2011 ρητά συγκαταλέγονται μεταξύ των Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα, χωρίς, ωστόσο, να καλύπτονται οι υπάλληλοι από τις διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση της παροχής προστασίας μητρότητας, κατά το άρθρο 142 του Ν.3655/2008, απορρίπτονται από το ΟΑΕΔ με την αιτιολογία ότι οι υπάλληλοι αυτοί εργάζονται σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου τομέα. Η άποψη αυτή ενισχύεται ακόμα περισσότερο μετά την ένταξη της μισθοδοσίας υπαλλήλων των ΠΤΑ στο Ενιαίο Μισθολόγιο δημοσίων υπαλλήλων, η οποία πραγματοποιείται πλέον μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.
  Έτσι, ενώ τόσο οι εργαζόμενες στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., όσο και οι εργαζόμενες σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις του ιδιωτικού τομέα, λαμβάνουν πλέον άδεια μητρότητας συνολικής διάρκειας ενός (1) έτους, οι εργαζόμενες σε Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που δεν υπάγονται στις διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα ή άλλης παρόμοιας ρύθμισής, αναγκάζονται να απομακρυνθούν από το τέκνο τους και να επανέλθουν στην εργασία με την πάροδο των δυο (2) μηνών ή στη καλύτερη περίπτωση, εφόσον εγκριθεί η εναλλακτική χρήση μειωμένου ωραρίου, πεντέμισι (5,5) μηνών από τη γέννησή του.
  Σε αντίστοιχες περιπτώσεις (μεταξύ των οποίων και η περίπτωση των υπαλλήλων του ίδιου του ΟΑΕΔ που είναι κι αυτό Ν.Π.Ι.Δ.) αποφασίστηκε να χορηγηθούν στους εργαζόμενους οι άδειες του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. Σε κάποια ΠΤΑ, όπου παρουσιάστηκε θέμα άδειας μητρότητας πριν το 2011 έγιναν προσαρμογές κανονισμών προσωπικού, σε άλλα όμως, μετά την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης, ήταν απαραίτητη η έγκριση από την εποπτεύουσα αρχή και η διαδικασία κόλλησε στα γρανάζια της γραφειοκρατίας.
  Με τα δεδομένα αυτά, παρακαλώ να συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο αυτό και διατάξεις που θα ρυθμίζουν τη λήψη άδειας μητρότητας, αλλά και γενικότερα τις άδειες προσωπικού των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, ώστε οι εργαζόμενες σ’ αυτά μητέρες να τύχουν ίσης μεταχείρισης με τις εργαζόμενες στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Επίσης, όποια λύση κι αν δοθεί, θα πρέπει να έχει αναδρομική ισχύ, τουλάχιστον από την έναρξη της εφαρμογής του προγράμματος «Καλλικράτης», προκειμένου να αρθούν οι αδικίες που έλαβαν χώρα στο παρελθόν.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2016, 12:53 | Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ των ΟΤΑ

  Προτείνουμε την θέσπιση δυνατότητας διεύρυνσης του ωραρίου εργασίας των εργαζομένων ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης στους ΟΤΑ και στα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, καθώς παρατηρείται πολύ συχνά το φαινόμενο να υπάρχει ανάγκη αύξησης του ωραρίου εργασίας και παρά την βούληση διεύρυνσης τόσο από το νομικό πρόσωπο όσο και από τον εργαζόμενο, η διεύρυνση του ωραρίου δεν πραγματοποιείται επειδή δεν υπάρχει σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.
  Πιο συγκεκριμένα προτείνουμε:

  α. Οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης των εργαζομένων στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και στα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, μπορούν να τροποποιούνται, με αύξηση του ωραρίου εργασίας τους μέχρι και το ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης της οικείας κατηγορίας και κλάδου, με αντίστοιχη αύξηση των πάσης φύσεως αποδοχών τους.

  β. Η διεύρυνση του ωραρίου εργασίας, γίνεται με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου, και πρέπει να διαλαμβάνει ειδικά περί της ύπαρξης των απαιτούμενων για την αύξηση του ωραρίου πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισμό.

 • 3 Σεπτεμβρίου 2016, 19:16 | ΧΡΥΣΑ Κ.

