Άρθρο 15 Ίδρυση αυτοτελούς γραφείου για θέματα αναπηρίας και ευπαθών κοινωνικών ομάδων στις έδρες των Περιφερειών

Στην έδρα κάθε Περιφέρειας οργανώνεται και λειτουργεί, χωρίς απαραίτητα τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων, αυτοτελές γραφείο για θέματα αναπηρίας και ευπαθών κοινωνικών ομάδων, υπαγόμενο απευθείας στον Περιφερειάρχη, με κύρια αρμοδιότητα τη μελέτη και προώθηση μέτρων εξασφάλισης της προσβασιμότητας υποδομών και υπηρεσιών, συμβατικών και ηλεκτρονικών, στις υπηρεσίες της Περιφέρειας και άλλων διευκολύνσεων των ΑμεΑ, την προώθηση προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την κατανόηση των αναγκών και δικαιωμάτων των ευπαθών ομάδων όπως ΑμεΑ, μετανάστες και Ρομά, τη συγκέντρωση και παρακολούθηση της νομοθεσίας στα πιο πάνω θέματα, τη μέριμνα για σχετική ενημέρωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας, καθώς και την αμφίδρομη επικοινωνία της Περιφέρειας με φορείς και εκπροσώπους των ΑμεΑ και των άλλων ευπαθών κοινωνικών ομάδων ή και με φορείς που ασχολούνται με τα ως άνω θέματα.
Ο Περιφερειάρχης, με απόφασή του, δύναται να ορίζει ως αναπληρωτή του εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο, για τη διαχείριση των θεμάτων και αρμοδιοτήτων του ως άνω γραφείου.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 17:39 | Λάμπος Δ.

  Να προστεθούν στις ευπαθείς ομάδες «οι πολύτεκνοι και οι τρίτεκνοι» Τουλάχιστον ας δείξουμε σεβασμό και ευαισθησία στο Σύνταγμα που προβλέπει την ειδική φροντίδα του κράτους για τους πολύτεκνους.

 • Θεωρούμε πολύ θετικό το άρθρο αυτό που αφορά στην ίδρυση αυτοτελούς γραφείου για θέματα αναπηρίας και ευπαθών κοινωνικών ομάδων στις έδρες των Περιφερειών.
  Θα θέλαμε όμως να επεκταθεί το ανωτέρω θετικό μέτρο και στο επίπεδο των Δήμων για την πιο άμεση και αποτελεσματική προώθηση και αντιμετώπιση των θεμάτων που αφορούν στα άτομα με αναπηρία.

  Ως εκ τούτου προτείνουμε τη διαμόρφωση του άρθρου 15 ως εξής:

  «Άρθρο 15. Ίδρυση αυτοτελούς γραφείου για θέματα αναπηρίας και ευπαθών κοινωνικών ομάδων στις έδρες των Περιφερειών και των Δήμων.

  Στην έδρα κάθε Περιφέρειας και κάθε Δήμου οργανώνεται και λειτουργεί, χωρίς απαραίτητα τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων, αυτοτελές γραφείο για θέματα αναπηρίας και ευπαθών κοινωνικών ομάδων, υπαγόμενο απευθείας στον Περιφερειάρχη ή στο Δήμαρχο αντίστοιχα, με κύρια αρμοδιότητα το συντονισμό της υλοποίησης της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία του ΟΗΕ, την οποία η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλό της επικύρωσε με το Ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), και ως εκ τούτου οφείλει να θέσει σε εφαρμογή σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ειδικότερα το ως άνω αυτοτελές γραφείο έχει αρμοδιότητα τη μελέτη και προώθηση μέτρων εξασφάλισης της προσβασιμότητας υποδομών και υπηρεσιών, συμβατικών και ηλεκτρονικών, στις υπηρεσίες της Περιφέρειας ή του Δήμου αντίστοιχα και άλλων διευκολύνσεων των ΑμεΑ, την προώθηση προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την κατανόηση των αναγκών και δικαιωμάτων των ευπαθών ομάδων όπως ΑμεΑ, μετανάστες και Ρομά, τη συγκέντρωση και παρακολούθηση της νομοθεσίας στα πιο πάνω θέματα, τη μέριμνα για σχετική ενημέρωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας ή του Δήμου, καθώς και την αμφίδρομη επικοινωνία της Περιφέρειας ή του Δήμου αντίστοιχα με φορείς και εκπροσώπους των ΑμεΑ και των άλλων ευπαθών κοινωνικών ομάδων ή και με φορείς που ασχολούνται με τα ως άνω θέματα.

