Άρθρο 74 Προσθήκη παραγράφου στο άρθρο 259 του ν. 3852/2010

Στο άρθρο 259 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) προστίθεται παράγραφος, ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, λαμβάνοντας υπόψη τη πρόταση κατανομής της Κ.Ε.Δ.Ε. για τους Κ.Α.Π. του τρέχοντος έτους κατανέμεται μέρος του ποσού που προβλέπεται για τη πυροπροστασία στους Συνδέσμους Ο.Τ.Α., ύστερα από σχετική εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας».