Άρθρο 132 Μεταφορά Μαθητών

1.Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου δέκατου έβδομου του ν. 4286/2014 (Α΄ 194), όπως ισχύουν, εφαρμόζονται για τη μεταφορά μαθητών και για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019.
2. Δαπάνες μεταφοράς μαθητών, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για τη διενέργεια των οικείων διαγωνιστικών διαδικασιών, που πραγματοποιήθηκαν κατά τον Ιανουάριο των οικονομικών ετών 2015 και 2016, κατά παρέκκλιση των κειμένων περί δεσμεύσεως πιστώσεων διατάξεων, δύνανται να εκκαθαριστούν και να πληρωθούν σε βάρος των πιστώσεων των οικείων Περιφερειών του τρέχοντος οικονομικού έτους, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων νομιμότητας και κανονικότητας αυτών.
3. Πάσης φύσεως δαπάνες μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2015-2016, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν νομίμως και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και για τις οποίες δεν τηρήθηκε η αναγκαία προϋπόθεση έγκρισης, προ της διενέργειας τους, από την αρμόδια Οικονομική Επιτροπή, λόγω καθυστέρησης στην ενημέρωση των αντίστοιχων Οικονομικών Υπηρεσιών θεωρούνται νόμιμες και δύνανται να εκκαθαριστούν και να πληρωθούν σε βάρος των πιστώσεων των οικείων Περιφερειών του τρέχοντος οικονομικού έτους

  • 2. ΜΕΤΑΦΟΡΑ -ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

    Έχοντας υπόψη την σχετική ΚΥΑ 24001/2013 – ΦΕΚ 1449 Β/14-06-2013, που αναθέτει την ευθύνη της μεταφοράς των μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα, των μαθητών ΣΜΕΑ (από τον τόπο διαμονής τους ή από συγκεκριμένο τόπο συγκέντρωσής τους, στο σχολείο που φοιτούν και αντίστροφα), πραγματοποιείται χωρίς τους χιλιομετρικούς περιορισμούς στις Περιφέρειες της Χώρας, θεωρούμε, πως θα μπορούσε η σχετική Απόφαση να επεκταθεί και να συμπεριλάβει τους εκπαιδευόμενους των ανοιχτών δομών μας, καθώς σκοπός μας είναι η επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάστασή τους.
    Επειδή λοιπόν, παρέχουμε υπηρεσίες εκπαίδευσης και οι εκπαιδευόμενοι των ανοιχτών δομών είναι νεαρά Άτομα με Αναπηρία, σύμφωνα και με τη σχετική σύμβαση του ΟΗΕ και την Αρχή της Μη Διάκρισης, η πολιτεία οφείλει να εξασφαλίσει τη πρόσβασή τους σε υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας και εκπαίδευσης, ώστε εντασσόμενοι να αρθεί η απομόνωση των Α.μεΑ. και επιπροσθέτως, όσων διαμένουν εκτός αστικών κέντρων εντός του Νομού και δεν υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς τους από εμάς.

    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
    ΔΗΜΗΤΡΑ ΡΙΖΟΥΛΗ