Άρθρο 65 Δαπάνες μισθωμάτων Περιφερειών

1. Θεωρείται νόμιμη η καταβολή των μισθωμάτων για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν οι Περιφέρειες για στέγαση των υπηρεσιών τους ή κάλυψη λειτουργικών τους αναγκών, για τα οποία, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν έχει παραταθεί η σύμβαση μίσθωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του Π.Δ.. 242/1996 (Α΄ 179). Η πληρωμή των μισθωμάτων αυτών, από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης, γίνεται ύστερα από βεβαίωση του Περιφερειάρχη περί συνέχισης της χρήσης του ακινήτου από την Περιφέρεια. Για τη χρήση αυτή καταβάλλεται μίσθωμα, το οποίο προκύπτει μετά από διαπραγμάτευση μεταξύ της Οικονομικής Επιτροπής της οικείας Περιφέρειας και των ιδιοκτητών και το οποίο δεν μπορεί να είναι υψηλότερο από το τελευταίο καταβληθέν μίσθωμα της σύμβασης που έληξε.
2. Οι Περιφέρειες υποχρεούνται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου να ξεκινήσουν τις διαγωνιστικές διαδικασίες μίσθωσης κτιρίων, για όσα ακίνητα έχει λήξει η σύμβαση μίσθωσης και δεν έχει ξεκινήσει διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 242/1996.
3. Μέχρι την έναρξη ισχύος των νέων μισθωτηρίων συμβολαίων που θα προκύψουν, σύμφωνα με την παράγραφο 2, η καταβολή των μισθωμάτων για τα ακίνητα που ήδη χρησιμοποιούνται από τις Περιφέρειες θα γίνεται με τη διαδικασία που προβλέπει η παράγραφος 1.
4. Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τα ακίνητα που μισθώνουν οι Περιφέρειες για τη στέγαση υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

  • 3 Σεπτεμβρίου 2016, 19:36 | Σταύρος

    Θα μπορούσε να προστεθεί παράγραφος ότι για τα μισθωμένα ακίνητα που στεγάζουν Υπηρεσίες για τις οποίες βρίσκεται σε εξέλιξη από τις Περιφέρειες διαδικασία μεταστέγασης σε δημόσιο κτίριο θα καταβάλλεται το τελευταίο μίσθωμα της σύμβασης που έληξε και δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις για τη διαπραγμάτευση του μισθώματος και προφανώς δεν απαιτείται να ξεκινήσει διαγωνιστική διαδικασία μίσθωσης καθόσον καθίσταται άνευ αντικειμένου

  • 29 Αυγούστου 2016, 11:09 | Σ. Παπαιωάννου

    Σκοπιμότερο είναι η σχετική βεβαίωση περί συνέχισης της χρήσης του ακινήτου από την Περιφέρεια προκειμένου να γίνει η πληρωμή των μισθωμάτων να υπογράφεται από τον Αντιπεριφερειάρχη της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας έτσι ώστε να μην επέρχεται άνευ λόγου συγκέντρωση αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο της ανάγκης απλούστευσης και ταχύτητας των σχετικών διαδικασιών