ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Ο.Τ.Α. – Άρθρο 12 Σύσταση Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

1. α. Η περίπτωση (vii) της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντικαθίσταται, ως εξής:
«vii. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία εκτείνεται στα όρια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα την Θεσσαλονίκη».
β. Στην παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση (viii), η οποία έχει, ως ακολούθως:
«viii. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία εκτείνεται στα όρια της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή».
2. α. Για τις αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του παρόντος εφαρμόζεται το άρθρο 280 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, καθώς και οι μεταγενέστερες αυτού ειδικές διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων, όπως ισχύουν.
β. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών καταρτίζεται ο Οργανισμός των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του παρόντος. Στον οργανισμό καθορίζονται, ιδίως:
i. Η διάρθρωση των οργανικών μονάδων (Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Αυτοτελείς Διευθύνσεις, Τμήματα, Αυτοτελή Τμήματα, Αυτοτελή Γραφεία και Γραφεία), ο τίτλος, οι αρμοδιότητες και η έδρα τους.
ii. Οι οργανικές θέσεις κατά κατηγορίες, κλάδους, ειδικότητες και βαθμούς του τακτικού προσωπικού.
iii. Οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού και του τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
iv. Οι κατηγορίες και οι κλάδοι του προσωπικού, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων καθώς και
v. Κάθε άλλο θέμα που αφορά στην οργάνωση και τη λειτουργία των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του παρόντος.
3. Από την έναρξη λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του παρόντος καταργείται η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, που είχε συστηθεί με το άρθρο 6 του ν. 3852/2010, οι δε Αποκεντρωμένες Διοικήσεις που συστήνονται με την παρ. 1 υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη λειτουργίας τους και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της καταργούμενης Αποκεντρωμένης Διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών της συνεργασιών κατά το λόγο συμμετοχής της σε αυτές. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από τις νέες, κατά τόπον αρμόδιες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές.
4. Συντονιστής ή ασκών καθήκοντα Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, από την ημερομηνία λειτουργίας της, με την επιφύλαξη της παρ. 6, ο Συντονιστής ή ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης κατά την 31.12.2016, για δε την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ορίζεται αντίστοιχα με ίδια απόφαση του ως άνω Υπουργού επόμενος κατά σειρά αρχαιότητας συνολικής προϋπηρεσίας Γενικός Διευθυντής που ασκεί τέτοια καθήκοντα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης κατά την 31.12.2016 και μέχρι την ανάληψη καθηκόντων από τον οικείο Συντονιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
5.α. Το μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου παρέχει τις υπηρεσίες του σε υπηρεσιακές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που ευρίσκονται εντός των ορίων των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, καθίσταται αυτοδίκαια από 1.1.2017 προσωπικό των νέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της αντίστοιχης χωρικής αρμοδιότητας. Με διαπιστωτική πράξη που εκδίδεται από τον Συντονιστή ή τον ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, το προσωπικό κατατάσσεται σε θέσεις της αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας των υπηρεσιών της έδρας και των νομών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Η πράξη αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
β. Οι θέσεις του κατατασσόμενου προσωπικού προβλέπονται στους αντίστοιχους οργανισμούς της περ. β της παρ. 2 του άρθρου αυτού. Στις θέσεις αυτές κατατάσσεται το ανωτέρω προσωπικό με διαπιστωτική πράξη του Συντονιστή ή του ασκούντος καθήκοντα Συντονιστή που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
6. α. Η θητεία των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης που συστάθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3852/2010 λήγει την 31η.12.2016.
β. Ο Συντονιστής ή ασκών καθήκοντα Συντονιστή της παρ. 4 ορίζει από 1.1.2017 προϊσταμένους των οικείων οργανικών μονάδων τους αρχαιότερους προϊσταμένους της υποκείμενης οργανικής μονάδας και, εφόσον δεν επαρκούν, στους αρχαιότερους κατά βαθμό υπαλλήλους. Όσοι εκ των ανωτέρω ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων και δεν τους ανατεθούν αντίστοιχα καθήκοντα, στους μεν προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων ανατίθενται καθήκοντα προϊσταμένων Διευθύνσεων, στους δε προϊσταμένους Διευθύνσεων ανατίθενται καθήκοντα προϊσταμένων Τμημάτων.
γ. Τα συμβούλια που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία ολοκληρώνουν τις επιλογές των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το αργότερο μέχρι την 31η.12.2017, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τα κριτήρια και τη διαδικασία της επιλογής των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων του δημοσίου.
7. Όποιος επιλεγεί ως Συντονιστής για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, δυνάμει της απόφασης – προκήρυξης με αριθ. 1ΣΑΔ/2015 του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (με Α.Δ.Α.: 6ΕΡΚ465ΦΘΕ-ΡΙΦ) για την επιλογή των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, τοποθετείται ως Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και από την έναρξη της λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που συστήνονται με το παρόν άρθρο, τοποθετείται ως Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας.
8. Η ισχύς της παρ. 1 του παρόντος αρχίζει την 1η.1.2017.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 15:04 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μ-Θ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

  ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
  ΠΕΡΙΟΧΗ Α.Μ.Θ

  Δ/νση: Παρασίου 4, 69100 Κομοτηνή
  Πληροφορίες:
  α)Τριανταφυλλόπουλος Γεώργιος, Πρόεδρος
  Τηλ: 2531027966, Fax: 2531032140
  β)Χρίστου Ανδρέας, Γεν. Γραμματέας
  Τηλ.: 2531083386, Fax: 2531071479

  Σε συνέχεια του προηγούμενου σχολίου μας, παραθέτουμε στον σχετικό διάλογο και το σχετικό ενημερωτικό δελτίο που συντάξαμε μετά τη συνάντηση με εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τη σύσταση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΜΘ. Το παρόν δελτίο το κοινοποιήσαμε και στο Υπουργείο Εσωτερικών.

  Ενημερωτικό Δελτίο
  σχετικά με την συνάντηση στο Υπ. Εσωτερικών για το ζήτημα
  της δημιουργίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αν. Μακεδονίας και Θράκης

  Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
  Σε συνέχεια του υπ’ αρ. 22/27-5-2016 αιτήματός μας για συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Π. Κουρουμπλή για το ζήτημα της δημιουργίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αν. Μακεδονίας και Θράκης, σας γνωρίζουμε ότι η εν λόγω συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016, στα γραφεία του Υπουργού Εσωτερικών. Σημειώνουμε ότι ο κ. Κουρουμπλής απουσίαζε, διότι όπως μας ενημέρωσαν είχε έκτακτη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό. Από το Υπουργείο στην συνάντηση παρέστησαν οι κ.κ. Αυγουλάς Βαγγέλης και Μπαϊρακτάρης Δημήτρης ειδικοί συνεργάτες του Υπουργού, καθώς και ο κ. Καπετάνιος Ευάγγελος Γ.Γ. Συντονισμού και Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπ. Εσωτερικών. Από τον Σύλλογο μας παρέστησαν οι κ.κ. Τριανταφυλλόπουλος Γιώργος, Απότας Δημήτρης, Πετράκης Γιώργος και Κεραμέα Εύη.

  Κατόπιν του υπ’ αρ. 21/25-4-2016 εγγράφου μας, με το οποίο ζητούσαμε τις απόψεις σας για το ζήτημα της Σύστασης Νέας Αποκεντρωμένης ΑΜΘ και ενόψει της συνάντησης με τον Υπουργό, υποβάλλαμε υπόμνημα (σας το επισυνάπτουμε) των κύριων ζητημάτων που ανακύπτουν. Επισημαίνουμε ότι με το εν λόγω κείμενο προσπαθήσαμε να θίξουμε-αναδείξουμε τα κύρια ζητήματα ως αρχική βάση διαλόγου και ως εκ τούτου αναμένουμε τις τυχόν παρατηρήσεις-διορθώσεις-συμπληρώσεις σας επ’ αυτού.

  Σχετικά με τα όσα διημείφθησαν στην παραπάνω συνάντηση, σας γνωρίζουμε τα εξής:
  1ον- Μας επισήμαναν ότι η Σύσταση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αν. Μακεδονίας & Θράκης είναι δεδομένη πολιτική απόφαση της Κυβέρνησης.

  2ον- Α) Στις αιτιάσεις μας, ότι με τη νέα δομή θα απαιτηθεί η δημιουργία νέων οργανικών μονάδων, οι οποίες σήμερα υφίστανται και λειτουργούν μόνο στην έδρα (Θεσσαλονίκη) για το σύνολο της Αποκεντρωμένης Μ-Θ και ως εκ τούτου θα απαιτηθεί πρόσθετο προσωπικό για να στελεχώσει τις προβλεπόμενες ανάγκες, μας απάντησαν ότι η βούλησή της Κυβέρνησης είναι ότι δεν θέλουν μια νέα Αποκεντρωμένη στα χαρτιά, αλλά να λειτουργεί πλήρως όπως οι υπόλοιπες.
  Επ’ αυτού επισημάναμε αυτά που προτείνουμε στο εδάφιο Α.1. του Υπομνήματός μας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για το επιπλέον απαιτούμενο προσωπικό. Η απάντηση ήταν ότι εντός του 2016 δεν υπάρχει η δυνατότητα για προσλήψεις, αλλά θα εξεταστεί η δυνατότητα για οικειοθελείς μετακινήσεις προσωπικού από άλλες Υπηρεσίες.
  Σημειώσαμε ότι όλες οι Δημόσιες Υπηρεσίες στην περιοχή της ΑΜΘ πάσχουν από έλλειψη προσωπικού, καθώς διαχρονικά η τάση ήταν πολλοί να μετακινούνται είτε προς Αθήνα είτε προς Θεσσαλονίκη. Υποστήριξαν ότι στο εν λόγω νομοσχέδιο θα προβλέπονται και κίνητρα (υπηρεσιακής εξέλιξης) για μετατάξεις σε παραμεθόριες περιοχές. Θέτοντας το ζήτημα της επιστροφής των 55 συναδέλφων που έφυγαν από τις Υπηρεσίες μας με τις γνωστές διαθεσιμότητες του 2012 μας ενημέρωσαν ότι δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.

  Θεωρούμε, ως κομβικό σημείο το ζήτημα της κάλυψης των Υπηρεσιακών αναγκών που θα προκύψουν από την λειτουργία της Νέας Αποκεντρωμένης, αφενός για την επαρκή λειτουργία της και αφετέρου για τις επιπλέον υπηρεσιακές υποχρεώσεις, οι οποίες σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατόν να καλυφθούν με επιπλέον προσωπικό, θα τις επωμιστούμε οι εργαζόμενοι, που ως γνωστό έχουμε ήδη αυξημένο φόρτο λόγω έλλειψης προσωπικού. Με λίγα λόγια, οι δεσμεύσεις-δηλώσεις των εκπροσώπων του Υπουργείου, ναι μεν υποδηλώνουν την πρόθεση να λειτουργήσει πλήρως και επαρκώς η νέα Αποκεντρωμένη, πλην όμως δεν διασφαλίζεται η πλήρωση των νέων αναγκών με προσωπικό.

  Επισημαίνουμε ότι αν δεν πληρωθούν οι απαιτούμενες ανάγκες και ξεκινήσει η λειτουργία της Νέας Αποκεντρωμένης, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να παρουσιαστούν μεγάλα προβλήματα στην λειτουργία της, δεδομένων των ήδη υφιστάμενων ελλείψεων σε προσωπικό.

  Ως εκ τούτου, θεωρούμε, όπως αναφέραμε και στο εδάφιο Α.1 του Υπομνήματός μας, ότι ο σχεδιασμός της νέας Αποκεντρωμένης θα πρέπει να προηγηθεί πριν την ψήφιση της εν λόγω διάταξης, ώστε να προσεγγισθούν με ακρίβεια οι απαιτούμενες ανάγκες σε προσωπικό. Κατόπιν να δοθεί η δυνατότητα για οικειοθελείς μετατάξεις στις Υπηρεσίες της ΑΔ Μ-Θ στην Περιοχή της Αν. Μακεδονίας Θράκης (βάση του ανωτέρω σχεδιασμού) και αφότου ολοκληρωθεί το εν λόγω στάδιο, να συνεκτιμηθεί εάν δύναται να λειτουργήσει επαρκώς ή όχι η Νέα Αποκεντρωμένη.
  Σύμφωνα με τα παραπάνω εφιστούμε ιδιαιτέρως την προσοχή στην ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών (στην οποία κοινοποιείται το παρόν) για τον κίνδυνο αποτυχίας του εν λόγω εγχειρήματος στην πράξη, γεγονός που θα φέρει τα αντίθετα από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της εκφρασμένης πολιτικής βούλησης για αναβάθμιση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην περιοχή.

  Β) Επιπλέον των αναγκών σε προσωπικό προτείναμε και την νομική υποστήριξη του έργου όλων των Υπηρεσιών. Επ’ αυτού μας απάντησαν ότι το πρόβλημα είναι γνωστό σε όλες τις Αποκεντρωμένες και ως εκ τούτου στον νέο Οργανισμό μπορεί να προβλεφθεί σχετική Οργανική Μονάδα.

  Γ) Επίσης επισημάναμε ότι το πρώτο διάστημα (1-2 χρόνια) λειτουργίας της Νέας Αποκεντρωμένης, θα πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη μέριμνα υποστήριξης και συντονισμού του έργου μας από τις Κεντρικές Υπηρεσίες των αντίστοιχων Υπουργείων (όπως αναφέρουμε στο Α.3 εδάφιο). Επ’ αυτού μας είπαν ότι είχαν επιφυλάξεις, αλλά θα το εξετάσουν.

  Δ) Επιπρόσθετα σημειώσαμε ότι θα απαιτηθούν επιπλέον υποδομές (κτιριακές, οχήματα, δίκτυα επικοινωνίας, προγράμματα Η/Υ κ.α) για την στέγαση και την εξυπηρέτηση των νέων δομών καθώς και οι αντίστοιχες πιστώσεις. Στα θέματα αυτά μας είπαν χρειάζονται την βοήθειά μας (καθόσον γνωρίζουμε καλύτερα τις τοπικές συνθήκες) για την ανεύρεση κτιριακών υποδομών. Για τα υπόλοιπα ζητήματα δεν έγινε περαιτέρω συζήτηση.

  Ε) Όσον αφορά τις εργασιακές σχέσεις επιμείναμε ότι θα πρέπει να διασφαλίζονται οι θέσεις όλων των υπηρετούντων συναδέλφων. Μας ενημέρωσαν ότι η διαδικασία για υπαγωγή όλων σε προσωποπαγείς θέσεις είναι η προβλεπόμενη μεταβατική φάση μέχρι την ολοκλήρωση του νέου Οργανισμού και την τελική υπαγωγή των εργαζομένων σε οργανικές θέσεις. Αντιτείναμε να υπάρχουν συγκεκριμένες καταληκτικές προθεσμίες, ώστε να διασφαλίζονται οι θέσεις των εργαζομένων.

  ΣΤ) Τέλος θέσαμε το ζήτημα των ΔΕ που υποβαθμίστηκαν σε ΥΕ. Προτείναμε στο άρθρο 23 του εν λόγω προσχεδίου, στο οποίο προβλέπεται επίλυση του ζητήματος αυτού για τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, να περιληφθούν και οι αντίστοιχοι εργαζόμενοι στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Έκαναν δεκτή την πρότασή μας και μας δήλωσαν ότι θα συμπεριλάβουν την σχετική διόρθωση.

  Εν κατακλείδι εκφράστηκε η βούληση από τους εκπροσώπους του Υπουργού να συνεχιστεί ο διάλογος σε πιο εξειδικευμένα ζητήματα και λύσεις, καθώς θεωρούν απαραίτητη τη συμβολή των εργαζομένων.

  Ως εκ τούτου, θα σας ενημερώσουμε το επόμενο διάστημα για τις εξελίξεις στο ζήτημα της Σύστασης Νέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αν. Μακεδονίας και Θράκης και παρακαλούμε για την βοήθεια όλων των συναδέλφων στο ιδιαίτερα κρίσιμο θέμα για όλους μας, με προτάσεις, συμπληρώσεις ή διορθώσεις των ζητημάτων που θέτουμε.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 15:49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μ-Θ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

  Στα πλαίσια του διαλόγου για τη σύσταση Νέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Κεντρικής Μακεδονίας και Αν. Μακεδονίας & Θράκης, αντί της υφιστάμενης Μακεδονίας-Θράκης, καταθέτουμε τις απόψεις του Συλλόγου μας, οι οποίες συνοψίζονται στο παρακάτω Υπόμνημα που καταθέσαμε ήδη στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και στο ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών μετά από σχετικό αίτημα του Συλλόγου μας.

  ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Κομοτηνή, 2-6-2016
  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 27
  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
  ΠΕΡΙΟΧΗ Α.Μ.Θ
  Δ/νση: Παρασίου 4, 69100 Κομοτηνή ΠΡΟΣ: Όλους τους συναδέλφους
  Πληροφορίες: ΚΟΙΝ.:.1)ΟΣΕΑΔΕ
  α)Τριανταφυλλόπουλος Γεώργιος, 2) Μέλη Δ.Σ.
  Τηλ: 2531027966, Fax: 2531032140
  β)Χρίστου Ανδρέας
  Τηλ.: 2531083382, Fax: 2531071479

  ΥΠΟΜΝΗΜΑ
  ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

  Σύμφωνα με το άρθρο 1 του προσχεδίου νόμου «Ρύθμιση θεμάτων Ο.Τ.Α. και άλλες διατάξεις» αρμοδιότητάς Υπουργείου Εσωτερικών, προβλέπεται η Σύσταση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι θέσεις μας με το ζήτημα αυτό είναι οι εξής:

  1ον- Θεωρούμε καταρχάς ως θετική τη Σύσταση ΑΔ ΑΜΘ, καθώς προωθεί και διευρύνει την έννοια της αποκέντρωσης αναβαθμίζοντας τον ρόλο της Διοίκησης στην αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή της Χώρας, με υψηλό επίπεδο εκπροσώπησης του Κράτους. Μια παραμεθόριος περιοχή που ως γνωστό παρουσιάζει, διαχρονικά, σημαντικά αναπτυξιακά και κοινωνικά προβλήματα και ως εκ τούτου χρήζει ιδιαίτερης στήριξης από το Κράτος.

  2ον- Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (πρώην Κρατικές Περιφέρειες) είναι μια κρίσιμη δομή καθώς αποτελούν το πεδίο συναρμογής-προσαρμογής των Κεντρικών Πολιτικών (Κυβέρνηση-Κεντρική Διοίκηση) με τις Τοπικές Πολιτικές (Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ Βαθμού-Περιφερειακή-Δημοτική Διοίκηση).
  Έτσι οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής καθώς και τις τοπικές πολιτικές των φορέων της Αυτοδιοίκησης προκρίνουν-εισηγούνται-αποφασίζουν τους τρόπους εκείνους, ώστε οι εθνικές πολιτικές να εφαρμοστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις αντίστοιχες περιοχές.

