ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – Άρθρο 121 Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού των Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

α. Στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης τηρείται ηλεκτρονική βάση δεδομένων, η οποία ονομάζεται «Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού των Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (εφεξής ΜΑΔ-Ο.Τ.Α.) και περιλαμβάνει στοιχεία για το ανθρώπινο δυναμικό των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης που απογράφεται στην Κεντρική Βάση Δεδομένων Ανθρώπινου Δυναμικού των περ. α-ε της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010. Το ΜΑΔ-Ο.Τ.Α. περιλαμβάνει :
i) Τα στοιχεία απογραφής που καταγράφονται από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης στην εφαρμογή «Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου», σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και εγκυκλίους.
ii) Συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για τις πληρωμές που διενεργούνται μέσω του συστήματος της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών για κάθε φορέα της τοπικής αυτοδιοίκησης, ομαδοποιημένα σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη, από αυτή, σχετική κωδικοποίηση και ανάλογα με το είδος της σχέσης εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού και το είδος της πληρωμής.
β. Για την κατάρτιση και την επικαιροποίηση του ΜΑΔ-Ο.Τ.Α. χορηγείται σε εξουσιοδοτημένους χρήστες της αρμόδιας για θέματα προσωπικού των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης οργανικής μονάδας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία της εφαρμογής «Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου» που αφορούν τον τομέα Ο.Τ.Α., και παράλληλα αποστέλλονται σε αυτή μηνιαίως, από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, τα στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται στην ανωτέρω περίπτωση (β).
γ. Ο προϊστάμενος της αρμόδιας για τα θέματα προσωπικού των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης είναι εκ παραλλήλου υπεύθυνος για τη διασφάλιση της έγκαιρης, ολοκληρωμένης και αξιόπιστης απογραφής του ανθρώπινου δυναμικού στην εφαρμογή «Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου» από τους υπόχρεους, προς τούτο, φορείς αρμοδιότητάς του, και σε περίπτωση παρέκκλισης αυτών, μπορεί να εισηγείται την επιβολή των σχετικών εκάστοτε προβλεπόμενων κυρώσεων.
δ. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μπορεί να προβλέπεται η επέκταση του ΜΑΔ-Ο.Τ.Α. και με στοιχεία του ανθρώπινου δυναμικού πάσης φύσεως νομικών προσώπων και εταιρειών, που ανήκουν ή στα οποία συμμετέχουν Ο.Τ.Α. ή άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, και τυχόν δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του πρώτου εδαφίου του παρόντος, να καθορίζονται οι υπόχρεοι απογραφής, το είδος των στοιχείων, ο χρόνος, ο τρόπος και γενικά η διαδικασία συλλογής και επικαιροποίησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
ε. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, μπορεί να καθορίζονται οι υπηρεσίες και οι φορείς που δύνανται να έχουν πρόσβαση στο ΜΑΔ-Ο.Τ.Α., αριθμοδείκτες αξιολόγησης της στελέχωσης των φορέων που προκύπτουν από τα στοιχεία του και ο τρόπος αξιοποίησής τους για την ορθολογικότερη διάρθρωση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την τήρηση και λειτουργία του.
στ. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 269 του ν. 3852/2010, κατά το μέρος της αναφοράς αυτών στη βάση δεδομένων «Ηλεκτρονικό Μητρώο εργαζομένων των Περιφερειών», καθώς και οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 267 του ν. 3852/2010, κατά το μέρος της αναφοράς αυτών στη βάση δεδομένων «Ηλεκτρονικό Μητρώο εργαζομένων των Δήμων», καταργούνται.

 • Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

  είναι αναφαίρετο συνταγματικό δικαίωμα των εργαζόμενων με αναπηρία να μπορούν να χρησιμοποιούν, όπως κάθε άλλος εργαζόμενος, τις ηλεκτρονικές εφαρμογές του δημοσίου όταν η θέση εργασίας το απαιτεί, εφόσον σύμφωνα με:

  – την παρ. 2 του άρθρου 4 του Συντάγματος σύμφωνα με το οποίο «Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις»,

  – την παρ. 6 του Άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με την οποία «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»,

  και κατ’ επιταγή των απαιτήσεων:

  – του άρθρου 9 «Προσβασιμότητα» της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλό της επικύρωσε με τον ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), και ως εκ τούτου οφείλει να θέσει σε εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο, στο οποίο αναφέρεται το εξής: «Προκειμένου να επιτρέψουν στα άτομα με αναπηρίες να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής, τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρίες την πρόσβαση, σε ίση βάση με τους άλλους, στο φυσικό περιβάλλον, τα μέσα μεταφοράς, την πληροφορία και τις επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογιών και συστημάτων πληροφορίας και επικοινωνιών και σε άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές…»,

  – των παρ. 7 και 8 του άρθρου 4 του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138 Α’/16.06.2011)7, σύμφωνα με τις οποίες: «Οι φορείς του δημόσιου τομέα διαμορφώνουν την πληροφόρηση και επικοινωνία και εν γένει τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κατά τρόπο, ώστε αυτές να είναι φιλικές προς τον χρήστη, να διασφαλίζουν και να ενισχύουν την ισότητα ως προς την πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες πρόσβασης ορισμένων ομάδων ή ατόμων και ιδίως των ατόμων με αναπηρία» και «Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η διαμόρφωση και προμήθεια των αντίστοιχων πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων και υπηρεσιών πρέπει να γίνεται με γνώμονα τη διασφάλιση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρίες και τη δυνατότητα αξιοποίησης των σχετικών υπηρεσιών από αυτά»,

