Άρθρο 67 Τροποποίηση του ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270Α΄/24-12-2014)

Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 79 του ν. 4316/2014 (ΦΕΚ Α’ 270/24-12-2014) προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Οι ανωτέρω βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες στη Φορολογική Διοίκηση οφειλές δεν επιβαρύνονται από την ημερομηνία έκδοσης των σχετικών κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής. Το ανωτέρω ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4316/2014 . Τυχόν καταβληθέντα ποσά δεν αναζητούνται».