  3ον- Μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη, όπου οι Κρατικές Περιφέρειες ΚΜ και ΑΜΘ, συγκρότησαν την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μ-Θ, διαπιστώθηκε δυσλειτουργία των αντίστοιχων Υπηρεσιών της ΑΜΘ, σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς, όσον αφορά κυρίως τον συντονισμό και την υποστήριξη των Υπηρεσιών αυτών. Βέβαια, θεωρούμε ότι αυτό ήταν αναπόφευκτο, αφενός λόγω των αποστάσεων από την έδρα (Θεσσαλονίκη) της νέας δομής και αφετέρου λόγω του ιδιαίτερου βάρους του 2ου μεγαλύτερου αστικού κέντρου της Χώρας. Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν να εξασθενήσει ο ρόλος της Αποκεντρωμένης Κρατικής Διοίκησης στην περιοχή της Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

  4ον- Εφόσον, σύμφωνα με τα παραπάνω, η πολιτική επιλογή-απόφαση είναι η δημιουργία νέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αν. Μακεδονίας και Θράκης θα πρέπει, κατά την άποψή μας, να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

  Α.1) Σχεδιασμός των νέων δομών (Οργανισμός), ώστε να επιτελούνται πλήρως και επαρκώς οι προβλεπόμενες λειτουργίες-αρμοδιότητες. Ο σχεδιασμός αυτός θα τεκμηριώσει την ήδη διαπιστωμένη έλλειψη προσωπικού, καθώς και τις επιπλέον ανάγκες που προκύπτουν με τη Σύσταση της νέας δομής.
  Συνεπώς για να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της νέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αν. Μακεδονίας και Θράκης, θα πρέπει να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες που θα ανακύψουν, με ταχείες εθελούσιες μετατάξεις κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. Για όσες ανάγκες δεν πληρωθούν με την ανωτέρω διαδικασία, να προγραμματιστούν προσλήψεις κατά προτεραιότητα.

  Α.2) Ταυτόχρονα, επειδή όπως προαναφέραμε οι ΑΔ είναι ένα κρίσιμο πεδίο συναρμογής των Εθνικών και Τοπικών πολιτικών, σύμφωνα με την εμπειρία μας θεωρούμε ότι το «κλειδί» για την επίλυση των «τριβών», που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή, είναι η επαρκής Νομική Υποστήριξη του έργου όλων των Υπηρεσιών της ΑΔ. Η λειτουργία επομένως Δ/νσης ή Τμήματος Νομικής Υποστήριξης που θα υπάγεται στον Γ.Γ θα μεγιστοποιήσει την αξιοπιστία και ασφάλεια του έργου των Υπηρεσιών, δίνοντας σημαντική ώθηση στο ξεκίνημα της λειτουργίας της Νέας Αποκεντρωμένης, που ως εγχείρημα είναι αναμενόμενο ότι θα παρουσιάσει δυσκολίες στην εφαρμογή του, τουλάχιστον το πρώτο διάστημα.
  Α.3) Τέλος, στο δύσκολο αυτό μεταβατικό διάστημα της Σύστασης και Λειτουργίας της Νέας ΑΔ Αν. Μακεδονίας και Θράκης θα πρέπει να υπάρξει σημαντική υποστήριξη και συντονισμός του έργου των Υπηρεσιών της, από τις Υπηρεσίες των αντίστοιχων Υπουργείων, όπως για παράδειγμα ταχεία επιμόρφωση των υπαλλήλων από στελέχη των Υπουργείων, άμεση επίλυση όποιων προβλημάτων προκύπτουν κατά την εφαρμογή κλπ.
  Β) Από το Οργανόγραμμα θα προκύψουν επίσης ανάγκες σε υποδομές (κτιριακές, δικτύων επικοινωνίας, προγραμμάτων και μηχανημάτων Η/Υ κλπ), οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν με τις απαιτούμενες πιστώσεις.
  Γ.1) Θα πρέπει να διασφαλίζονται τα εργασιακά δικαιώματα των υπηρετούντων υπαλλήλων, καθώς μετακινήσεις από Νομό σε Νομό (από τυχόν ανάγκες που θα προκύψουν λόγω των νέων δομών) θεωρούνται σύμφωνα με την νομολογία ως μεταθέσεις, δηλαδή δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς την θέληση των εργαζομένων και ως εκ τούτου πρέπει να υπάρχει σαφής πρόβλεψη για την τοποθέτηση των ήδη υπηρετούντων στον τόπο της σημερινής εργασίας τους.
  Γ.2) Ταυτόχρονα θα πρέπει να διασφαλιστούν οι οργανικές θέσεις των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων, θέτοντας ως αποκλειστική προθεσμία ένα σύντομο χρονικό διάστημα για την σύνταξη του νέου Οργανισμού, ακολούθως για την τοποθέτηση του προσωπικού σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις και πέραν της τελικής προθεσμίας να θεωρείται ότι πλέον οι υπηρετούντες υπάλληλοι καλύπτουν οργανικές θέσεις, ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι η τοποθέτηση σε προσωποπαγείς θέσεις είναι μια προσωρινή κατάσταση προκειμένου να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία.
  Εν κατακλείδι, εάν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με τη δέουσα σοβαρότητα το εν λόγω εγχείρημα και εφόσον υπάρχει η πολιτική βούληση για επιτυχή λειτουργία του θεσμού των ΑΔ προς όφελος της Χώρας και των Τοπικών Κοινωνιών, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όλα τα παραπάνω συμβάλλοντας με τις δυνάμεις μας προς όφελος του Ελληνικού Λαού.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 15:26 | Γιάννης Κοψαχείλης

  Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση δημιουργήθηκε προκειμένου να διατηρηθούν αρμοδιότητες που συνταγματικά δεν μπορούσαν να μεταφερθούν σε ΟΤΑ Α’ ή Β’. (Περιβάλλων, Φυσικοί πόροι, Δάση, Γεωθερμία, Λατομεία, Ποτάμια, Λίμνες, Ιθαγένεια, Πολιτογράφηση, Υγείας & Πρόνοιας, Αστικής Κατάστασης, Κοινωφελείς Περιουσίες, Σχολάζουσες Κληρονομιές κ.λ.π.)
  Επιθυμία των ΟΤΑ Α – Β βαθμού ήταν πάντα να καταργηθεί η Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
  Γιατί άραγε;
  Ακόμα και σήμερα βλέπουμε πρόσωπα των ΟΤΑ Α-Β βαθμού να εισηγούνται την κατάργηση κρατικών δομών, που η ύπαρξή τους υπαγορεύονται από το σύνταγμα, που με την αφαίρεση των αρμοδιοτήτων του ελέγχου νομιμότητας των ΟΤΑ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η εποπτεία της Αποκεντρωμένης επί των ΟΤΑ καθίσταται ανύπαρκτη.
  Απορίας άξιο είναι το γιατί; ποια σκοπιμότητα θα εξυπηρέτηση η κατάργηση;
  Η ύπαρξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχει αποδείξει την αναγκαιότητά της.
  Το ότι υπάρχουν προβλήματα, να συμφωνήσω και εγώ, αλλά δεν θα θεραπευτούν με την διάσπασή τους σε ισάριθμες Αποκεντρωμένες με τις Περιφέρεις (ΟΤΑ Β’ βαθμού), από επτά (7) σε δεκατρείς (13). Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης στην υπάρχουσα, μειώνοντας κάποιες δομές που προκλητικά καλύπτονται από ασυλία, και δεν τολμάει κανείς να πειράξει το κατεστημένο.
  Το μόνο που θα επιτευχθεί με το προτεινόμενο άρθρο είναι να υπερδιπλασιάσει το κόστος λειτουργίας των Αποκ. Διοικήσεων. Από τότε που ιδρύθηκαν οι αποκεντρωμένες παλεύουμε συνεχώς να μειώσουμε το λειτουργικό κόστος του κράτος, και ερχόμαστε τώρα με μία διάταξη άρθρου να ανατρέψουμε ότι έγινε μέχρι σήμερα;
  Αυτό που έχουμε δει τα έξι χρόνια ύπαρξης, είναι συνεχώς να μεταφέρονται αρμοδιότητες από το κεντρικό κράτος, συνεπώς ο θεσμός είναι πετυχημένος. Χρειάζεται στήριξη, και πλαισίωση.
  Θεωρώ ότι ένας τέτοιας σημασίας φορέας δεν μπορεί να αλλάξει και δεν πρέπει σε ένα άρθρο.
  Η παράγραφος 2.β. υποκρύπτει πρόθεση αλλαγής δομής. Μετά τις 1/1/2017 θα υπάρχουν στη χώρα έξι (6) Αποκεντρωμένες με παλαιά δομή και δύο (2) με νέα μειωμένη δομή.
  Πιστεύω ότι το Άρθρο 12 πρέπει να αφαιρεθεί.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 13:45 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Θεσσαλονίκη 05-09-2016
  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
  ( ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
  Τ. Οικονομίδη & Καθ. Ρουσσίδη 11
  4Τηλέφωνο: 2313-309305
  Φάξ: 2310-475656, 409239
  e-mail: syllogos@damt.gov.gr
  site : http://syllogos-km.damt.gov.gr/

  Σε συνέχεια προηγούμενης ανάρτησης μας 2 Σεπτεμβρίου 2016, παραθέτουμε μία κοστολόγηση εκκίνησης της δημιουργίας μιας νέας Αποκεντρωμένης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

  Τα στοιχεία που παραθέτουμε είναι ενδεικτικά και μπορεί το τελικό κόστος να υπερβαίνει κατά πολύ αυτές τις τιμές.

  Είναι προφανές από την κάτωθι ανάλυση, ότι το κόστος όπως και οι δυνατότητες επάνδρωσης των υπηρεσιών , δεν έχουν εκτιμηθεί σωστά , όπως και τα χρονικά περιθώρια τα οποία δεν αφήνουν καμία αμφιβολία, ότι το άρθρο 12 του εν λόγω νόμου , πρέπει να ανασταλεί, γιατί το ρίσκο ενός αποτελέσματος δυσανάλογου του κόστους και της όλης αναταραχής που μπορεί να δημιουργηθεί, είναι ιδιαίτερα μεγάλο.
  Και όλα αυτά σε μία χρονική καμπή που το δημόσιο επιδιώκει οικονομίες κλίμακας (που έχουν ήδη επιτευχθεί στην υπάρχουσα αποκεντρωμένη) και μια αξιοποίηση του υπαλληλικού δυναμικού με όλο και μεγαλύτερες δυνατότητες απόδοσης.

  Συμπερασματικά για την λειτουργία της νέας δομής , και έχοντας υπόψη ένα κατ’ ελάχιστο λειτουργικό οργανόγραμμα, τα κόστη λειτουργίας μπορούν να απεικονιστούν :

  Ετήσια κόστη
  1) Επιδόματα νέων θέσεων ευθύνης, γενικών διευθυντών, διευθυντών και
  τμηματαρχών που θα δημιουργηθούν 207.933 €.
  2) Service και υποστήριξη ηλεκτρονικών συστημάτων, 150.000 €.
  3) Σε περίπτωση ενοικίασης δύο ορόφων ενός κτηρίου στην Κομοτηνή ,
  23.000 € ετησίως.
  4) Κόστος ετήσιας μισθοδοσίας νέων προσλήψεων 20 ατόμων, (με το ποιο
  αισιόδοξο υπολογισμό ), 300.000 €

  ΣΥΝΟΛΟ 680.933 €.

  Εφάπαξ κόστη
  1. Κόστος χρήσης προγραμμάτων υπολογιστών (χωρίς να υπολογίζεται η αγορά
  τους) (πχ μισθοδοσίας, λογιστικής, πρωτοκόλου, διοίκησης προσωπικού) ,
  10.000 €
  2. Αγορά μηχανογραφικών συστημάτων πληροφορικής, τηλεφωνικού κέντρου,
  προγραμμάτων υποστήριξης των server 400.000 €.
  3. Εύρεση νέων κτηρίων -ανακαινήσεις , εξοπλισμός, αγορά επίπλων –
  150.000 €.
  4. Αλλαγή ταμπέλας , σφραγίδων, έντυπου υλικού ,10.000 €.
  ΣΥΝΟΛΟ 570.000 €.

  Ανάλυση των νέων θέσεων ευθύνης καθώς και υπολογισμός του κόστους τους.
  ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  1) Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Συντονιστής
  2) Γεν. Δ/νση Εσωτ. Λειτουργίας Γ. Δ/νση
  3) Γεν. Δ/νση Χωροταξ. & Περιβαλοντικής Πολιτικής Γ. Δ/νση
  4) Γεν. Δ/νση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων Γ. Δ/νση

  1) Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Δ/νση
  2) Δ/νση Διοίκησης Δ/νση
  3) Δ/νση Οικονομικού Δ/νση
  4) Δ/νση Κοινοφελών Περιουσιών Δ/νση
  5) Δ/νση Πληροφορικής Δ/νση
  6) Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου Δ/νση
  7) Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών Δ/νση

  1 Τμήμα Προσωπικού
  2 Τμήμα Διαφάνειας
  3 Τμήμα Γραμματείας & Πληροφόρισης Πολιτών
  4 Τμήμα Προυπολογισμού
  5 Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών
  6 Τμήμα Προμηθειών
  7 Τμήμα Κρατικών οχημάτων
  8 Τμήμα Δημόσιας Περιουσίας
  9 Τμήμα Συνοριακών Σταθμών
  10 Τμήμα Σχολάζουσών κληρονομιών
  11 Τμήμα Εποπτείας
  12 Τμήμα Εκκαθάρισης
  13 Τμήμα Σχολαζουσων Κληρονομιών
  14 Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης
  15 Τμήμα Σχεδιασμού Συστημάτων
  16 Στμήμα Υποστήριξης Περιφερειακών Συστημάτων
  17 Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτ. Υπηρεσ. Προς Πολίτες
  18 Τμήμα Σχεδιασμού & πρόληψης
  19 Τμήμα Αντιμετώπισης & Αποκατάστασης
  20 Π.ΑΜ-Π.Σ.Ε.Α
  21 Τμήμα Εκπαίδευσης
  22 Αυτοτελές Τμήμα Εσωτ. Ελέγχου

  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥ ΜΙΣΘ. ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
  ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΟ
  ΕΙΣΦΟΡΕΣ /ΑΤΟΜΟ ΣΥΝΟΛΟ
  3+1 Γεν. Δ/ντες 1.500,00 144,00 1.644,00 78.912,00
  7 Διευθυντές 490,00 47,04 537,04 45.111,36
  22 Τμηματάρχες 290,00 27,84 317,84 83.909,76

  ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 207.933,12

  Για ξεκίνημα λοιπόν της νέας αποκεντρωμένης , θα πρέπει το Ελληνικό Δημόσιο να δαπανήσει ούτε λίγο ούτε πολύ 1.250.000 € τουλάχιστον, για ένα πείραμα αμφιβόλου αποτελεσματικότητας και κάθε χρόνο 680.000€ .

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 12:55 | M.K.

  Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ως δομή κεντρικής Διοίκησης αποτελεί φορέα παροχής υπηρεσιών και όχι παραγωγής και άσκησης πολιτικής. Αρμόδια για αυτήν είναι τα Υπουργεία. Γι’ αυτόν άλλωστε το λόγο ψηφίστηκε ο νόμος που ορίζει πως ο επικεφαλής του φορέα είναι δημόσιος υπάλληλος (συντονιστής) και όχι αιρετός ή μετακλητός υπάλληλος. Η παροχή υπηρεσιών Κράτους είναι ομοιόμορφη προς όλους και ανεπηρέαστη από μικροπολιτικά ή άλλα συμφέροντα. Δεν μπορεί να γίνει άλλωστε αλλιώς αφού αποστολή των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων είναι η εφαρμογή των ψηφισμένων νόμων στη λήψη αποφάσεων. Άλλωστε τελικός σκοπός είναι η παροχή των υπηρεσιών αυτών με ηλεκτρονικά μέσα. Εξάλλου, με την αφαίρεση των αρμοδιοτήτων του ελέγχου νομιμότητας των ΟΤΑ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση η εποπτεία της Αποκεντρωμένης επί των ΟΤΑ καθίσταται ελάχιστη.
  Αναιρείται συνεπώς κάθε επιχείρημα εγγύτητας προς τους εξυπηρετούμενους ή «ειδικών συνθηκών» για τη δημιουργία δύο νέων Αποκεντρωμένων. Συζητούμε δηλαδή μόνο για την αλλαγή των λογότυπων και των πινακίδων έξω από τα κτήρια, γεγονός που από μόνο του είναι κοστοβόρο και για τις δύο υπό δημιουργία Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, χωρίς κανένα αντίκρισμα στον πολίτη και την καθημερινότητά του.
  Η δημιουργία δύο νέων Φορέων στην περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Ελεγκτής Νομιμότητας, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης), με το υπάρχον στελεχιακό δυναμικό όσον αφορά διοικητικούς και μηχανικούς ή τεχνικούς υπαλλήλους, είναι στην παρούσα συγκυρία ανέφικτη. Στην καλύτερη των περιπτώσεων θα απαιτήσει τη μεταφορά προσωπικού των παραπάνω ειδικοτήτων από τους νομούς εκτός Ροδόπης (Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Έβρου) στην Κομοτηνή για τη συγκρότηση και πάλι δύο ασθενικών δομών, οι οποίες στην προοπτική τους θα απαξιωθούν λόγω αδυναμίας λειτουργίας. Τα παραπάνω μπορεί κανείς εύκολα να διαπιστώσει, βλέποντας τα στοιχεία προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και εστιάζοντας στην σύνθεση του υπαλληλικού προσωπικού στα τμήματα των νομών της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
  Με την επιπλέον μεταφορά των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση από 1-1-2017 καθίσταται επιτακτική η ανάγκη επιπλέον προσωπικού στις Δ/νσεις Οικονομικού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Υπενθυμίζεται ότι στην πρόσκληση που έγινε από την ΑΔΜΘ συλλέχθηκαν αιτήσεις σχεδόν αποκλειστικά για Θεσσαλονίκη, η οποία, σημειώνεται, είχε ήδη οργανωμένη Διεύθυνση Οικονομικού. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης που προωθείται με το παρόν θα είναι αδύνατον να ανταποκριθεί από 1-1-2017.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 11:35 | Χρήστος Μαμαρίκας

  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12
  Μετά την αναλυτική τοποθέτησή μου κατά της διάσπασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (ΑΔΜ-Θ), προβαίνω σε συγκεκριμένες παρατηρήσεις επί της παραγράφου 6 (εδάφια 6α και 6β), επισημαίνοντας τη δημιουργία προβλημάτων από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο αυτή, στην περίπτωση που ψηφισθεί το άρθρο 12 και προχωρήσει η διάσπαση της ΑΔΜ-Θ.
  Εδάφιο 6α
  Με το εδάφιο αυτό λήγει η θητεία όλων των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της ΑΔΜ-Θ. στις 31-12-2016.
  Έτσι όμως διαιωνίζεται η πρακτική όλων των κυβερνήσεων να παύουν τους Προϊσταμένους των Δημοσίων Υπηρεσιών, αντί να εφαρμόζουν τη νομοθεσία για την επιλογή και τοποθέτηση των επικεφαλής των οργανικών μονάδων σύμφωνα με τα κάθε φορά ισχύοντα κριτήρια (δηλ. με διαγωνιστική διαδικασία, προκήρυξη θέσεων, υποψηφιότητες, μοριοδότηση, επιλογή από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, τοποθέτηση).
  Εν προκειμένω μάλιστα και σύμφωνα με τις προθεσμίες του Νόμου 4369/2016 (27 Φεβρ.2016) έπρεπε ήδη να έχουν επιλεγεί και τοποθετηθεί και οι νέοι Γενικοί Διευθυντές και οι νέοι Διευθυντές των οργανικών μονάδων του Δημοσίου και να βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία επιλογής Τμηματαρχών (άρθρο 30 παρ.5 του ανωτέρω Νόμου).
  Αντί λοιπόν να έχουν εφαρμοσθεί τα οριζόμενα από το πρόσφατο θεσμικό πλαίσιο επιλογής Προϊσταμένων, συνεχίζεται η αυθαίρετη μέθοδος της παύσης, που εφαρμόζεται μάλιστα όχι μόνο σε όσους τοποθετήθηκαν ευνοιοκρατικά, χωρίς κριτήρια και αιτιολόγηση των τοποθετήσεων, από τους κρατούντες της προηγούμενης κυβερνητικής εξουσίας, αλλά και στη μεγάλη πλειοψηφία των Προϊσταμένων που επιλέχτηκαν, από τα αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια, με τη διαδικασία της μοριοδότησης.
  Εδάφιο 6β
  Το εδάφιο αυτό, όση προσπάθεια και αν καταβάλλει κανείς, δεν οδηγεί σε μια λογική ανάγνωση και ερμηνεία. Η μόνη ρητή, κατά τα φαινόμενα, διατύπωση που υπάρχει στο εδάφιο αυτό, που αποτελεί ταυτόχρονα όμως και την πηγή του προβλήματος που ανακύπτει για το ποιοι τελικά τοποθετούνται ως Προϊστάμενοι στις Υπηρεσίες των δύο νέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που δημιουργεί το υπόψη Σχέδιο Νόμου, είναι η ακόλουθη : « Ο Συντονιστής ….ορίζει προϊσταμένους των οικείων οργανικών μονάδων τους αρχαιότερους προϊσταμένους της υποκείμενης οργανικής μονάδας και εφόσον δεν επαρκούν, τους αρχαιότερους κατά βαθμό υπαλλήλους». Δηλαδή συγκεκριμένα η διάταξη αυτή ορίζει ότι νέοι Γενικοί Διευθυντές γίνονται οι αρχαιότεροι Διευθυντές (που υπάρχουν στις Μονάδες της οικείας Γενικής Διεύθυνσης) και νέοι Διευθυντές γίνονται οι αρχαιότεροι Τμηματάρχες που υπάρχουν στην οικεία Διεύθυνση. Επομένως με την εφαρμογή της διάταξης αυτής προκύπτει, για τη δεδομένη κατάσταση στην ΑΔΜ-Θ, ότι :
  α) Ο ένας Γενικός Διευθυντής που απομένει (δεδομένου ότι οι άλλοι δύο αρχαιότεροι θα έχουν καταλάβει τις θέσεις των Συντονιστών ή ασκούντων καθήκοντα ΓΓ) θα μείνει μετέωρος ή, σύμφωνα με τη συνέχεια της συζητούμενης διάταξης, θα υποβιβασθεί σε θέση Διευθυντή!!!
  Β) Όλοι οι Διευθυντές, (πλην αυτών που θα ορισθούν από το Συντονιστή ως Γενικοί Διευθυντές, θα μείνουν μετέωροι ή (σύμφωνα πάντοτε με τη συνέχεια της διάταξης) θα υποβιβασθούν σε θέσεις Τμηματαρχών!!!
  Νομίζω ότι δε χρειάζονται σχόλια και αποδείξεις για το μη νόμιμο και αντισυνταγματικό χαρακτήρα της διάταξης αυτής που καταργεί κάθε έννοια δικαιοσύνης και ισότιμης αντιμετώπισης των πολιτών ( υπαλλήλων)
  Η μόνη ορθή και δίκαιη λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος που προκαλεί το εδάφιο αυτό, είναι : Να επανέλθει μια διατύπωση παρόμοια με αυτή που υπήρχε στο προηγούμενη «έκδοση» του σχεδίου Νόμου : «Ο Συντονιστής ή ασκών χρέη Γενικού Γραμματέα της παρ. 4 ορίζει από 1.1.2017 προϊσταμένους των οικείων οργανικών μονάδων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υπαλλήλους που ασκούσαν αντίστοιχα καθήκοντα την 31.12.2016.Εάν δεν ασκούσε κανείς τέτοια καθήκοντα, ανατίθενται καθήκοντα προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους αρχαιότερους κατά βαθμό υπαλλήλους. Απαραίτητο κριτήριο για τον ορισμό του προηγουμένου εδαφίου αποτελεί επίσης η πλήρωση των προϋποθέσεων των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας» Για να αποφευχθεί μάλιστα το ενδεχόμενο ερμηνείας κατά το δοκούν της διατύπωσης «αντίστοιχα καθήκοντα» και αυθαίρετων μετακινήσεων προϊσταμένων από οργανική μονάδα σε άλλη οργανική μονάδα, σκόπιμο θα ήταν να γραφεί ότι οι προϊστάμενοι τοποθετούνται στις ίδιες θέσεις, στις οποίες ασκούσαν τα καθήκοντά τους (εφόσον οι θέσεις αυτές στην πλειοψηφία τους προφανώς θα παραμείνουν ως έχουν) ή στην περίπτωση αλλαγών και δημιουργίας νέων θέσεων, οι τοποθετήσεις θα πρέπει ρητά να γίνουν, όπως ορίζουν οι διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, δηλ. «ανάλογα με τα προσόντα, την εμπειρία και την ειδίκευση που διαθέτουν» (άρθρο 65, παρ. 2 ).

  Σε κάθε περίπτωση πάντως η καλύτερη λύση είναι, μετά την ενδεχόμενη (αλλά απευκταία) ψήφιση του άρθρου της διάσπασης της ΑΔΜ-Θ, να καταρτισθούν, με τη συμμετοχή και εκπροσώπων των εργαζομένων, οι νέοι Οργανισμοί των δύο Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και να εκδοθούν το γρηγορότερο τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα. Και αμέσως να γίνουν με την προβλεπόμενη διαγωνιστική διαδικασία οι κρίσεις των υποψηφίων προϊσταμένων και η επιλογή τους πριν την έναρξη λειτουργίας των νέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Όλα αυτά είναι εφικτά εντός του 2016 και δεν πρέπει να παραπέμπονται στο 2017, όπως προβλέπει το παρόν Σχέδιο Νόμου. Διαφορετικά θα δημιουργούνται συνεχή προβλήματα και θα εξακολουθούν οι διορισμοί προϊσταμένων, χωρίς την τήρηση στοιχειωδών αξιοκρατικών διαδικασιών. Και όλα αυτά εις βάρος της καλής λειτουργίας των φορέων αυτών, του παραγόμενου έργου και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του έργου αυτού για την ανάπτυξη των περιοχών του βορειοελλαδικού χώρου και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των πολιτών.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 13:23 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

  Ο Σύλλογος Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΑΔΜΘ) – (περιοχής Κεντρικής Μακεδονίας), εκφράζοντας την Γεν. Συνέλευση και την πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου, εκφράζει εμπεριστατωμένα την αντίθεσή του στην επιχειρούμενη διάσπαση της ΑΔΜΘ.

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
  ( ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
  Τ. Οικονομίδη & Καθ. Ρουσσίδη 11
  4Τηλέφωνο: 2313-309305
  Φάξ: 2310-475656, 409239
  e-mail: syllogos@damt.gov.gr
  site : http://syllogos-km.damt.gov.gr/

  ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΕΩΝ

  Ο Σύλλογος εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (Περιοχής Κεντρικής Μακεδονίας), καταθέτει τις θέσεις του ενάντια στην διάσπαση της Αποκεντρωμένης, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εργαζομένων.

  Κάθε αλλαγή του υφιστάμενου πλαισίου γίνεται όταν αναγνωρίζονται συγκεκριμένες δυσλειτουργίες, και κρίνεται ότι μια άλλη δομή μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα. Ωστόσο , σήμερα με Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών επιχειρείται η διάσπαση μιας από τις επτά (7) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αυτής της Μακεδονίας-Θράκης, χωρίς την παραμικρή αιτιολόγηση και δίχως προηγούμενη αξιολόγηση της υφιστάμενης διοικητικής δομής. Είναι σημαντικό ότι η ανωτέρω διάταξη σχεδίου νόμου, στερείται οποιασδήποτε μελέτης για το κόστος που επιφέρει, επίσης είναι σε ευθεία αντίθεση με τις Πρωθυπουργικές εξαγγελίες περί περιορισμού δομών και φορέων του δημοσίου.

  Οποιαδήποτε αλλαγή μίας υπάρχουσας διοικητικής δομής όπως αυτής που επιχειρείται, πρέπει να εξεταστεί, συγκριτικά με την υφιστάμενη κατάσταση, σε τρία επίπεδα:

  1.Λειτουργικό,
  2. Αποτελεσματικότητας,
  3. Προσωπικού.