  – της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπου στο Παράρτημα Ι (στην ενότητα 7 «Προσβασιμότητα», ΚΥ. 49 -Βλ. επίσης ΚΠ.27) ορίζεται ότι οι δημόσιοι διαδικτυακοί τόποι πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο «Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού» (WCAG) έκδοση 2.0, το οποίο αποτελεί το de facto πρότυπο ηλεκτρονικής προσβασιμότητας,

  -των εδαφίων στ) και ζ) της παρ. 5 του άρθρου 163 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Αρ. ΦΕΚ 94 Α΄/27.05.2016) σύμφωνα με τα οποία η «Μονάδα Δ ́ – Παρακολούθησης και αξιολόγησης» της Γενικής Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής: «(στ) Παρακολουθεί την εφαρμογή του άρθρου 9 ‘Προσβασιμότητα’ της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του Ο.Η.Ε. (ν.4074/2012) ως προς τις ΤΠΕ και ενημερώνει το σημείο αναφοράς για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης και το συντονιστικό μηχανισμό για τη διευκόλυνση των σχετικών με αυτή δράσεων. (ζ) Πραγματοποιεί ελέγχους ως προς την εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών ηλεκτρονικής προσβασιμότητας στα ψηφιακά έργατου Δημοσίου και στα ψηφιακά έργα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και πιστοποιεί το τηρούμενο επίπεδο ηλεκτρονικής προσβασιμότητας των υπηρεσιών και εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης βάσει των προδιαγραφών που ορίζει το Παράρτημα Ι – Ενότητα 7 «Προσβασιμότητα», Κ.Υ. 49 και Κ.Π. 27 της Υπουργικής Απόφασης Φ.40.4/1/989 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» [..]»,

  η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει:

  1. στο άρθρο 121 να προστεθεί νέα παράγραφος στ) μετά την παρ. ε) στην οποία να αναφέρεται το εξής: «στ) το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού των Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα συμμορφώνεται πλήρως με το πρότυπο Οδηγιών για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού Web Content Accessibly Guidelines (WCAG), έκδοση 2.0, σε επίπεδο προσβασιμότητας “ΑΑ” που αποτελεί το de facto πρότυπο ηλεκτρονικής προσβασιμότητας, ή όπως άλλως η υφιστάμενη εθνική νομοθεσία κάθε φορά ορίζει».

 • 1 Σεπτεμβρίου 2016, 09:03 | ΕΛΕΝΗ Μ

  Στον ιδιωτικό τομέα αν υπάρχει κάποια υπηρεσιακή ανάγκη γίνεται πρόσληψη με τα αντίστοιχα προσόντα και εμπειρία για αυτή ( πχ δεν νομίζω ότι θα προσλάβουν για το Λογιστήριο ένα χημικό ή το αντίστροφο ). Στο Δημόσιο δεν θα πρέπει να υπάρξει επιτέλους η συνάφεια προσόντων, εμπειρίας και καθηκόντων;

 • 30 Αυγούστου 2016, 07:21 | Νικόλαος Μουστάκας

  Σε ένα από τα πρώτα προσχέδια του παρόντος υπήρχαν και διατάξεις για τα ληξιαρχεία. Υποθέτουμε, καλόπιστα πάντα, πως δεν περιλαμβάνονται οι σχετικές διατάξεις στην παρούσα διαβούλευση επειδή ήδη αυτές έχουν περάσει από δημόσια διαβούλευση πριν από δύο έτη και θα ενταχθούν επί τέλους στο οριστικό κείμενο του παρόντος νομοσχεδίου μετά την διαβούλευση, ή στην καλύτερη περίπτωση, πως λίαν συντόμως θα υπάρξουν άλλες διατάξεις, οι οποίες θα τακτοποιήσουν τα ζητήματα που αφορούν τα ληξιαρχεία, ίσως με το υπό σχεδιασμό Εθνικό Μητρώο Πολιτών.

 • 27 Αυγούστου 2016, 15:53 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Π.

  Αρθρο 21 παρ.ε.
  Για την ορθολογικότερη αξιοποίηση του προσωπικού των ΟΤΑ δεν αρκεί μόνο η απογραφή του, ούτε μόνο κατευθυντήριες οδηγίες. Απαιτείται αυστηρή νομοθεσία στην τήρηση αναλυτικών, εξειδικευμένων και υποχρεωτικών ΟΕΥ μα βάση τα χαρακτηριστικά του κάθε Δήμου. Για να πάψει να υπάρχει το καθεστώς των ευνοούμενων των Δημάρχων που κρύβονται ανεξαρτήτως προσόντων σε θέσεις «αναπαυτικές» πρέπει να ορίζονται σαφώς τα άτομα που θα απαρτίζουν τμήμα ‘η Διεύθυνση , και τα τυπικά προσόντα να αναζητούν το γνωστικό πεδίο των σπουδών του καθενός.Δεν νοούνται Διευθύνσεις με 5-6 άτομα προσωπικό ή τμήματα με 1.
  Δεν νοείται Πτυχίο Οικονομικής κατεύθυνσης να υπηρετεί στο πρωτόκολο και Θεολόγος στο Λογιστήριο!ΉΜΑΡΤΟΝ!