Άρθρο 137 Επιτροπή χαρακτηρισμού Μαρτυρικών Τόπων και Χωριών

Η παρ. 5 του άρθρ.18 του ν. 2503/1997 τροποποιείται, ως εξής:
«Συνιστάται, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, πενταμελής επιτροπή που έχει ως αντικείμενο την υποβολή αιτιολογημένης πρότασης για το χαρακτηρισμό των πόλεων και χωριών εκείνων που έχουν υποστεί μεγάλες καταστροφές σε ανθρώπινες ζωές και σε υλικές ζημιές κατά την αντίσταση εναντίον των δυνάμεων κατοχής 1941-1944, ως «μαρτυρικών πόλεων» και «μαρτυρικών χωριών». Η επιτροπή αποτελείται από δύο καθηγητές Ελληνικού Πανεπιστημιακού Ιδρύματος και ειδικότερα έναν καθηγητή Ιστορίας με γνωστικό αντικείμενο την ιστορία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και έναν καθηγητή Διεθνούς Δικαίου, με γνωστικό αντικείμενο το Ανθρωπιστικό Δίκαιο και το Δίκαιο Εγκλημάτων Πολέμου, έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ενώσεως Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.ΠΕ.) και από τον προϊστάμενο της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Χρέη Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου. Ο χαρακτηρισμός γίνεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται έπειτα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης».