ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – Άρθρο 127 Στρατηγική Διασύνδεσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κοινωνικής Οικονομίας

1. Η Στρατηγική Διασύνδεσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κοινωνικής Οικονομίας περιλαμβάνει τις αρχές, τις κατευθύνσεις, το πλαίσιο και τις πηγές χρηματοδότησης δημιουργίας δικτύων μεταξύ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εποπτευομένων νομικών προσώπων τους με τους φορείς της κοινωνικής οικονομίας, ώστε να εξυπηρετηθούν στόχοι περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης.
2. Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως καθ’ ύλην αρμόδιος για την ανάπτυξη και εφαρμογή της Στρατηγικής Διασύνδεσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κοινωνικής Οικονομίας, συνιστά στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Επιτροπή για τη Διασύνδεση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κοινωνικής Οικονομίας», που αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης της ως άνω Στρατηγικής.
3. Η Επιτροπή αποτελείται από:
 Τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως Πρόεδρο.
 Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 Τον Γενικό Διευθυντή Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
 Τον Γενικό Διευθυντή Εργασίας και Ένταξης στην Απασχόληση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 Έναν Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρό του.
 Τον Πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.
 Τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.
 Δύο (2) εκπροσώπους φορέων της κοινωνικής οικονομίας που ορίζονται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
 Δύο (2) μέλη ΔΕΠ Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων καθώς και Ερευνητές/τριες των Ερευνητικών Κέντρων με εξειδίκευση στους τομείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνικής Οικονομίας που ορίζονται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Με απόφαση του Προέδρου του Συμβουλίου, μπορεί να ορίζονται εισηγητές επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και να καλούνται εμπειρογνώμονες ή αρμόδια στελέχη δημοσίων υπηρεσιών ή εκπρόσωποι φορέων της κοινωνικής οικονομίας, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
4. Η Επιτροπή συγκροτείται, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Με την απόφαση αυτή, ορίζονται τα μέλη, οι αναπληρωτές τους, ο τρόπος οργάνωσης, λειτουργίας και γραμματειακής της υποστήριξης, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου της. Με ίδια απόφαση, μπορεί να θεσπίζεται Κανονισμός Λειτουργίας της Εθνικής Επιτροπής.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, εκπονείται πρόγραμμα επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης της Στρατηγικής Διασύνδεσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κοινωνικής Οικονομίας, που χρηματοδοτείται ιδίως από εθνικούς πόρους, πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, πόρους της Ε.Ε. και άλλων Διεθνών Οργανισμών και πόρους διεθνών αναπτυξιακών δράσεων.

 • Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

  α) ο τομέας της Κοινωνικής Οικονομίας σχετίζεται άμεσα με την αναπηρία, δεδομένου ότι τα άτομα με αναπηρία μπορούν είτε να είναι μέλη κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων είτε λήπτες των παρεχόμενων υπηρεσιών τους,

  β) σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, την οποία η χώρα μας μαζί με το Προαιρετικό Πρωτόκολλό της έχει επικυρώσει με τον ν.4074/2014 (Αρ. ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012) και ως εκ τούτου οφείλει να εφαρμόσει, «4. Κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών, για να εφαρμοστεί η παρούσα Σύμβαση και σε άλλες διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν ζητήματα σχετικά με τα άτομα με αναπηρίες, τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα συμβουλεύονται συνεχώς και θα εμπλέκουν ενεργά τα άτομα με αναπηρίες […] μέσω των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους»,

  γ) η στρατηγική διασύνδεσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Κοινωνικής Οικονομίας αφενός δεν πρέπει να δημιουργεί νέα εμπόδια στα άτομα με αναπηρία, αφετέρου οφείλει να προωθεί τόσο τις αρχές της Κοινωνικής Οικονομίας όσο και τις γενικές αρχές που περιλαμβάνονται στο άρθρο 3 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η προσβασιμότητα, η μη διάκριση κ.λπ.),

  δ) οι φορείς τόσο της κεντρικής διοίκησης όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης έχει αποδειχτεί ότι αδυνατούν να εξειδικεύουν κατά περίπτωση και να ενσωματώνουν τη διάσταση της αναπηρίας σε στρατηγικές, πολιτικές, μέτρα και προγράμματα που σχεδιάζουν και εφαρμόζουν. Αυτό επιτυγχάνεται μόνο μέσω της συμμετοχής του τριτοβάθμιου οργάνου του αναπηρικού κινήματος της χώρας, ήτοι της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ), η οποία διαθέτει πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στο ζήτημα της προώθησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία,

  η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει τη συμμετοχή της Συνομοσπονδίας στην «Επιτροπή για τη Διασύνδεση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κοινωνικής Οικονομίας» και ως εκ τούτου την συμπλήρωση της παρ. 3 ως ακολούθως:

  «3. Η Επιτροπή αποτελείται από:
  § Τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως Πρόεδρο […]
  § Τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.
  § Τον Πρόεδρο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
  § Δύο (2) εκπροσώπους φορέων της κοινωνικής οικονομίας που ορίζονται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
  § Δύο (2) μέλη ΔΕΠ Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων καθώς και Ερευνητές/τριες των Ερευνητικών Κέντρων με εξειδίκευση στους τομείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνικής Οικονομίας που ορίζονται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης».

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 08:36 | ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
  ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
  ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

  1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
  Στη διάταξη του άρθρου 75 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114), ορίζεται ότι:
  «Ι. Οι δημοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας».
  Οι αρμοδιότητες των Δήμων αφορούν, κυρίως, τους τομείς:
  «γ) Ποιότητας Ζωής των Πόλεων και των Οικισμών, στον οποίο περιλαμβάνονται ιδίως:
  «1. Η εξασφάλιση και διαρκής βελτίωση των τεχνικών υποδομών στις πόλεις και τα χωριά …»
  «στ) Παιδείας, Πολιτισμού…»
  Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων:
  α) Του άρθρου 15 του Συντάγματος,
  β) Του άρθρου 1 του Ν. 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄, 159)
  γ) Του άρθρου 4 του Ν. 2863/2000 «Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τομέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄, 262), η ραδιοτηλεόραση, μέσω της οποίας μεταδίδονται πληροφορίες, ειδήσεις και προϊόντα του λόγου και της τέχνης, έχει σημαντικότατη κοινωνική και πολιτιστική αποστολή και ως εκ τούτου, η πρόσβαση στις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτήν προάγει τα πνευματικά και πολιτιστικά ενδιαφέροντα των αποδεκτών.
  Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων, συνάγεται, μεταξύ άλλων, ότι ειδικά στους Δήμους, οι οποίοι εξ αιτίας της γεωγραφικής τους θέσης, βρίσκονται σε απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές, καθώς και πλησίον της συνοριακής γραμμής της χώρας με άλλα κράτη και για τους λόγους αυτούς είναι δυσχερής και προβληματική η μετάδοση του τηλεοπτικού σήματος και η πρόσβαση στην παροχή τηλεοπτικών υπηρεσιών, νομίμως λειτουργούντων σταθμών εθνικής εμβέλειας.
  Η αναμετάδοση τηλεοπτικού σήματος εμπίπτει στους σκοπούς των Δήμων που συναρτώνται με τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων τους, την προαγωγή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων τους, καθώς και την ικανοποίηση του αυτονόητου δικαιώματος της ενημέρωσης, ενέργειες που αφορούν τη βελτίωση της τηλεοπτικής κάλυψης των περιοχών που βρίσκονται εντός των ορίων τους.
  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
  Οι ορεινοί δήμοι, καθώς και αυτοί που βρίσκονται στη συνοριακή γραμμή, δύνανται να προμηθεύονται υλικά και να αναθέτουν τις εργασίες συντήρησης και επισκευής για υφιστάμενους αναμεταδότες ραδιοτηλεοπτικού σήματος, νομίμως λειτουργούντων ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών εθνικής και τοπικής εμβέλειας, εφόσον έχουν την οικονομική δυνατότητα.
  Από την προτεινόμενη διάταξη δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

  2. ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
  Από τις διατάξεις των παρ. 2, 4, 5 και 8, του άρθρου 17, του Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52/Α/2012), προκύπτει η υποχρέωση των Δήμων για την περισυλλογή και μεταφορά προς φύλαξη, διατροφή και διατήρηση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την καθ` οιονδήποτε τρόπο εκποίηση ή σφαγή ή επιστροφής στον ιδιοκτήτη τους.
  Επίσης με τις ίδιες διατάξεις προβλέπεται η συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, με υποχρεωτική συμμετοχή ενός τουλάχιστον κτηνιάτρου ή γεωπόνου του δήμου.
  Από την εφαρμογή στην πράξη των παραπάνω διατάξεων προέκυψε αδυναμία εφαρμογής του Νόμου, διότι η περισυλλογή κυρίως των βοοειδών είναι αδύνατη χωρίς τη χρήση όπλου με αναισθητικά βλήματα για προσωρινή αναισθησία, προς το σκοπό μεταφοράς σε ασφαλή και κατάλληλο χώρο που προβλέπεται από την παρ. 3, του άρθρου 17, του Ν. 4056/2012. Τα βοοειδή λόγω του τεράστιου όγκου, δύναμης και βάρους τους (ο μέσος όρος βάρους είναι 300 κιλά), δεν είναι δυνατόν να περισυλλεχτούν με κανένα άλλο τρόπο χωρίς να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των μελών των συνεργείων που προβλέπονται από την παρ. 4, του άρθρου 17, του Ν. 4056/2012, εκτός της προσωρινής αναισθησίας.

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
  Οι δήμοι που υποχρεούνται από τις διατάξεις του Ν. 4056/2012 να μεριμνούν για την περισυλλογή και μεταφορά ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, δύνανται να προμηθεύονται με δικές τους δαπάνες όπλα με αναισθητικά βλήματα, καθώς και αντίστοιχα φυσίγγια, αποκλειστικά για την περισυλλογή των ζώων αυτών. Η χρήση του όπλου θα γίνεται από τον κτηνίατρο που υπηρετεί ή είναι συμβεβλημένος με τον οικείο δήμο.
  Από την προτεινόμενη διάταξη δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

  3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
  Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8, του άρθρου 266, του Ν. 3852/2010, στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες συνιστάται πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού του οικείου δήμου με υπόλογο διαχειριστή τον πρόεδρο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητος ή τον εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητος.
  Από την περιπτ. (ι) του άρθρου 82, του Ν.3852/2010 προβλέπεται ότι πρόεδρος ή ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητος ενεργεί πληρωμές από την πάγια προκαταβολή.
  Με την Υπουργική απόφαση 74449 (ΦΕΚ/2044/Β/2010) προβλέπεται οι διαδικασία σύστασης της πάγιας προκαταβολής στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες, το ύψος της, οι υπόλογοι διαχειριστές, οι δαπάνες που πληρώνονται με την πάγια προκαταβολή, καθώς και η διαδικασία αποκατάστασής της.
  Με τις διατάξεις του άρθρου 37, του Β.Δ 17/5/-15-06-1959 «περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των δήμων και κοινοτήτων» προβλέπεται η κατάθεση του ποσού της πάγιας προκαταβολής στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.
  Από την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, καθώς και των πρόσφατων νομοθετικών διατάξεων για τις τραπεζικές συναλλαγές προέκυψαν τα παρακάτω προβλήματα στη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής από τους κατά νόμο υπολόγους.
  1. Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο έχει περιέλθει στην EUROBANK η οποία δεν έχει υποκαταστήματα σε όλες τις έδρες των δήμων.
  2. Η κατάθεση του ποσού της πάγιας προκαταβολής γίνεται σε προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό του υπολόγου και για το λόγο αυτό δεν εμπίπτει στους ακατάσχετους λογαριασμούς, με αποτέλεσμα σε περίπτωση προσωπικής οφειλής να κατάσχεται μέρος ή όλο το ποσό της πάγιας προκαταβολής που παρέχεται για συγκεκριμένες δαπάνες, που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες των υπολόγων προέδρων – εκπροσώπων για την αντιμετώπιση ειδικά προσδιορισμένων αναγκών των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων.
  3. Σε περίπτωση θανάτου του υπολόγου διαχειριστή ο οικείος δήμος δεν μπορεί να αναζητήσει τα ποσά που έχει καταβάλει, με αποτέλεσμα τη δικαστική διεκδίκηση τους από τους κληρονόμους του θανόντος ή άλλους δικαιούχους όπως ελληνικό δημόσιο, τράπεζες, κλπ.
  Για όλους τους παραπάνω λόγους πρέπει να υπάρξει νομοθετική πρόβλεψη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών.
  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
  Τα ποσά της πάγιας προκαταβολής κατατίθενται σε πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδος, σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού που ανήκουν στον οικείο δήμου για κάθε τοπική ή δημοτική ενότητα ξεχωριστά, μετά από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και πρόταση των υπολόγων διαχειριστών.
  Υπεύθυνοι κίνησης των λογαριασμών είναι ο υπόλογος πρόεδρος της δημοτικής ή τοπικής κοινότητος ή ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητος ή ο δημοτικός ταμίας ή άλλος υπάλληλος του δήμου που ορίζεται με απόφαση του Δημάρχου του οικείου δήμου.
  Από την προτεινόμενη διάταξη δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.