Άρθρο 23 Ανάθεση καθηκόντων σε υπαλλήλους Περιφερειακών Ενοτήτων νησιωτικών περιοχών

Σε νησιωτικές περιοχές επιτρέπεται, με απόφαση του αρμοδίου Οργάνου, η ανάθεση σε υπάλληλο καθηκόντων άλλης Περιφερειακής ενότητας από αυτήν που έχει τοποθετηθεί, εφόσον αυτά εμπίπτουν στον κλάδο και την ειδικότητα του υπαλλήλου. Στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος απασχόλησης δεν θα υπερβαίνει τον μέγιστο αριθμό των εκτός έδρας μετακινήσεων που δικαιούται ο υπάλληλος ετησίως.