Άρθρο 57 Τροποποίηση του άρθρου 16 παρ. 1 του Π.Δ. 75/2011

1. Τροποποιείται το άρθρο 16 παρ. 1 του Π.Δ. 75/2011 (Α’ 182), ως εξής:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, καθώς και όταν το απαιτούν οι υποθέσεις της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.). Στην πρόσκληση αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Το Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Π.Ε.Δ. ή σε άλλη πόλη εντός ή εκτός της Περιφέρειας, με σύμφωνη γνώμη της απλής πλειοψηφίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου».
2. Σε περίπτωση τεκμηριωμένης δυσκολίας μετακίνησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, παρέχεται δυνατότητα διεξαγωγής της συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης και οι αποφάσεις θεωρούνται νόμιμες, με μόνο αποδεικτικό προς τούτο μέσον τη δήλωση της πλειοψηφίας των συμμετεχόντων στο αντίστοιχο πρακτικό.