  Πρέπει συμπεριληφθουν επιτέλους σε αυτο το νομοσχεδιο και διαταξεις που θα ρυθμιζουν τη ληψη αδειας μητρότητας και ανατροφης στα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΝΠΙΔ ΟΤΑ β βαθμού) όπου μέχρι σήμερα υπάρχει κενό νόμου. Να εναρμονιστούν με τα άρθρα 52 και 53 του Ν.3528/2007 ώστε και οι εργαζόμενες σε αυτά μητέρες να τύχουν ίσης μεταχείρισης με τις εργαζόμενες στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

 • 3 Σεπτεμβρίου 2016, 10:01 | Αννετα

  Τα πτυχία των ΚΑΤΕΕ είναι ισότιμα με τα ΤΕΙ μετά από 3 έτη σπουδών η αν κατέχουν ισοτιμία μετά από εμπειρία .ισχύει από τα προηγούμενα έτη.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 08:52 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  ΣΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
  «ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο.Τ.Α., ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
  άρθρο 39 μιλά για τους ΥΕ και ΔΕ ενώ στο σχέδιο Νόμου δεν γράφει τους ΔΕ μήπως να συμπεριληφθούν !!!!

 • 1 Σεπτεμβρίου 2016, 17:58 | ΒΑΣΙΛΗΣ

  Να παίρνουν θέσεις Εργατών ως Μόνιμοι Υπάλληλοι και ως Αορίστου Χρόνου οι Συμβασιούχοι που κατά την άποψη του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου καλύπτουν Πάγιες και Διαρκείς Ανάγκες, χωρίς το βασικό προσόν.Απολυτήριο Γυμνασίου.Δηλαδή θέλετε να παρακάμψετε το Προσοντολόγιο ΠΔ 60/2001 απ.25 που λέει πως μετά το 1981 οι υπάλληλοι σε Θέσεος ΥΕ 16 (εργατών) πρέπει να κατέχουν απολυτήριο Γυμνασίου.Δηλαδή οι Συμβασιούχοι που είναι και 20 χρόνια πολλοί από αυτούς μέσα σε θέσεις,δεν μπόρεσαν να γίνουν με το Διάταγμα του Παυλόπουλου, με διαδικασιες ΑΣΕΠ και δεν φρόντισαν τόσα χρόνια που «δούλευαν» με Μέσον, να τελειώσουν ένα Νυκτερινό Γυμνάσιο.Τιμωρείται λοιπόν όποιος πολίτης προσπαθεί να τελειώσει την εκαπίδευσή του.Και βραβείο δίνετε, δηλαδή μόνιμη θέση στο Δημόσιο αυτές τις εποχές της κρίσης, στους Απέδευτοι και στούς Απαίδευτους και σε όσους έχουν Μέσον.Επιβαρύνεται τον Κρατικό Προϋπολογισμό με αμοιβές σε ανθρώπους που δεν έχουν τα προσόντα να διοριστούν ούτε κατ΄ελάχιστον.Δεν έχουν κάνει Απόπειρες Διορισμού χωρίς Απολυτήριο Γυμνασίου?Έχουν κάνει.Και έχουν απορριφθεί.Τότε πληρώστε και τους ΔΕ ως ΤΕ και τους ΤΕ ως ΠΕ.Αντίθετα από την άλλη μειώνετε τις αμοιβές όσων έχουν Πτυχία για να τα δίνετε σε υπαλλήλους που δεν έπρεπε εξ αρχής να προσληφθούν ούτε ως Διμηνήτες.Κόβετε την αμοιβή των ανθρώπων που δικαιούνται χρήματα σε σχέση με την δουλειά και την Ποιότητα της εργασίας που παρέχουν και τα δίνετε σε ανθρώπους που δεν έπρεπε να βρίσκονται καν σε Δημόσια Θέση, ακόμα και θέση εργάτη (ΥΕ 16).

 • 31 Αυγούστου 2016, 23:53 | Βασιλικη

  Τα πτυχία των ΚΑΤΕΕ διετους φοιτησης που η καταργήθηκαν με το άρθρο 41 του ν.1404/1989 αναγνωριζονται ως ισοτιμα με τα πτυχία των ΤΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας ,εφόσον εχουν απόκτησει,μετά απο εμπειρία, ΙΣΟΤΙΜΙΑ.

 • 31 Αυγούστου 2016, 16:44 | ΚΩΣΤΑΣ

  Η κατάργηση των Τεχνικών & Επαγγελματικών Σχολών σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.576/1977 αναφέρετε σε ΣΧΟΛΕΣ και όχι ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ.Αναφέρετε λοιπόν σε επίπεδο σημερινό Γυμνασίου και όχι Λυκείου.Στο άρθρο 9 παρ.3 αναφέρετε ότι: στο α εξάμηνο των Τεχνικών και Επαγγελματικών Λυκείων εγγράφονται οι κεκτημένοι απολυτήριον Γυμανασίου του Ν.309/76 ή ενδεικτικό Γ τάξεως εξαταξίου Γυμνασίου ή πτυχίον Κατωτέρας Τεχνικής ή Επαγγελματικής Σχολής.Στο άρθρο 8 παρ.4 αναφέρετε ότι Απόφοιτοι Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών εγγράφονται, κατόπιν εξετάσεων, εις το γ εξάμηνο των Τεχνικών και Επαγγελματικών Λυκείων.Δεν υπάρχει καμμία αναφορά κατάργησης ούτε στα Τεχνικά και Επαγγελματικά Λύκεια αλλά ούτε στην Ανωτέρα και Ανωτάτη Επαγγελματικής Σχολάς (άρθρο 10) που βρίσκονται στην επόμενη Βαθμίδα μετά τα Τεχνικά και Επαγγελματικά Λύκεια.Παρά Μόνο Καταργούμενα είναι οι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ και οι ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΣΧΟΛΕΣ.
  Άρα η Νομοθεσία που πάει να περάσει είναι η εξίσωση των Αποφοίτων των Κατωτέρων Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών.Δηλαδή Πτυχιούχοι Τεχνικού και Επαγγελματικού Γυμνασίου, να ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΟΥΝ ΩΣ Μηχανικοί ΤΕΙ.!!!!!

 • 30 Αυγούστου 2016, 16:08 | Δεσποινα

  αρθρο 39

  Δίκαια λύση που το Υπουργείο Εσωτερικών κατατάσσει τους πτυχιουχους των ΚΑΤΕΕ στην ΤΕ κατηγορία.
  Οι πτυχιούχοι των ΚΑΤΕΕ εισήχθησαν με πανελληνιες εξετάσεις στις σχολες των ΚΑΤΕΕ διότι τότε δεν υπήρχαν ΤΕΙ και σήμερα κατατάσσονται στην ΔΕ κατηγορία.Είναι δίκαιο;

 • Το σωματείο ¨ Ένωση Εργατοϋπαλλήλων Δήμου Αθηναίων¨ , σωματείο της Καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων καταθέτει παρατηρήσεις για το υπό ψήφιση νομοσχέδιο ¨ Ρύθμιση θεμάτων ΟΤΑ και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης¨.
  Ζητάμε στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο να γίνουν οι παρακάτω τροποποιήσεις , ώστε να επιτευχθεί η ουσιαστική και πλήρης διεκπεραίωση πάγιων και δίκαιων αιτημάτων των εργαζομένων.
  Πιο συγκεκριμένα:
  Στο άρθρο 39 ¨θέματα εργαζομένων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού¨ παράγραφος 3,να προβλέπεται η βαθμολογική και μισθολογική ένταξη για τους υπαλλήλους που η σύμβαση τους μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου μετά από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.
  Αναλυτικότερα για έναν εργαζόμενο π.χ. με ειδικότητα εργάτη καθαριότητας αν δεν κατέχει τον απαραίτητο τίτλο σπουδών η κατάταξη του να πραγματοποιείται στην κατωτάτη κατηγορία, δηλαδή της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη θα συμβαδίζει με τους υπόλοιπους εργαζόμενους της αυτής κατηγορίας.

 • 29 Αυγούστου 2016, 20:47 | Νίκος

  Άρθρο 39 παρ.4: Στο άρθρο 33 του ν.4354/2015 (και όχι 2016), οι απόφοιτοι των ΚΑΤΕΕ κατατάσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια της Τ.Ε κατηγορίας εφόσον έχουν αποκτήσει την ισοτιμία με τα πτυχία των Τ.Ε.Ι (ν.1865/89, ΦΕΚ210Α).

 • 29 Αυγούστου 2016, 19:29 | Βούλα

  Τα πτυχία ΚΑΤΕ και ΚΑΤΕΕ είναι ισότιμα με τα πτυχία των ΤΕΙ εφόσον έχουν αποκτηθεί ύστερα από σπουδές τριών ετών ή έξι εξαμήνων κατατάσσονται στην κατηγορία ΤΕ εφόσον αναγράφονται τα έτη σπουδών ή έχουν αποκτήσει πιστοποιητικό ισοτιμίας του αντίστοιχου ΑΤΕΙ

 • 29 Αυγούστου 2016, 09:42 | Κώστας Ντούζγος

  Επι του άρθρου 39 να προστεθεί:Ρυθμίζονται αδικίες και στρεβλώσεις εργαζομένων που δημιουργήθηκαν κατά την αρχική τους πρόσληψη η την μετατροπή των συμβάσεων τους σε αορίστου χρόνου, που δίχως δική τους υπαιτιότητα, αν και με τον νόμο Β. Παπανδρέου και με το προεδρικό διάταγμα Παυλόπουλου είχαν τις απαιτούμενες προυποθέσεις και παραμένουν σε ομηρία.Υπάρχουν περιπτώσεις με 20ετη υπηρεσία.

 • 28 Αυγούστου 2016, 09:25 | Κωστας

  Οι απόφοιτοι ΚΑΤΕΕ και ΚΑΤΕ χωρις ισοτιμία κατατάσσονται στα Μ.Κ της Δ.Ε κατηγορίας. Οι απόφοιτοι των ΑΤΕΙ στα Μ.Κ της Τ.Ε κατηγορίας. Δυετη και τετραετή φοίτηση αντίστοιχα. Ορθος κατατάχθηκαν με το Ν.4354/2015 συνεχεια των προηγούμενων μισθολιγιων.

 • 27 Αυγούστου 2016, 00:24 | Γιώργος

  ΑΡΘΡΟ 39

  Οι απόψεις ορισμένων, ευτυχώς λίγων που λυμαίνονται το χώρο, δεν είναι νομοθετημένες και αποσκοπούν στη δική τους επιβίωση. Εννοώ φυσικά τους συνδικαλιστές, ευτυχώς λίγοι. Θέλουμε να παραδώσουμε ένα πιο υγιές δημόσιο στα παιδιά μας και να υπηρετούμε το δημόσιο όπως ορίζει και το άρθρο 103 του Συντάγματος.

 • 27 Αυγούστου 2016, 00:13 | Σοφία

  Επί του άρθρου 39 ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ.ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΤΑ.

  α. Οι απόφοιτοι μέσων τεχνικών σχολών ενός έτους τουλάχιστον φοίτησης μετά το Λύκειο ή εξατάξιο Γυμνάσιο των σχολών που καταργήθηκαν με τον 576/1977, με κρατικό πτυχίο, έχουν ευνοϊκή μεταχείριση;

  β. Οι νηπιαγωγοί διετούς φοίτησης χωρίς ισοτιμία εξομοίωση έως τώρα με τα προηγούμενα μισθολόγια, μισθολογική και βαθμολογική κατάταξη, (άρθρο 3, παρ β) ,ν 3205/2003 και η συνέχεια του, Τ.Ε. ή Π.Ε. χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Πανεπιστημίου, αντίστοιχα ή ισότιμα με αυτά εξελίσσονται στα Μ.Κ. της Δ.Ε. κατηγορίας με εισαγωγικό το 17ο και καταληκτικό το 1ο.

  γ. Νόμος 4024/2011 αρ. 28 παραγ. 4 και οι μεταβατικές διατάξεις. Υπάλληλοι οι οποίοι υπηρετούν σε κατηγορία ανώτερη των τυπικών προσόντων που κατέχουν, κατατάσσονται μισθολογικά και βαθμολογικά στους βαθμούς της κατηγορίας που ανήκουν με την προσθήκη πλασματικού χρόνου.
  Είναι πλέον κοινή ή διαπίστωση ότι τα τρία τελευταία μισθολόγια (3205/2003, 4024/2011, 4353/2015) και τα αντίστοιχα άρθρα 3,4,9, κατατάσσουν το προσωπικό με τον ίδιο τρόπο, με άλλα λόγια.
  Οι κάτοχοι των πτυχίων Κ.Α.Τ.Ε.Ε. και Κ.Α.Τ.Ε. χωρίς ισοτιμία καθώς επίσης και οι νηπιαγωγοί 2ετούς φοίτησης χωρίς ισοτιμία ή εξομοίωση, κατατάσσονται στις κατηγορίες Δ.Ε. και Τ.Ε. αντίστοιχα με ευνοϊκή μεταχείριση. Στο άρθρο 33 του νόμου 4354/2015 θα πρέπει να προστεθούν, οι λέξεις ισοτιμία Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ,Κ.Α.ΤΕ παρ 2 άρθρο 5 ν.1865/89.Η κατάταξη των υπάλληλων έως τώρα γίνετε με την κατηγορία εκπαίδευσης και τα έτη σπουδών.