  1. Λειτουργικό

  Η ΑΔΜΘ δημιουργήθηκε το 2011 και σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του 3852/2010 πληρούσε συγκεκριμένα κριτήρια λειτουργικότητας. Αναφέρεται συγκεκριμένα ότι «…η κρατικά αποκεντρωμένη διοίκηση οργανώνεται σε επίπεδο ευρύτερων χωρικών ενοτήτων, τις Αποκεντρωμένες ∆ιοικήσεις, οι οποίες ανταποκρίνονται, µε βάση λειτουργικά και αναπτυξιακά κριτήρια, στις απαιτήσεις της εδαφικής, κοινωνικής και οικονομικής συνοχής και προάγουν τη συνολική ανταγωνιστικότητα του Εθνικού Χώρου.».
  Επίσης στο άρθρο 6 της έκθεσης επισημαίνεται ότι «Ο αριθμός των Αποκεντρωμένων ∆ιοικήσεων τεκμηριώνεται τόσο µε την ανάλυση των οικονομικών, κοινωνικών, χωροταξικών και γεωγραφικών δεδομένων, όσο και από την συγκριτική αξιολόγηση του κόστους και οφέλους µε βάση όλα τα εναλλακτικά σενάρια. Η διοικητική αυτή διαίρεση είναι προτιμότερη τόσο από την προηγούμενη, όσο και από πολλές άλλες εναλλακτικές λύσεις που εξετάστηκαν. Παράλληλα, εξασφαλίζεται μεγαλύτερο εύρος επιλεξιµότητας για τη χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. »
  Επί αυτών είναι φανερό ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση των δεδομένων ή εάν υπάρχει θα πρέπει να εκτεθεί.

  2. Αποτελεσματικότητας
  Με τις επτά αποκεντρωμένες κρατικές διοικήσεις εξασφαλίζονται ισχυρές διοικητικές ενότητες στην περιφέρεια, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η περαιτέρω αποκέντρωση των κρατικών αρμοδιοτήτων, εξασφαλίζοντας ένα πολύ καλό επίπεδο σχεδιασμού του χώρου και διαχείρισης των φυσικών πόρων καθώς και ίση αντιμετώπιση πολιτών και επιχειρήσεων. Και αυτό επειδή το ίδιο ανώτατο στέλεχος επιδιώκει την ομοιόμορφη εφαρμογή και λήψη απόφασης σε παρόμοιες περιπτώσεις και την εξασφάλιση κοινών αποτελεσμάτων. Περαιτέρω ενίσχυση της ομοιομορφίας διαδικασιών, αποφάσεων και της ταχύτητας λήψης απόφασης είναι δυνατή με την ενίσχυση εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ψηφιακές υπογραφές, τυποποίηση διαδικασιών κλπ), οι οποίες και πρέπει να προωθηθούν.

  3. Προσωπικού

  Χωρίς την επέμβαση του ανθρώπου, κεφάλαια, τεχνικά μέσα και διοίκηση δεν μπορούν από μόνα τους να επιτύχουν στόχους. Το προσωπικό της ΑΔΜ-Θ και η γεωγραφική του διασπορά εξασφαλίζουν την απαραίτητη στελέχωση και την αναγκαία απόσταση για τη λήψη αποφάσεων.
  Από την άλλη πλευρά , το ήδη υπηρετούν προσωπικό σε Δ/νσεις και Τμήματα της ΑΔΜΘ σε νομούς της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δεν είναι σε θέση αριθμητικά να στελεχώσει νέες απαραίτητες (ιδίως υποστηρικτικές) δομές για τη λειτουργία μιας νέας δομής Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Είναι φανερό ότι δομές όπως οι Δ/νσεις Διοίκησης, Οικονομικού, Πληροφορικής θα απαιτήσουν για τη στελέχωσή τους ικανό και συγκρίσιμο με τις σημερινές στη Θεσσαλονίκη, αριθμό υπαλλήλων, ο οποίος σήμερα δεν υπάρχει στις δομές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα καθυστερήσεις, λάθη και τελικά απαξίωση της δομής. Αλλά και σε άλλες δομές παροχής υπηρεσιών και έργου (π.χ. Πληροφορικής, Κοινωφελείς Περιουσίες, Πολιτικής Προστασίας), ο αριθμός των υπηρετούντων σήμερα υπαλλήλων δεν διασφαλίζει τη συγκρότηση ικανών δομών.

  Οικονομίες κλίμακας

  Επιπλέον, το λειτουργικό κόστος της ΑΔΜΘ έχει περιορίσει στο ελάχιστο άσκοπες δαπάνες, τόσο στο ποσοστό των ανώτατων διοικητικών στελεχών, όσο και σε αυτό των μεσαίων, σε εποχές όπου η εξοικονόμηση δαπανών είναι ζητούμενο για οποιαδήποτε δημοσιονομική προσαρμογή, ενώ κάθε «αυξητική», σε στελέχη και δαπάνες, λογική θα πρέπει να συνοδεύεται από πολύ ισχυρή αιτιολόγηση ως προς τους λόγους που ωθούν σε αυτή. Ο περιορισμός δαπανών ισχύει και στο επίπεδο της χρήσης εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών και οργάνωσης συστήματος προμηθειών σε κεντρικό επίπεδο και για τους 12 νομούς αρμοδιότητας.
  Η οργάνωση της ΑΔΜΘ έχει δημιουργήσει τις απαραίτητες οικονομίες κλίμακας στο επίπεδο αρμοδιότητας, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για τη λελογισμένη χρήση των πόρων. Κάθε διαφοροποίηση οδηγεί εκτός από το διπλασιασμό θέσεων σε επίπεδο ανώτατων στελεχών και σε διπλασιασμό στην εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση εφαρμογών και υποδομών.

  Διοικητικές αποφάσεις ανεπηρέαστες και αβίαστες,

  Με το ισχύον πλαίσιο διασφαλίζεται η διατήρηση μιας απόστασης στο επίπεδο της λήψης απόφασης από το επίπεδο σχέσεων που αναπτύσσονται αναπόφευκτα σε μικρές τοπικές κοινωνίες μεταξύ των διοικητικών στελεχών και των διοικουμένων.
  Σε κάθε περίπτωση, στο διάστημα της λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων δεν έχουν παρατηρηθεί καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων σε τέτοιο βαθμό που να οδηγούν στην ανάγκη αλλαγής του υφιστάμενου πλαισίου, ενώ τίποτα δεν κατοχυρώνει ότι η αλλαγή αυτού θα οδηγήσει σε ακόμη ταχύτερη λήψη απόφασης.

  Πολλά είναι τα ερωτήματα που τίθενται, με αφορμή την επιχειρούμενη διάσπαση, και καλούμε όλους τους αρμοδίους να μας απαντήσουν :

  1. Με ποια κριτήρια διοικητικού ορθολογισμού και ποιες μεθόδους μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας αποτιμάται το παραγόμενο έργο του φορέα μας ως Δημόσιου Οργανισμού;

  2. Υπάρχουν ενστάσεις για τον τρόπο που ασκεί ο Φορέας μας τον κατευθυντήριο, εποπτικό και ελεγκτικό του ρόλο ως προς τις κρατικές υποθέσεις που διαχειρίζεται στο γεωγραφικό του χώρο και ποιες είναι αυτές;

  3. Γιατί δεν καλείται, ακόμη και τώρα, η διοίκηση της Α.Δ.Μ.-Θ. να καταθέσει εμπεριστατωμένες προτάσεις για τη βελτίωση του ρόλου της, προκειμένου να αποτιμηθεί θετικά ή αρνητικά;

  4. Γιατί δε συγκαλείται το πολυδιαφημισμένο Συμβούλιο των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, που συστάθηκε με το άρ. 25 ν. 4368/2016, στο οποίο προβλέπεται η συμμετοχή των επικεφαλής των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ώστε να λαμβάνονται με τρόπο ομοιόμορφο όλες εκείνες οι αποφάσεις ως προς την προετοιμασία νομοθετικών ρυθμίσεων για το συντονισμό σημαντικών ζητημάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων;

  5. Ποια είναι η καταγραφή των επιτυχιών ή των υστερήσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης;

  6. Κατά πόσο έχει συμβάλει η Αποκεντρωμένη Διοίκησή μας ως Κρατικός Φορέας και στο μέτρο της δικής του συμμετοχής στην ανάπτυξη της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης;

  7. Έχει ασκήσει ο Οργανισμός αυτός τον συντονιστικό, εποπτικό, ελεγκτικό και κατευθυντήριο ρόλο του σε σχέση με τις κρατικές υποθέσεις που πρέπει να διαχειρίζεται σε επίπεδο Περιφέρειας ;

  8. Έχει επέλθει σ’αυτά τα 5,5 χρόνια της λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ο απαραίτητος βαθμός συνέργειας και συντονισμού τους τόσο με την κεντρική Διοίκηση των Υπουργείων όσο και με το επίπεδο των δύο βαθμίδων της Αυτοδιοίκησης;

  9. Λειτουργούν ικανοποιητικά οι Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης; Διαθέτουν επαρκές προσωπικό, σε αριθμό, στελέχωση και επιστημονική γνώση; Είναι αποδοτικό και αποτελεσματικό αυτό το ανθρώπινο δυναμικό;
  10. Το μέγεθος και η γεωγραφική σύνθεση του χώρου αναφοράς λειτουργεί θετικά ή αρνητικά στο να ανταποκριθεί με τον δέοντα τρόπο ο Φορέας αυτός και να επιτελέσει την αποστολή του με επάρκεια;

  Αυτά είναι ορισμένα ερωτήματα, η απάντηση στα οποία θα έδειχνε, αφενός μεν την ανάγκη διατήρησης και ενίσχυσης του Φορέα μας και αφετέρου τον ανορθολογισμό της σχεδιαζόμενης διάσπασης.

