Άρθρο 100 Εξόφληση υποχρεώσεων Ο.Τ.Α.

1. Ανεξόφλητες ανειλημμένες υποχρεώσεις προηγούμενων οικονομικών ετών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (δήμων και περιφερειών) της χώρας, για τις οποίες δεσμεύονται ισόποσες πιστώσεις στον προϋπολογισμό, δυνάμει των διατάξεων παρ. 7 του αρ. 66 του ν. 4270/2014, εκκαθαρίζονται και εξοφλούνται κατά χρονολογική σειρά, με μέριμνα της οικονομικής υπηρεσίας, ανάλογα με την ημερομηνία του νόμιμου τίτλου πληρωμής (τιμολογίου ή άλλου νόμιμου παραστατικού του αντισυμβαλλόμενου). Η χρονολογική σειρά αρχίζει από τον νόμιμο τίτλο πληρωμής που φέρει την παλαιότερη ημερομηνία και τελειώνει στον τίτλο που φέρει τη νεότερη ημερομηνία.
Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
2. Κατά τρόπο ανάλογο με αυτόν της παραγράφου 1 και ομοίως υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3, εκκαθαρίζονται και εξοφλούνται ανειλημμένες υποχρεώσεις τρέχοντος οικονομικού έτους.
3. Η εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 δεν αναιρεί την υποχρέωση:
α) εκάστου φορέα να εγγράφει στον προϋπολογισμό του και να πληρώνει τις ανελαστικές δαπάνες του και
β) διενέργειας δαπανών ιδιαίτερης κοινωνικής σημασίας (όπως δαπάνες απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία παιδικών/βρεφονηπιακών σταθμών ή σχολείων ή δαπάνες υπηρεσιών καθαριότητας) και
γ) για την πληρωμή υποχρεώσεων για τις οποίες έχουν ληφθεί μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του Δήμου.
4. Με απόφαση της οικονομικής επιτροπής, κατόπιν εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας και τηρουμένων των κριτηρίων των προηγούμενων παραγράφων, καθορίζονται οι δαπάνες που δύναται να εκκαθαριστούν και πληρωθούν κατά παρέκκλιση της χρονολογικής σειράς.