  Επίσης, αρμοδιότητες του ως άνω αυτοτελούς γραφείου μπορούν να είναι και οι εξής:

  – Κατάρτιση Περιφερειακού ή Δημοτικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης για τη διάχυση της διάστασης της αναπηρίας και της προσβασιμότητας σε όλες τις πολιτικές, διαδικασίες και προγράμματα που αφορούν στους τομείς αρμοδιότητας των Περιφερειών και των Δήμων (π.χ. στο χωροταξικό σχεδιασμό – δεδομένου ότι μέσω της κατάλληλης οργάνωσης και διαχείρισης περιοχών μπορεί να διασφαλιστεί η ανάπτυξη των ζωτικής σημασίας υπηρεσιών συγκεντρωμένων στα πιο προσβάσιμα σημεία των οικισμών, μειώνοντας άσκοπες και ιδιαίτερα επίπονες για τους πολίτες με αναπηρία μετακινήσεις από το ένα άκρο της πόλης στο άλλο – ή/και στο σχεδιασμό προσβάσιμων μεταφορικών συστημάτων γενικού πληθυσμού και ταυτόχρονα μικρών ευέλικτων εξειδικευμένων συστημάτων για την εξυπηρέτηση πολιτών με αναπηρία κ.λπ.).

  – Διασφάλιση της προστασίας και ασφάλειας των ατόμων με αναπηρία σε καταστάσεις κινδύνου. Οι φυσικές καταστροφές των τελευταίων χρόνων (πυρκαγιές κ.λπ.) έχουν αναδείξει σε ιδιαίτερα κρίσιμη παράμετρο την πολιτική προστασία γενικά και ιδιαίτερα την πολιτική προστασία των ατόμων με αναπηρία. Επιβάλλουν, δε, πλέον το σχεδιασμό και την ανάπτυξη πολιτικών και δράσεων στοχευμένων στα άτομα με αναπηρία τόσο σε επίπεδο προληπτικής ενημέρωσης και ανάπτυξης μεθόδων ειδοποίησης όσο και στο επίπεδο προστασίας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
  Ο Περιφερειάρχης ή ο Δήμαρχος, με απόφασή του, δύναται να ορίζει ως αναπληρωτή του εντεταλμένο Περιφερειακό ή Δημοτικό Σύμβουλο αντίστοιχα, για τη διαχείριση των θεμάτων και αρμοδιοτήτων του ως άνω γραφείου».

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 09:36 | Κατερίνα Α.

  Είναι θετικό να διατυπώνεται η κοινωνική ευαισθησία θεσμικά σε θέματα αναπηρίας και ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
  Θεωρώ απαραίτητο να συμπεριληφθούν οι μονογονεικές οικογένειες σε ενα ενιαίο νομικό πλαίσιο στην τοπική αυτοδιοίκηση που θα μεριμνά ωστε να διευκολύνεται η διαβίωσή τους. Σήμερα, η αντιμετώπιση της τοπικής αυτοδιοίκησης στις μονογονεικές οικογένειες διαφοροποιείται σε μεγάλο βαθμό. Είναι σκόπιμο να υπάρχει πρόβλεψη για μειωμένα τροφεία σε δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς, μειωμένη συμμετοχή σε αθλητικές-πολιτιστικές δραστηριότητες, μειωμένα δημοτικά τέλη σε ενα ενιαίο πλαίσιο.

 • 31 Αυγούστου 2016, 09:47 | Μανώλης

  Θα πρέπει να παρασχεθούν δυνατότητες ανάπτυξης πρωτοβουλιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού που θα συμβάλλουν στην στήριξη των πολύτεκνων οικογενειών, αλλά και στην άμβλυνση του μείζονος Εθνική σημασίας και σπουδαιότητας δημογραφικού προβλήματος που συνιστά και την μεγαλύτερη απειλή για την πατρίδα μας.

  Συγκεκριμένα να συμπεριληφθούν άρθρα που θα αναφέρουν ότι :
  1) Παρέχεται η ευχέρεια στην τοπική αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ Βαθμού να καταβάλλει, στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων της, εφάπαξ ποσόν σε μητέρες Ελληνικής Υπηκοότητας, που αποκτούν παιδί πέραν του τρίτου, το οποίο θα μπορούν να το επιδοτούν επί μία εξαετία από της ημερομηνίας της γέννησής του. Τα εν λόγω ποσά να μπορούν να τα αντλούν από οιαδήποτε πηγή εσόδων συμπεριλαμβανομένων και των ανταποδοτικών.
  2) Οι πολύτεκνες οικογένειες θα μπορούν κατά προτεραιότητα να εγγράφουν τα παιδιά τους στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς , καθώς και στα Δημοτικά Ωδεία, τους Οργανισμούς άθλησης και στα λοιπά Νομικά πρόσωπα των Περιφερειών ή των Δήμων εντελώς δωρεάν ή με την καταβολή ενός συμβολικού ποσού, για τα τροφεία και την μεταφορά των ανηλίκων, κατά την κρίση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».3) «Οι εργαζόμενες πολύτεκνες μητέρες στην τοπική αυτοδιοίκηση θα απολαμβάνουν ειδικής ευνοϊκής μεταχείρισης, εργαζόμενες σε υπηρεσίες που βρίσκονται πλησιέστερα προς τον τόπο της κατοικίας τους και με ωράριο που θα εναρμονίζεται καλλίτερα με αυτό του σχολικού προγράμματος των παιδιών τους.

 • 27 Αυγούστου 2016, 10:38 | Μανώλης

  Ευπαθής ομάδα είναι και οι πολύτεκνοι,έλεος πια με τις όχι τυχαίες παραλείψεις σας… για αυτό θα πρέπει να καλείται και εκπρόσωπος αυτών, που θα υποδεικνύεται από την ΑΣΠΕ.