Άρθρο 7 Πειθαρχικά όργανα και αρμοδιότητες

Το άρθρο 221 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 4257/2014, αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«Άρθρο 221
Πειθαρχικά όργανα και αρμοδιότητες
1. Στον Ελεγκτή Νομιμότητας επιβάλλονται οι εξής πειθαρχικές ποινές:
α. Έγγραφη επίπληξη
β . Πρόστιμο έως τις αποδοχές τριών (3) μηνών και
γ. Οριστική παύση.
2. Πειθαρχικό έλεγχο στον Ελεγκτή Νομιμότητας ασκούν:
α. Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

β. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου 146 Α του ν. 3528/2007 (Α΄26), όπως ισχύει, το οποίο συγκροτείται, χωρίς τη συμμετοχή των εκπροσώπων της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.
3. Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μπορεί να επιβάλει στον Ελεγκτή Νομιμότητας την ποινή της έγγραφης επίπληξης και την ποινή του προστίμου έως τις αποδοχές ενός μηνός.
4. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να επιβάλει οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή. Κατά των αποφάσεων του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου που επιβάλλουν τις πειθαρχικές ποινές της έγγραφης επίπληξης και του προστίμου έως τις αποδοχές τριών (3) μηνών, στον Ελεγκτή Νομιμότητας ασκείται αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στην περίπτωση της επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης, ασκείται προσφυγή ουσίας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
5. Για τον Ελεγκτή Νομιμότητας ισχύουν κατά τα λοιπά οι πειθαρχικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
6. Όταν ο Ελεγκτής Νομιμότητας είναι μόνιμος δημόσιος υπάλληλος και επιβληθεί σε αυτόν η ποινή της οριστικής παύσης, απολύεται από τη θέση του Ελεγκτή Νομιμότητας, στη συνέχεια δε το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο κρίνει αν η σοβαρότητα του διαπραχθέντος πειθαρχικού παραπτώματος επιβάλλει να απολυθεί και από τη θέση του δημοσίου υπαλλήλου ή να του επιβληθεί άλλη πειθαρχική ποινή.
7. α. Τον πειθαρχικό έλεγχο στους υπαλλήλους που υπηρετούν στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. ασκούν:
αα. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας.
αβ. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εποπτείας Ο.Τ.Α. και
αγ. Το κοινό Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και φορέων που υπάγονται σε αυτές.
β. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα».