Άρθρο 70 Ερμηνευτική διάταξη

1. Η αληθής έννοια της παρ. 14 του άρθρου 6 του ν. 4071/ 2012 (Α’ 85) είναι ότι οι περιφερειακές ή δημοτικές ενότητες των περιφερειών και των δήμων αντίστοιχα είναι αναθέτουσες αρχές και δύνανται να συνάψουν δημόσιες συμβάσεις ομοίων ή ομοειδών δαπανών εντός των ορίων της χωρικής αρμοδιότητάς τους.
2. Οι δημόσιες συμβάσεις που συνήφθησαν από την έναρξη ισχύος του ν. 4071/ 2012 και με βάση τις διατάξεις αυτού λογίζονται ως έγκυρες και οι σχετικές δαπάνες εκκαθαρίζονται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης.