Άρθρο 126 Πρόσβαση φορέων στο δημοτολόγιο και εμπλουτισμός των τηρούμενων στοιχείων

Οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4144/2013 (Α’ 88) και της παρ. 3 άρθρου 8Α ν. 344/1976 (Α΄ 143) ισχύουν αναλόγως για τη συνεχή και απρόσκοπτη, πλήρη και σε πραγματικό χρόνο πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Για την εκπλήρωση των σκοπών της παρ. 2 άρθρου 13 ν. 3274/2004 (Α΄ 195), στην κεντρική βάση δεδομένων του Εθνικού Δημοτολογίου τηρείται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, κατ’ αναλογία της τήρησης των αντίστοιχων στοιχείων στις ληξιαρχικές πράξεις του Ν. 344/1976. Η ανωτέρω πρόσβαση και η τήρηση των στοιχείων πραγματοποιείται με την επιφύλαξη διασφάλισης της προστασίας προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, καθώς και των συναφών σχετικών ρυθμίσεων. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα που αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.