  Ποια Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θέλουμε ;

  Η λύση και η προοπτική είναι, η διατήρηση και ενίσχυση των υφιστάμενων κρατικών δομών της αποκεντρωμένης διοίκησης. Ένας ισχυρός αποκεντρωμένος δημόσιος φορέας (οργανισμός) θα ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται από το Σύνταγμα ως κρατικές και τις οποίες του απονέμει η Πολιτεία προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της δημόσιας και κοινωνικής αποστολής του.
  Εκείνο που πρέπει να εξεταστεί είναι η καλύτερη προσαρμογή των Οργανισμών (Οργανογραμμάτων) των Φορέων αυτών, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις πραγματικές ανάγκες τους για να ασκήσουν με τον πλέον κατάλληλο τρόπο το έργο τους σε όλο το εύρος των αρμοδιοτήτων τους.
  Ένας ανίσχυρος αποκεντρωμένος δημόσιος οργανισμός, με πολυδιασπασμένη δομή, δεν θα μπορεί να σχεδιάζει ολοκληρωμένα σε ότι αφορά τα αντικείμενα του (χωροταξικός-περιβαλλοντικός σχεδιασμός, διαχείριση υδάτων, προστασία και διαχείριση δασών κλπ), θα αρκείται στην απλή διεκπεραίωση υποθέσεων και στην απλή συμμετοχή ή την παρακολούθηση του σχεδιασμού που θα πραγματοποιείται από τους κεντρικούς ή άλλους φορείς.

  Σε γενικές γραμμές, η σύγχρονη Αποκεντρωμένη Διοίκηση οφείλει:
  1. Να σχεδιάζει και να υλοποιεί υπέρ-τοπικά και διαπεριφερειακά (καθώς τα ζητήματα π.χ. του περιβάλλοντος, της χωροταξίας, των δασών ή των υδάτων έχουν συνήθως διαπεριφερειακή διάσταση)

  2. Να μην «αντιστοιχίζεται» στην συνείδηση του πολίτη με την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, ώστε να καλλιεργείται τεχνητά η εντύπωση δύο πανομοιότυπων επιπέδων Διοίκησης
  3. Ο κρατικός εποπτικός της ρόλος είναι διακριτός και διασφαλίζεται από το Σύνταγμα.

  Σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, πρέπει να επισημανθεί ότι, βιώνουν όλα τα τελευταία χρόνια μία κατάσταση αδικαιολόγητης μεταφοράς αρμοδιοτήτων, μη εφαρμογής ενός σταθερού και αξιοκρατικού συστήματος επιλογής προϊσταμένων κλπ.
  Δεν διατηρείται λοιπόν ένα ασφαλές και δοκιμασμένο εργασιακό περιβάλλον, μέσα στο οποίο οι εργαζόμενοι θα μπορούν με ζήλο, προγραμματισμό και στόχους (υπηρεσιακούς και ατομικούς) να αναπτύξουν τις ικανότητές τους για το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό όφελος, το οποίο μπορεί να επιτευχθεί με την υπεύθυνη συμμετοχή των εργαζομένων στα ζητήματα που αφορούν τις Υπηρεσίες και τους Φορείς στους οποίους εργάζονται.
  Η δημοκρατία απαιτεί διάλογο, τεκμηρίωση ,υπεύθυνες και αιτιολογημένες αποφάσεις.

