Άρθρο 97 Μεταβίβαση σχολικών ακινήτων στους Δήμους

Στην 2η παράγραφο του άρθρου 282 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) προστίθενται εδάφια, ως εξής:
«ε) Ακίνητα, χαρακτηρισμένα στα οικεία ρυμοτομικά σχέδια, ως κατάλληλα για την κάλυψη αναγκών σχολικής στέγης, τα οποία με οποιονδήποτε τρόπο έχουν περιέλθει στις πρώην νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και ανήκαν σε αυτές κατά κυριότητα, χωρίς να έχουν ανεγερθεί σε αυτά σχολικές μονάδες, λόγω της μεταβίβασης της σχετικής αρμοδιότητας στους οικείους Δήμους, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στους Δήμους, στην τοπική αρμοδιότητα των οποίων ανήκουν, κατόπιν έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία μεταγράφονται ατελώς στα βιβλία μεταγραφών του οικείου Υποθηκοφυλακείου ή Κτηματολογικού Γραφείου. Σχολικές μονάδες, που βρίσκονται στο στάδιο της ανέγερσης, μεταβιβάζονται στους οικείους Δήμους μαζί με τον εξοπλισμό τους, αμέσως μόλις αποπερατωθούν και παραληφθούν νομίμως, με όμοια διαπιστωτική πράξη του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
στ) Επίσης η κινητή και ακίνητη περιουσία όλων των δημόσιων σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ήδη έχουν ανεγερθεί και λειτουργούν με τα οικόπεδά τους και τα αγροτεμάχια, η οποία, μέχρι τη ψήφιση της παρούσας, δεν είχε μεταβιβασθεί κατά κυριότητα στους οικείους Δήμους, στην περιφέρεια στην οποία βρίσκονται, η οποία περιουσία σήμερα φέρεται να αποτελεί ιδιοκτησία άλλων λειτουργούντων ή καταργηθέντων οργανισμών ή φορέων (πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ΟΣΚ, ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε, καταργημένων οργανισμών, καταργημένων σχολικών ταμείων του ν. 5019/1931, των εφορειών σχολείων, του καταργηθέντος οργανισμού με την επωνυμία «Ταμείον Ανέγερσης Διδακτηρίων»-Τ.Α.Δ.), μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στους οικείους Δήμους στην τοπική αρμοδιότητα των οποίων ανήκουν, κατόπιν έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης, η οποία θα συνοδεύεται με πρόσφατο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα συντασσόμενο από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες του οικείου Δήμου, από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία μεταγράφονται ατελώς στα βιβλία μεταγραφών του οικείου Υποθηκοφυλακείου ή Κτηματολογικού Γραφείου».