Άρθρο 99 Επιτροπές επίλυσης φορολογικών διαφορών

1. Η περίπτωση β’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 1080/1980 (Α’ 246) αντικαθίσταται, ως εξής:
«Προκειμένου για τους δήμους της τέως διοικήσεως πρωτευούσης, η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου και αποτελείται από έναν δημοτικό σύμβουλο και δύο υπαλλήλους (μόνιμους ή Ι.Δ.Α.Χ.), κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού ή Διοικητικού-Οικονομικού είτε κατηγορίας ΤΕ κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Τμήματος. Της επιτροπής προεδρεύει το μέλος που προΐσταται Διεύθυνσης, και επί ομοιοβάθμων προϊσταμένων του ίδιου επιπέδου ο προϊστάμενος που έχει ασκήσει για περισσότερο χρόνο καθήκοντα προϊσταμένου. Με την ίδια απόφαση, ορίζονται οι αναπληρωτές των μελών της Επιτροπής. Χρέη γραμματέα της επιτροπής εκτελεί δημοτικός υπάλληλος που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, με απόφαση δημάρχου. Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη ή οι αναπληρωτές τους».
2. Η παρ 3. του άρθρου 32 του ν. 1080/1980 αντικαθίσταται, ως εξής:
«3. Επί των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου μεταξύ δήμου και φορολογούμενου, και εφόσον αυτός επιθυμεί την εξωδικαστική συμβιβαστική επίλυση της υφιστάμενης διαφοράς ή αμφισβητήσεως, δύναται να καταθέσει ενώπιον του δήμου, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, αίτηση εξωδικαστικού συμβιβασμού, η οποία καταχωρείται σε ειδικό προς τούτο πρωτόκολλο αιτήσεων συμβιβασμού που τηρείται σε κάθε δήμο. Στην περίπτωση αυτή, η υπηρεσία του δήμου που παραλαμβάνει την αίτηση υποχρεούται να τη διαβιβάσει αμελλητί στις επιτροπές της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Η παραπάνω προθεσμία αναστέλλει την προθεσμία του άρθρου 66 του ν. 2717/1999 (Α’ 97).
3. Η παρ. 4 του άρθρου 32 του ν. 1080/1980 αντικαθίσταται, ως εξής:
«4. H επιτροπή υποχρεούται εντός δεκαημέρου από την παραλαβή της αίτησης να ορίσει ημερομηνία συζητήσεως, όχι μεταγενέστερη των 20 ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, καλώντας τον αιτούντα τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία συζητήσεως».
4. Η παρ. 6 του άρθρου 32 του ν. 1080/1980 αντικαθίσταται, ως εξής:
«6. Το κατά την προηγούμενη παράγραφο πρακτικό διαβιβάζεται στο δημοτικό συμβούλιο, το οποίο και αποφασίζει περί της αποδοχής ή μη της πρότασης της επιτροπής. Με την εν λόγω απόφαση, ολοκληρώνεται ο συμβιβασμός»
5. Η παρ. 7 του άρθρου 32 του ν. 1080/1980 καταργείται.
6. Η παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 1080/1980 αναριθμείται και αντικαθίσταται, ως εξής:
«7. Σε περίπτωση μη επίτευξης συμβιβασμού κατά την παρ. 5, η προθεσμία άσκησης των κατά νόμο ένδικων βοηθημάτων άρχεται από την επομένη της κοινοποίησης του πρακτικού στον προσφεύγοντα. Σε περίπτωση μη αποδοχής της πρότασης του συμβιβασμού, η προθεσμία άσκησης των ανωτέρω ενδίκων βοηθημάτων άρχεται από την επομένη της ημερομηνίας της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου». Επίσης, σε περίπτωση που η προθεσμία των είκοσι(20) ημερών παρέλθει άπρακτη, η προθεσμία άσκησης των ενδίκων βοηθημάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 126 του ν. 2717/1999, άρχεται από την επομένη της λήξης του εικοσαημέρου».

  • 29 Αυγούστου 2016, 10:17 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

    Λογικά η παρ. 3, η οποία προφανώς θα βοηθήσει την ευκολότερη πρόσβαση των πολιτών στην επιτροπή, εκτός από την αλματώδη αύξηση των θεμάτων που θα έρχονται για συζήτηση, φοβάμαι ότι θα βοηθήσει να στηθεί «βιομηχανία» μείωσης προστίμων, εις βάρος του Δήμου πάντα. Έχοντας πλέον και μέλη που προέρχονται αποκλειστικά από το Δήμο, απλά δεν θέλω να σκεφτώ τι μπορεί να γίνει στο μέλλον.