 • 30 Αυγούστου 2016, 13:50 | Χρήστος Μαμαρίκας

  Θέσεις και επιχειρήματα για τη μη προώθηση της διάσπασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης
  Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις αντιμετωπίζουν την τελευταία χρονική περίοδο μια κατάσταση συνεχών επιθέσεων, αρχικά για την κατάργησή τους και στη συνέχεια για τη μείωση της υπόστασής τους, για την υποβάθμισή τους και σήμερα, μέσω του παρόντος σχεδίου νόμου, για τη διάσπαση μιας από αυτές, δηλ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
  Απέναντι σ΄αυτήν την ανεξήγητη πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών, καλό θα ήταν να καταδείξουμε τον πλήρη ανορθολογισμό της συγκεκριμένης νομοθετικής ενέργειας και να αντιπαραθέσουμε τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα από τη λειτουργία και ενίσχυση των δομών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, με τη μορφή που υφίστανται σήμερα και με το δεδομένο χώρο (μέγεθος) γεωγραφικής αναφοράς τους.
  Ο ανορθολογισμός της διάσπασης συνίσταται στο γεγονός ότι ο νομοθετικός αυτός σχεδιασμός προωθείται χωρίς προηγουμένως να υπάρχει στοιχειώδης αξιολόγηση του έργου και των αποτελεσμάτων που έχουν παραχθεί από το συγκεκριμένο Οργανισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
  Δεν πρέπει να λησμονείται ότι η ανασυγκρότηση της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης σε μεγαλύτερες μονάδες (επτά μεγάλες περιφερειακές οντότητες) που έγινε με τον «Καλλικράτη» ανταποκρίνεται στις συνταγματικές επιταγές αποκέντρωσης του κράτους καθώς και στις νέες συγκοινωνιακές και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που δημιουργούν τα νέα δίκτυα μεταφορών αλλά και οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας που διαθέτει σήμερα η χώρα μας. Επίσης είναι βαρύνουσας σημασίας το γεγονός ότι με τις δομές αυτές επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας και συγκέντρωση πόρων και δυνάμεων σε λειτουργική κλίμακα (βλ. αιτιολογική έκθεση του Προγράμματος «Καλλικράτης»).
  Α) Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της διατήρησης των υπαρχουσών δομών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων :
  Στο διάστημα της λειτουργίας των έξι (6) χρόνων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων έχει φανεί, όπως αναμενόταν και από το σχεδιασμό του νέου διοικητικού μοντέλου, ότι :
  1) Η μορφή (δομή) κρατικής διοίκησης με την οποία μπορεί το κράτος να προσεγγίσει καλύτερα το περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και να επιδιώξει να καλύψει ικανοποιητικά τις πραγματικές ανάγκες των περιοχών (από πλευράς σχεδιασμού του χώρου, διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος, υποστήριξης της τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ), είναι η υπάρχουσα μορφή των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που έχουν αναφορά στις μεγάλες περιφερειακές ενότητες.
  2) Η δομή αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης που μπορεί εξασφαλίζει καλύτερα τη μεταβίβαση (μεταφορά) των κέντρων λήψης απόφασης για τα περιφερειακά ζητήματα, από το κέντρο στον περιφερειακό χώρο καθώς και την επιτυχή άσκηση των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων που το ίδιο το Σύνταγμα επιβάλλει, είναι η υφιστάμενη ισχυρή διαπεριφερειακή δομή.
  3) Η υπάρχουσα αποκεντρωμένη δομή, ως «υπερκείμενη» χωρικά των διακεκριμένων αιρετών Περιφερειών και έχοντας την συνολική εικόνα και γνώση των εδαφικών περιοχών των Δήμων στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο, μπορεί να συντονίσει καλύτερα, από τις μικρότερες κρατικές δομές, το σύστημα διοίκησης-αυτοδιοίκησης.
  4)Το υφιστάμενο σχήμα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης καλύπτει ικανοποιητικά την ανάγκη οι τομείς του χωροταξικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού, της διαχείρισης των υδάτων και της διαχείρισης των δασών, να αποτελούν μια ενιαία οντότητα, οποία μεριμνά για τον περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό και την προστασία του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο των παραπάνω τομέων εντάσσεται και η πολιτική προστασία, ως προστασία, από τις φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές, της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος καθώς οι υπηρεσίες αποκατάστασης από καταστροφές (σεισμούς-πλημμύρες κλπ). Καλύπτει επίσης θέματα ορυκτών πόρων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τεχνικά ζητήματα (θέματα τεχνικών έργων) κρατικής αναφοράς Τα παραπάνω απαιτούν προφανώς τις ανάλογες υποστηρικτικές δομές (διοικητικές , τεχνολογικές και οικονομικές). Οι υπάρχουσες Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχουν τη γνώση και την εμπειρία να ανταποκριθούν στην υποστήριξη των προαναφερομένων παραγωγικών τομέων της κρατικής περιφερειακής δομής.
  Β) Σε αντίθεση με τα παραπάνω πλεονεκτήματα η διάσπαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης εξασθενίζει τις κρατικές δομές στον περιφερειακό χώρο. Με δεδομένο μάλιστα ότι από την πλευρά των διοικήσεων των αιρετών Περιφερειών έχουν αναφανεί στο διάστημα όλων των τελευταίων χρόνων «ανταγωνιστικά» χαρακτηριστικά απέναντι στην αποκεντρωμένη κρατική δομή και τάσεις σύνδεσης και επαφής απευθείας με το κεντρικό κράτος, με παραμέληση της αναγκαίας σύνδεσης και συνεργασίας με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, αντιλαμβάνεται κανείς ότι η γεωγραφική αντιστοίχιση αιρετών και κρατικών περιφερειακών οργανισμών είναι πολύ εύκολο να οδηγήσει τα πράγματα από τον «ανταγωνισμό» στην πλήρη περιθωριοποίηση της νέας περιορισμένης κρατικής δομής και σε τάση ή επιδίωξη μεταφοράς των κρατικών αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες, παρά τις ρητές συνταγματικές προβλέψεις. Η εμπειρία του τελευταίου χρονικού διαστήματος των 18 μηνών της επιδίωξης κατάργησης/υποβάθμισης της Αποκεντρωμένης διοίκησης μαρτυρά την προαναφερόμενη πιθανή εξέλιξη.
  Πέραν αυτών είναι σκόπιμο να τονισθεί το πλήθος των προβλημάτων που δημιουργεί η επιδίωξη της διάσπασης στους υπαλλήλους και στις Υπηρεσίες. Οι εργαζόμενοι, εκτός από τις τεράστιες οικονομικές δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν εξ αιτίας της «κρίσης», βιώνουν όλα τα τελευταία χρόνια μία κατάσταση αβεβαιότητας και ανασφάλειας από τις συνεχείς απειλές και τις επιδιώξεις κατάργησης φορέων, απολύσεων δημοσίων υπαλλήλων, μετακινήσεων, αδικαιολόγητης μεταφοράς αρμοδιοτήτων, μη εφαρμογής ενός σταθερού και αξιοκρατικού συστήματος επιλογής προϊσταμένων, αυθαίρετων ενεργειών των διοικούντων κλπ. Δεν διατηρείται λοιπόν ένα ασφαλές και δοκιμασμένο εργασιακό περιβάλλον, μέσα στο οποίο οι εργαζόμενοι θα μπορούν με ζήλο, προγραμματισμό και στόχους (υπηρεσιακούς και ατομικούς) να αναπτύξουν τις ικανότητές τους για το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό όφελος.
  Οι Υπηρεσίες από την πλευρά τους, με τις συνεχείς μεταβολές (πραγματοποιούμενες ή σχεδιαζόμενες ή επαπειλούμενες), δεν έχουν μια τεκμηριωμένη, καταγεγραμμένη και σταθερή (δηλ. μιας εύλογης χρονικής διάρκειας) αποστολή, δεν έχουν όραμα, δεν πραγματοποιούν το στρατηγικό τους σχεδιασμό και δεν εκτελούν συνήθως το έργο τους με βάση τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αλλά στη λογική της απλής διεκπεραίωσης υποθέσεων. Η σύνδεση με τα Υπουργεία είναι υποτυπώδης, οι γενικές πολιτικές και οι αναγκαίες εξειδικεύσεις τους λείπουν, κατευθυντήριες γραμμές απουσιάζουν και ο συντονισμός αποτελεί άγνωστη λειτουργία.
  Γ) Τι προτείνουμε :
  Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, καλό θα ήταν οι κυβερνητικοί υπεύθυνοι να λάβουν υπόψη στους σχεδιασμούς τους, που αφορούν τις αποκεντρωμένες κρατικές δομές και την αυτοδιοίκηση, τα παρακάτω:
  -Το ζήτημα που έχει την κυρίαρχη σημασία είναι να μπορoύν η κρατική διοίκηση και η αυτοδιοίκηση, με βάση και τα συνταγματικά δεδομένα, συνεργαζόμενες κατάλληλα, να ανταποκρίνονται με τον καλύτερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο στην ανάπτυξη των διαφόρων περιοχών και στην κάλυψη των κοινωνικών αναγκών στο περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
  Από την πλευρά του κράτους η προσέγγιση του περιφερειακού επιπέδου, για να μπορεί να έχει τα παραπάνω χαρακτηριστικά, θα πρέπει να πραγματοποιείται με ένα ενιαίο κατά το δυνατόν οργανισμό (δημόσια οργάνωση) που να μπορεί να παίρνει αποφάσεις για το περιφερειακό και το διαπεριφερειακό επίπεδο αναφοράς του, διασφαλίζοντας τα πραγματικά συμφέροντα της περιοχής, στο πλαίσιο του δημοσίου συμφέροντος, και συμβάλλοντας από την πλευρά του στην ανάπτυξή της, με βάση τον εθνικό σχεδιασμό. Ο εθνικός σχεδιασμός πρέπει να καλύπτει ισόρροπα την ανάπτυξη της χώρας και της κάθε περιοχής. Σ’ αυτόν το σχεδιασμό θα πρέπει προφανώς να συμμετέχει η ενιαία αποκεντρωμένη κρατική δομή του περιφερειακού χώρου και η αυτοδιοίκηση, με βάση τις αρχές και το μοντέλο του δημοκρατικού προγραμματισμού.
  – Εκείνο που έχει απόλυτη προτεραιότητα, που η έλλειψή του αποτελεί μέχρι σήμερα μία από τις βασικές υστερήσεις της ελληνικής πολιτείας, είναι να καταστεί η κάθε περιφέρεια της χώρας (ως σύνολο θεσμών, οργάνων και ανθρώπων), ένα περιφερειακό κέντρο εξουσίας που να μπορεί να παίρνει αποφάσεις για θέματα που αφορούν την ανάπτυξή της, στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου.
  -Για να καταστεί ο περιφερειακός χώρος ένα τέτοιο κέντρο εξουσίας απαιτείται η σαφής διεκδίκηση και μεταφορά αυτής της εξουσίας από το κέντρο και η ενδυνάμωση της περιφερειακής διοίκησης, τόσο της αποκεντρωμένης κρατικής όσο και της αυτοδιοίκησης. Ένα ισχυρός αποκεντρωμένος δημόσιος φορέας (δηλ. μια ισχυρή Αποκεντρωμένη Διοίκηση), θα ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται από το Σύνταγμα ως κρατικές και τις οποίες του απονέμει η πολιτεία προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της δημόσιας και κοινωνικής αποστολής του. Δε θα έρχεται σε σύγκρουση με τους αυτοδιοικητικούς οργανισμούς, δεδομένου ότι και ο ένας και οι άλλοι θα έχουν τους δικούς τους προσδιορισμένους ρόλους και τις οριοθετήσεις τους αλλά και τις απαραίτητες σχέσεις και συνεργασίες μεταξύ τους για την επιτυχή εκτέλεση του έργου τους που θα έχει συνδυαστικά αποτελέσματα για το δημόσιο συμφέρον και την ανάπτυξη του περιφερειακού χώρου. Ένας ανίσχυρος αποκεντρωμένος δημόσιος οργανισμό (δηλ. μια ανίσχυρη Αποκεντρωμένη Διοίκηση), με πολυδιασπασμένη δομή, δεν θα μπορεί να σχεδιάζει ολοκληρωμένα σε ό,τι αφορά τα αντικείμενά του (χωροταξικός-περιβαλλοντικός σχεδιασμός, διαχείριση υδάτων, προστασία και διαχείριση δασών, υποστήριξη της αυτοδιοίκησης κλπ) , θα αρκείται στην απλή διεκπεραίωση υποθέσεων και στην απλή συμμετοχή ή την παρακολούθηση του σχεδιασμού που θα πραγματοποιείται από τους κεντρικούς ή άλλους φορείς.
  Δ) Ποια είναι η λύση
  Η λύση και η προοπτική είναι, επομένως, η διατήρηση και ενίσχυση των υφιστάμενων κρατικών δομών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Εκείνο που πρέπει να εξετασθεί είναι η καλύτερη προσαρμογή των Οργανισμών (Οργανογραμμάτων) των Φορέων αυτών, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις πραγματικές ανάγκες τους, για να ασκήσουν με τον πλέον κατάλληλο τρόπο το έργο τους σε όλο το εύρος των αρμοδιοτήτων τους.
  Και προπαντός εκείνο που χρειάζεται είναι η ίδια η υπεύθυνη συμμετοχή των εργαζομένων στα ζητήματα που αφορούν τις Υπηρεσίες και τους Φορείς στους οποίους εργάζονται. Η δημοκρατία απαιτεί διάλογο, τεκμηρίωση και υπεύθυνες και δικαιολογημένες αποφάσεις. Η κατάρτιση του συγκεκριμένου άρθρου για τη διάσπαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης δεν ακολούθησε αυτές τις αυτονόητες και ορθολογικές δημοκρατικές διαδικασίες. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι ο συντάκτης της αιτιολογικής έκθεσης της υπόψη διάταξης αναφέρεται σε «δυσλειτουργίες που έχουν αναδειχθεί στα έξι(6) χρόνια του νέου διοικητικού μοντέλου», χωρίς όμως να ονομάσει έστω και μία, κατά τη θεώρησή του, δυσλειτουργία.
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
  Ποια ζητήματα θα έπρεπε να είχαν τεθεί πριν επιχειρηθεί η διάσπαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης :
  1. Ποια είναι η καταγραφή των επιτυχιών ή των υστερήσεων του Φορέα αυτού;
  2. Έχει συμβάλει αυτή η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ως κρατικός φορέας και στο μέτρο της δικής του συμμετοχής, στην ανάπτυξη της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης;
  3. Έχει ασκήσει ο Οργανισμός αυτός τον συντονιστικό, εποπτικό, ελεγκτικό και κατευθυντήριο ρόλο του σε σχέση με τις κρατικές υποθέσεις που πρέπει να διαχειρίζεται στον περιφερειακό χώρο;
  4. Έχει επέλθει σ΄αυτά τα έξι (6) χρόνια της λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων , ο απαραίτητος βαθμός συνέργειας και συντονισμού τους τόσο με το κεντρικό επίπεδο των Υπουργείων όσο και με το επίπεδο των δύο βαθμίδων της Αυτοδιοίκησης;
  5. Λειτουργούν ικανοποιητικά οι Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης; Διαθέτουν επαρκές προσωπικό, σε αριθμό, στελέχωση και επιστημονική γνώση; Είναι αποδοτικό και αποτελεσματικό αυτό το ανθρώπινο δυναμικό;
  6. Το μέγεθος και η γεωγραφική σύνθεση του χώρου αναφοράς λειτουργεί θετικά ή αρνητικά στο να ανταποκριθεί με τον δέοντα τρόπο ο Φορέας αυτός και να επιτελέσει την αποστολή του με επάρκεια;
  Αυτά και άλλα συναφή ερωτήματα θα έπρεπε να θέσει κανείς για να αξιολογήσει τον υπάρχοντα Φορέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και να προδιαγράψει την ύπαρξή του και το μέλλον του, στο πλαίσιο βεβαίως πάντοτε του συνολικού συστήματος διοίκησης-αυτοδιοίκησης. Αναγνωρίζουμε ότι δυστυχώς καμία Αποκεντρωμένη Διοίκηση δεν έχει κάνει την αυτοαξιολόγησή της και πολύ περισσότερο το κεντρικό κράτος και η νυν κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, δεν προχώρησαν στην απαιτούμενη αξιολόγηση των υπόψη Οργανισμών καθώς και όλων των άλλων της Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης (παρά το γεγονός ότι η λέξη αξιολόγηση μπήκε έντονα, αλλά δυστυχώς χωρίς ουσία και πράξεις, στην καθημερινότητα της διοίκησης όλα τα τελευταία χρόνια).