Άρθρο 98 Προθεσμία μεταγραφής αποφάσεων για ακίνητη περιουσία δημοσίων σχολείων

Η μεταγραφή των αποφάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 274 του ν. 3463/2006 (Α’ 114), εφόσον δεν έχει συντελεστεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, γίνεται ατελώς, κατόπιν αιτήματος του αρμόδιου δήμου, στα οικεία άμισθα ή έμμισθα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος.