Άρθρο 55 Πληρωμές Κοινωνικών Προγραμμάτων από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

1. Οι πληρωμές που διενεργούνται από τον Δικαιούχο «Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.» προς τους αναδόχους που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία, στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», καθώς και προς τους φορείς που συμμετέχουν στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Κέντρα Πρόληψης», στο πλαίσιο σχετικών προγραμματικών συμβάσεων, δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του αναδόχου προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Η παρούσα ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα Ν.Π.Ι.Δ. κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
2. Όλοι οι ανάδοχοι και φορείς των ανωτέρω προγραμμάτων απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκομιδής φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κατά την πληρωμή τους για αυτές τις δράσεις και προγράμματα.

  • 29 Αυγούστου 2016, 16:27 | Σταθακιός Αλέξανδρος

    Τα «Κέντρα Πρόληψης» είναι καλύτερο να αναφέρονται ως «Κέντρα Πρόληψης του άρθρου 61 του ν. 3459/2006 (Α’ 103), όπως ισχύει»